Menu

Všudybylí úvodníky

2019
1/2019 Viděl sem všudy (zvlášť mezi obchodem podobným) plno závisti a nepřízně
2/2019  Někteří měli oči, a neměli jazyka; jiní měli jazyk, a neměli očí, někteří toliko uši etc.
3/2019  Pozoruji také a slyším je k sobě rozličnými jazyky mluviti
4/2019  Vidím, že na místě Spravedlnosti Nespravedlnos­t panuje
5/2019  V světě se provandrovati a něco zkusiti umysl mám
 
2018
1/2018 Za každým tom v sedle rozloženým někteří stáli, vidliček podávali, ozherem neb něčím jiným káleli
2/2018  Nic není než matení a motání
3/2018  Censuram vulgi
4/2018  Načež viděl sem, že jiní všickni s otevřenými usty očekávají
5/2018 Město pak samo rozdělené sem viděl na nesčislné ulice, ryňky, domy a stavení
 
2017
1/2017 Bodejž bych já jen tuto zaveden nebyl; titoť se o jakous na mne uzdu smlouvají
2/2017  Houfové lidu, zvláště mladého, přicházeli a byli hned na rozličné trpké exámeny bráni
3/2017  Či nevidíš, jak sobě při tom vesele počínají, smějí se, zpívají, výskají?
4/2017  Vidíš, můj milý člověče, jak rozkošný jest ten svět, jak všecko v něm ušlechtilé?
5/2017 Kroj a křtalt přerozličný byl na nich
 
2016
1/2016  Což mi se snadného zmatení a zblouzení znamením zdálo
2/2016  Nebo Její Milosti královny vůle není
3/2016  Aby sobě naň z cela nejprv pohleděl a jeho spořádání vyrozuměl
4/2016  Kterýmž by šibalů proti právu uklady čenichati
5/2016  Vidíš, můj milý člověče, jak rozkošný jest ten svět
6/2016  „Hledáš-li tedy v jídle a pití rozkoše,“ dí on, „poďme sem!“
 
2015
1/2015  Oprav­dovéť oni věci mají, jichž jim divno, směšno, hněvno
2/2015  Někteří přistupovali, měšcem přitom, aby to hladčeji šlo, podmazujíce
3/2015  Aby při každé věci smysly rozeznání činili
4/2015  Když se nezbedně, pustiti mne nechtíce, dobývali
5/2015  Nu, tu máš ty lidi, kteříž řád v světě zdržují
6/2015  Oni sebe bezpochyby povědomi jsouc, s tu práci se býti znají: když je za ty jiní přijímají
7/2015  Potkali-li se kteří, rozličného tu bylo kejklování
8/2015  Které a jaké by to takové povolání bylo, poznati
 
2014
1/2014  Nu, již bych také, co tam nahoře jest, rád spatřil
2/2014  Což smrtedlné lidi nesmrtedlnému Bohu podobné a téměř teměř rovné činí
3/2014  Že se o každém tom udělaný pokřik zase pomalu tišil
4/2014  Že všickní takměř lidé ven z sebe vybíhajíce
5/2014  Aby sobě Moudrost, kteráž jest ředitelkyně světa, za manželku pojal
6/2014  Navrať se, odkuds vyšel
7/2014  Obecného zmámení brylle, skrze něž vše naopak vidíš
8/2014  Jakož pak zevlů těch, víc ústy než očima se dívajících, dosti sem tu viděl
9/2014  Služebníků s oháňkami, fochry a jinými nástroji k všelijaké službě hotových
 
2013
1/2013 Ač ještěť mně střízvému snáz utíkati, než jim ožralým mne trefovati
2/2013  Obrazu toliko tu nechávají, a aby ode všech spatřován býti mohl
3/2013 Maloval ten tak, onen onak, každý k sobě diváky vábě
4/2013  A teprv jedno s druhým rozumně srovnávaje
5/2013 A já nastavě uší, slyším, že nedaření svého příčin mezi sebou vyhledávají
6/2013 By z jiného na sebe něco pokojně převésti mohl pro zachování řádu a svornosti
7/2013  Nebo jen nad městem světlo bylo, za ohradou dále čirá tma
8/2013  Aby ta, kteráž všecken svět a běh jeho řídí, spokojena byla
9/2013  Nejpřed­něji pak vina dávána Lakotnosti, Pýše, Ukrutenství
 
2012
1/2012
  K kterému bych se houfu lidí připojiti
2/2012  Všickni třebas mluvili, každý své, a žádný žádného neposlouchal
3/2012  Poručil, aby, co umějí a nač stvrzení žádají, na cedulce poznamenané dali
4/2012  Jak a čím tobě zadosti učiniti, tak zmotané hlavě
5/2012  A nadto vědí, že všemu světu reformací nastává
6/2012  A každý má poutami spjaté nohy a ruce a na hřbetě břímě nějaké
7/2012  Že ta drchta všecko, co ví, vypleští: potřebí ji hubu zacpati
8/2012  Kde jeden obrániti nemůž, brání druhý
9/2012  Že ač světa správcové jmenováni býti chtěli ti, nesprávy však všudy plno bylo
10/2012  Důvtipnost váše Domnínka; Přívětivost váše Pochlebenství
 
2011
1/2011  Všickni po věcech, kteréž vně jsou, v nich dobrého svého hledajíce, zevlují.
2/2011 Vzdělávati a ozdobovati království své, k tomu že sama od sebe vždycky nakloněná jest
3/2011  Sumou, hluk byl na celém placu, a každý teměř žádostí dojíti jich hořel
4/2011  Skrze mnohé potutedlné vloudilé cizozemce mnozí neřádové vůbec průchod mají
5/2011  Smrti žádný nevyhýbal, pilně toliko, aby na ni nehleděl (ačkoli se o ně otírala), šetře
6/2011  Někteří na těch stolicích nedali se mustrovati
7/2011  I dosti tuze volaje, dovolati se do mozku nemohl
8/2011  Že se člověk nezatřese, nezkálí, neuvázne, ale od jednoho kraje světa k druhému sebou stříleti můž
9/2011  Vidím, že nic nespořádanějšího vymyšleno býti nemohlo
10/2011  Musí se taková drahá věc v tajnosti chovati?
 
2010
1/2010 Protož se trápím tím více, že ne sám já, ale celé pokolení mé bídné jest; a ještě k tomu slepé
2/2010 K líčení-li pak pravdy či lži těch ličidel se užívá
3/2010 Co do sebe nacpali, zase to vrchem i spodkem nezažité z nich lezlo
4/2010 Co usty chválí, od toho jim mysl letí, a co sobě jazykem oškliví, k tomu jim srdce lne
5/2010 Na nerovnost velikou naříkali, že jiní hojnost mají statku, a oni nouzi trou
6/2010  Aby snažní před nedbalci na pozoru byli
7/2010  Nebo Její Milosti královny vůle není, aby kdo do království jejího vejda, sám sobě, co vidí a slyší, dle líbosti vykládal
8/2010  Ne všechněm v jednostejné dokonalosti, pravdať jest, toho se dostává
9/2010  Takž se tedy všecko to rozcházelo a tišilo, jako když se po bouři bez deště mračna rozcházejí
10/2010  Aby což více dobré, libé, pohodlné jest, to sobě více liboval a srdnatěji po tom dychtil.
 
2009
1/2009  Uzdy vám, uzdy a biče a trochu helleboru
2/2009  Že všecky ty práce k odpočinutí jsou cesta
3/2009  Řídko který z nich všecky oudy měl
4/2009  Zrádcové a zhoubcové, jména sobě změnivše, volný průchod mají
5/2009  Aby při prvnějších právích a navyklostech zustáno bylo
6/2009  A nalezl sem tu velikou jedněch k druhým nepřízeň, závistivé na sebe vzhlédání
7/2009  Někteří hloupější, co se jim namátlo, toho se drželi: jiní chytřejší, jak kde fortel viděli, tak přistupovali a odstupovali
8/2009 Já na tebe teď své jho vzkládám, aby žádného napotom kromě mne nenásledoval
9/2009 Že se nám cosi zdá, stín lapáme, pravda uchází všudy
10/2009  Fama ferme vulgi opinione constat 1
 
2008
1/2008 Hned sem se, jací tu soudové bývají, dovtipovati začal
2/2008 Proč se nemáš na pozoru, aby sobě lidí nedráždil?
3/2008  Však každý téměř trošku pobuda, hned zase z očí, ust a mysli lidem vypadá 
4/2008 O čež když sem návěští dával, nenávist sem získal, jako bych obecnému dobru překážel
5/2008 Poněvadž hlaholové ti rozdílným uším rozdílní byli, různice i rvačky nejednou odtud povstávaly
6/2008 Tito, slyším, že se jmenovati těch věcí učí, ale aby přirození stíhati měli, ještě nevidím
7/2008 Kdyby ty se ne tak v lidských věcech přebíral a vším všudy co svíně věchtem zmítal
8/2008 Koruny, sceptra, regimenty, řetězy, zápony, měšce, titule a jména, medy a cukry rozdávala, a teprv dále zhůru pouštěla
9/2008 To jest, synu milý, lidská opatrnost, aby se ne všechněm každý, co jest, zjevoval
10/2008 Že se jim ne všechněm jednostejně daří
 
2007
1/2007 Že se tu veřejné toliko věci, všech stavů světa se dotýkající, spravují
2/2007 Není vůle, aby kdo do království vejda, něco tu mudroval
3/2007 Kdo je má, chudoby se nebojí
4/2007 I podivil sem se opovážlivosti lidské, že až do nebe se zpínati a hvězdám regule dávati smějí
5/2007 Kdyby kdo užívati toho uměl, nesmrtedlného by se učiniti mohl
6/2007 Z jiného na sebe něco pokojně převésti
7/2007 Viděl sem, že nebylo než poštvání na mne potřebí
8/2007 Křídla nám ochlípěla, my stanuli, na vlas nikam nemohouce
9/2007 Hrad Štěstí, na němž zvláštnější lidé bydlí, bohatství tam, rozkoší a slávy užívajíce
10/2007 Tím zveleben byv nadmíru, počal se sám sobě zalibovati
 
2006
1/2006 Jeden každý tvor, i nerozumný, přirozeně k tomu se nese
2/2006 Aby jeden z věrných, poslušných, stálých vlasti této veřejné obyvatelů byl
3/2006 Lidé vnově se na svět dostávající, aniž se ještě znají, a aby lidmi byli, vědí
4/2006 Radějí obmýšlím, aby příkladové snášelivosti a dobroty nežli přísnosti mé vůbec známi byli
5/2006 Ale jakž sem je tu i tam v blatě váznouti, káleti se a máchati viděl
6/2006 Ale toto-liž sou ti mudrcové, světlo světa? ach, ach, jáť sem se jinakších věcí nadál
7/2006 Zdali zlopověstní ti vypověděnci přes mandát tu zustávají
8/2006 Některý jiného odstrče, hned zase od jiného odstrčen byl
9/2006 Měli pak to svobodami stvrzené, aby cokoli činí, šlechtictvím slou­lo
10/2006  Když statku a zboží, aneb slávy a poctivosti, anebo pohodlí a rozkoší dosáhnou, mysl jejich dosti se v čem kochati má
 
2005
1/2005 Že se nějací rotníci a buřičí vloudili, kteříž tajné i zjevné neřády roztrušují
2/2005 Stojatá voda hnije a smradí se
3/2005 Ani uzdy, ani ostrohy netrpíc, divného pachtování natropili
4/2005 I byla radost, že tu již svaté Růžové bratrstvo zjevně se a štědře poklady svými zděluje
5/2005 Ach, nemožné jest, aby ta věc na dobré vyšla s těmi obyčeji
6/2005 Co pak ten svět jest, na nějž paní Marnost chce, aby se hledělo, avšak vlastníma očima aby se nehledělo
7/2005 Kdyby kdo užívati toho uměl, nesmrtedlného by se učiniti mohl
8/2005 Než to mi se nelíbilo, že sem ty ulice na mnoha místech jako protržené viděl
9/2005 K čemu se kdo v světě potřebovati dáti má
10/2005 Jaká jest čí vnitř passio aneb k věci náklonnost
 
2004
1/2004  Však sem již, poněvadž to řádem slouti chtělo, nic říkati nesměl
3/2004 Formovatelům těm z rukou se vydrouc, zutíkali tolikéž
2/2004  O každém tom udělaný pokřik zase pomalu tišil
4/2004 Toť jest ovšem nevyhnutedlná v lidském pokolení věc
5/2004 Vyhlédají, jak by jedenkaždý v světě také z jiného na sebe něco pokojně převésti mohl
6/2004 Aj, svády, různice, rvačky, shon mezi nimi
7/2004 Proto sem tě nejprve na tuto vysokost uvedl, aby sobě naň z cela nejprv pohleděl
8/2004 Kteříž když se stádně odevšad valili
9/2004 V horních pak palácích, které slávou přiodívá, aby od jiných spatřováni, chváleni a ctěni býti museli
10/2004 Někteří se chlubili, že od desíti neb dvacíti let slunce vycházeti a zapadati neviděli
 
2003
1/2003 Každý nějaké své nepohodlí a nebezpečenství má
2/2003 Některé sem viděl, že nic nedělali, než převlékali se
3/2003 Příklad se v mé přítomnosti trefil
4/2003 Protož že se jim povoluje, aby se, jak nejlépe umějí, před příhodami hájili
5/2003 Nevěděl sem předtím, aby takové oklikovaté perspicillel býti mohly
6/2003 Ty se živ býti stroj
7/2003 Ale já držím, že naprosto hluchá i slepá býti musila
8/2003 Zbroj sic jejich na pohledění strašného se nezdálo nic
9/2003 Nýbrž větší díl těch zaměstknání že nejsou než sama pouhá marnost
10/2003 K vycpávání a nalívání břicha tak mnoho a tak neobyčejných věcí užívati zvykli
 
2002
1/2002 Všickni se prací nějakou zanášeli
2/2002 Z oněch pak čekanců mnozí převelmi tesknili
3/2002 Tak všickni sobě slouží, a všecko v svém glejchu stojí
4/2002 Kdo trefen byl, křičel, řičel, řval
5/2002 Žádné jedno místo mu nevoní, k němuž by se přivázati dáti chtěl
6/2002 Kdo jiné spravuje, musí často neviděti, neslyšeti, nerozuměti
7/2002 Jest pohodlnější po světě létání způsob
8/2002 Nu, toť již aspoň lidi nacházím
9/2002 Uřednici Fortuně a služebnici její věrné Náhodě jednou jim svěřená moc a správa z rukou vzata býti nemůže
10 /2002 Některé sem naříkati slyšel, že jim jídlo i a pití ani šmakovati, ani do hrdla jíti nechce
 
2001
1/2001  Tak často se škodou jako s ziskem se potkávali
2/2001  Hle, jak to bystré a veselé práce! Medle
3/2001 Slýchal-lis kdy co o Kretenském labyrintu?
4/2001 Tak často se škodou jako s ziskem se potkávali
5/2001 Loupežnou po silnicích sběř sem spatřil
6/2001 Lítostivé divadlo, jak k nesmrtelnosti připravený tvor tak rozličnými smrtmi hyne
7/2001 Či mníš, že se darmo po světě toulati volno?
8/2001 Jméno mé jest Mámení
9/2001 Že se k tomu stavu zdraví, vtip, ustavičnost, trpnost a náklad přinášeti musejí
10/2001 Herež o to
Archiv
Česká chuťovka