Menu

Když domluvil tlumočník (a ať také dím zradce) můj, královna (tvář nejsubtýlnějším kmentem přistřenou majíc) takto řečí vážnou a rozvláčitou promluvila: „Mládenče zdárný, umysl tvůj, žes všecko v světě prohlédnouti žádostiv byl, ne zle mi se líbí (čehož já každému z nejmilejších svých ráda přeji a k tomu skrze věrné tyto služebníky a služebnice své ráda napomáhám). Ale tohoť o tobě neráda slyším, že tak cosi vybíravého jsi, a učiti se jakožto novotný v světě host maje, ty se v mudrování vydáváš. Pro kterouž příčinu ač bych tě jiným na příklad v kázeň svou vzíti1 mohla, však poněvadž radějí obmýšlím, aby příkladové snášelivosti a dobroty nežli přísnosti mé vůbec známi byli, shovímť ještě a tuto při sobě na hradě svém tobě bytu propůjčujic povoluji, aby lépeji sobě sám a správě mé vyrozumíval. Važiž sobě této milosti mé a věziž, že se ne každému na tato tajná místa, kdež se dekrétové a usudkové2 světa dějí, přicházeti dostává.“

Radějí obmýšlím, aby příkladové snášelivosti a dobroty nežli přísnosti mé vůbec známi byli

26. 03. 2006


Jan Amos Komenský, Labyrint světa a ráj srdce L.P. 1624


1 potrestat 2 právní nálezy a rozsudky


Úroveň domácího cestovního ruchu je ve svobodné společnosti indikátorem zdraví státu. Tím nechci tvrdit, že jsme byli zdravější v dobách, kdy se Česko nacházelo z mnoha stran za ostnatými dráty. S „železnou oponou“ sice zmizely jedny překážky, avšak ihned jsme si jich v cestovním ruchu vytvořili dalších (údajně) pětapadesát. Jaké bylo mé překvapení, když jsem se před pár lety ocitl na jakémsi zasedání, kde byly tzv. řešeny. Já je tam všechny, ty „překážky“, viděl zasedat. Nicméně dalších pár let uplynulo, a poté, co vyprchal porevoluční kvas, v jehož rámci vrchnost proklamovala (pokud vůbec co o něm utrousila), že si cestovní ruch pomůže sám, jde Českem kampaň na podporu domácího průmyslu cestovního ruchu. Hejtmani, primátoři, starostové i vládní činitelé o něm šíří osvětu, jak že je významným faktorem pro rozvoj místních ekonomik, argumentují přínosy a konají, aby prostřednictvím podpory odvětví cestovního ruchu příkladové snášelivosti a dobroty jejich známi byli.
 

Jaromír Kainc,
nakladatel Všudybylu

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba