Menu

A tu se mne tlumočník ptal, jak mi se ta harmonia líbí? „Kusa nic,“ řekl sem. Kterýž řekl: „I cožť se pak líbiti bude? stonek-liž ^^1^^ si pak, že tě ani tato veselost rozvrzati ^^2^^ nemůž?“ Vtom mne někteří z nich před stolem uhlédají, a jeden mi připíjeti; druhý, abych přisedl, očima blíkaje, návěští dávati; třetí, kdo sem a co tu chci, examinovati začne; čtvrtý se na mne udeří, proč „Rač Bůh žehnať“ neříkám? Načež já rozhorle se dím: „A což aby Bůh takovým sviňským hodům také žehnal?“ To než já dobře dopovím, aj, toť talířů, mis, koflíků a sklenic krupobití na mne, že sem se sotva uhýbati a schytě se ^^3^^ preč vypadnouti stačil. Ač ještěť mně střízvému snáz utíkati, než jim ožralým mne trefovati přišlo. A tlumočník mi: „Hle, nepravil-liť sem dávno: Měj jazyk za zuby, a nemudrúj; hleď se spravovati lidmi, a ne aby jiní tvé kotrby šetřiti musili.“
Jan Amos Komenský,
Labyrint světa a ráj srdce, L.P. 1623
^^1^^ pařez ^^2^^ rozveselit ^^3^^ vzchopiv se

Ač ještěť mně střízvému snáz utíkati, než jim ožralým mne trefovati

05. 01. 2013

Navzdory pasáži z Labyrintu světa a ráje srdce trefující se do vrchnostenské samolibosti a také navzdory nakupovacím výjezdům našinců utrácejících za hranicemi desítky miliard korun, chci novoroční úvodník zaměřit na jev v České republice veskrze pozitivní, totiž na sílící domácí cestovní ruch. Objevování krás, které příroda a lidé na území Slezska, Moravy a Čech vytvořili, je totiž hospodářsky i morálně velmi přínosné. Už proto, že obyvatelé Česka svou přítomností a útratami podporují podnikání i v místech, kde nebývá mnoho pracovních příležitostí. Vyspělé země domácí cestovní ruch vnímají jako iniciační tržní platformu svého hospodářského a společenského rozvoje, kterou příliš neovlivňuje případná nepříznivá mezinárodní situace. Správně nastavený cestovní ruch je totiž s to držet značnou část domácí kupní síly doma a k tomu ji navyšovat o potenciál zahraničních spotřebitelů. Pokud by cestovní ruch v Česku přestal být vnímán jen jako cestování či věc hospodských a hoteliérů, určitě by ještě výrazněji přispíval k ozdravění ekonomiky, tvorbě pracovních míst a sociálním jistotám.
Jaromír Kainc


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba