Menu

I dali se tím na větším díle všickni upokojiti; zatím se on sklidil, a diváci s nejednostejnými humory1, jeden sem, druhý tam, se rozcházeli: z nichž doptal-li se kdo tajností těch nových či nedoptal, nic posavád věděti nemohu. To vím toliko, že se všecko potom jaksi tišilo, i kteréž sem zprvu nejvíc běhati a těkati viděl, ty sem potom leckdes v koutě jako s zamčenými usty seděti viděl: bud že k tajnostem jsouce připuštěni (jakž se o nich někteří domýšleli), přísahu mlčelivosti byli vykonati museli, aneb že (jakž se mně mimo brylle hledícímu zdálo) za naději a vynaloženou svou práci se hanbili. Takž se tedy všecko to rozcházelo a tišilo, jako když se po bouři bez deště mračna rozcházejí.
Jan Amos Komenský, Labyrint světa a ráj srdce L.P. 1624

1 s různou náladou

Takž se tedy všecko to rozcházelo a tišilo, jako když se po bouři bez deště mračna rozcházejí

28. 10. 2010

Potenciál turistických atraktivit zásadním způsobem determinuje navštěvovanost a od ní se odvíjející ekonomickou úspěšnost země. Jak však dokazuje Česká republika, ani extrémně příznivé dispozice nestačí, není-li společenská poptávka, aby stát těžil z pobytů nadstandardně utrácejících spotřebitelů odjinud – turistů. Proto daňové výnosy v řádu desítek miliard korun ročně, které by české hospodářství mohlo generovat nad stávajících 97,5 miliardy korun z cestovního ruchu, sice chybí ve státní pokladně, a to i na mzdy státních zaměstnanců, ale zdá se, že ne těm, kdo řídí tuto zemi. Úspěšnost nejkomplexnější obchodní platformy a největšího zaměstnavatele v Evropské unii – cestovního ruchu, totiž i v České republice až na prvním místě závisí na tom, zda a jak velká kupní síla potenciálních spotřebitelů o ní ví, a jaký má u nich kredit. Tedy i na zahraniční obchodní politice státu, a pokud k návštěvě potřebují víza, také na tom, jak zhusta jsou z českých konzulátů posíláni na cizí ambasády pro schengenská nebo dojinam.

Jaromír Kainc
nakladatel Všudybylu


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba