Menu

Vtom přišli opět a audiencí žádali vyslaní ze všech stavů světa; a puštěni jsouc, přednášeli s divným kejklováním poníženou všech věrných poddaných žádost: aby se Její Milost nejjasnější královna milostivě rozpomenouti ráčila, jak věrně a poslušně všickni upřímní stavové sceptrúm1 panování jejího až posavád se drželi, na jejich právích, výpovědech a celé správě dověrně2 přestávajíce, i napotom toho a ne jiného umyslu jsouce; toliko že pokorně žádají, aby pro odměnu předešlé a ponuknutí k nové stálé věrnosti Její Milostí královnou jim privilejií a svobod jejich zlepšení nějaké (jak by koli Její Milosti královny prozřetedlnosti se líbilo) učiněno bylo: za to dobrodiní že stálým poslušenstvím vděčnosti náležité dokazovati slibují. To odmluvivše, poklonili se k zemi a postoupili zpět. Já protra sobě oči: „Což toto bude?“ dím. „Ještě-liž svět dosti svobod nemá, že jich více chce? Uzdy vám, uzdy a biče a trochu helleboru3!“

Jan Amos Komenský, Labyrint světa a ráj srdce L.P. 1624

1žezla 2s důvěrou 3 čemeřice (na výrobu kýchacího prášku, léku k pročištění mozku a proti bláznovství)

Uzdy vám, uzdy a biče a trochu helleboru

27. 12. 2008

Cestovní ruch je o cestování a poznávání asi tak, jako automobilový průmysl o výdajích za ježdění. Jak ilustruje labyrint světa, silné osobnosti a pořádek bývají nejen klíčem k úspěchu, ale i strašákem uskupení některých lidí. Nezřídka proti nim brojí a spolčují se tací, kterým vyhovuje vágní vedení a chaos – po nás potopa, byť ta pak smete celou jejich organizaci. A co český průmysl cestovního ruchu? Proti němu, zdá se, se spolčili téměř všichni. Už proto, že na něj (pokud vůbec) nahlížejí jako na zbytnou sféru, a ne jako na významnou a pro všechny obyvatele státu vysoce lukrativní součást zahraničního obchodu. Raději se žije na dluh, než by se budoval věhlas Česka a díky němu do české ekonomiky směřovaly další miliardy eur a dolarů cizinců – turistů. To tak! Nechat se vyjídat, dovolit jim tu vykupovat zboží a investovat, a ještě jim sloužit (poskytovat služby) a být vůči nim vstřícní a pohostinní…

Jaromír Kainc
nakladatel Všudybylu


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba