Menu

I řekl ke mně vůdce můj: „Již já mysli tvé rozumím, kam tě táhne: mezi učené s tebou, mezi učené, to pro tebe vnada, to lehčejší, to pokojnější, to mysli užitečnější život.“
„Ba, tomuť jest tak,“ dí tlumočník. „Nebo co rozkošnějšího býti může, jako aby člověk, nechaje a nedbaje hmotného toho těla kvaltování, s samým všelijakých ušlechtilých věcí zpytováním zacházel1? Toť vpravdě jest, což smrtedlné lidi nesmrtedlnému Bohu podobné a teměř rovné činí, aby jako vševědoucí byli, co na nebi, na zemi, v propastech jest, neb bylo, neb bude, všecko stíhajíce2, všecko znajíce; ač ne všechněm v jednostejné dokonalosti, pravdať jest, toho se dostává.“ „Vedtež mne tam, proč meškáte?“ řekl sem.
Jan Amos Komenský, Labyrint světa a ráj srdce L.P. 1624

1 zabýval se 2 postihujíce, chápajíce

Ne všechněm v jednostejné dokonalosti, pravdať jest, toho se dostává

11. 07. 2010

Kongresoví turisté utrácejí cca 400 USD denně. Někdy i v Česku, jehož politici a hospodářští stratégové povětšinou tuto oblast zahraničního obchodu, když ne sabotují, tak ignorují, ačkoliv je zahraniční obchod tolik citlivý na vnímání exportující země. Je-li podceňovaná, ignorovaná, nebo dokonce záporně vnímaná, zahraniční partneři a odběratelé se k obchodování s ní nemají. Právo generovat zahraniční inkaso prostřednictvím meetings, incentives, congresses & exhibitions industry (MICE) odvisí nejen od pověsti státu, jeho vůle a schopnosti dostat v rámci soupeření konkurenčních destinací co nejvíc lukrativních akcí na své území, ale i od tamních osobností – mají-li renomé, inspirující k účastem hosty z cizích zemí. Realizace velké MICE akce je pak věcí specializované agentury. Je nepravděpodobné, že by se jí úspěšně zhostili „specialisté na všechno“, a plýtváním, aby si úřady, podniky atd. držely odborníky, pro jejichž špičkové schopnosti mají uplatnění jednou za několik let. Rovněž je nepravděpodobné, že by si špičkovou odbornost udrželi zřídka kdy využívaní experti.

Jaromír Kainc
nakladatel Všudybylu


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba