Menu

I myslil sem sobě: „Ach, titoť lidé mimo všecky, co jich svět má, pobožnými býti příčinu mají, po tu hodinu životem svým jisti nejsouce.“ A ohlédaje se po nich, jak nábožní jsou, vidím, že jednostejně předce jako v krčmě žerou, pijí, hrají, chechtají se, oplzle mluví, zlořečí a všelikou prostopašnost provodí. Nad čímž se zkormoutě, napomínati jich počnu i prositi, aby, kde jsme, pamatovali, a takových věcí přestanouce, k Bohu volali. Než co platno? Jedni mne vysmáli, druzí na mne fukali1, třetí opřáhali2, čtvrtí vyhoditi strojili. Mámil můj, abych mlčel a hostem se v cizím domě býti pamatoval, kdež hluchým a slepým býti nejlépe jest. „Ach, nemožné jest,“ dím já, „aby ta věc na dobré vyšla s těmi obyčeji.“

Ach, nemožné jest, aby ta věc na dobré vyšla s těmi obyčeji

24. 04. 2005


Jan Amos Komenský, Labyrint světa a ráj srdce L.P. 1623


1 osopovali se 2 napřáhali, sápali se


Cestovat v Česku po často rozbitých a přeplněných komunikacích je o život. Naši sousedé – Rakousko a Německo – si už zavedli elektronické mýtné, čímž se ještě víc znásobil tlak tranzitní kamionové přepravy na beztak přetíženou (a to nejen díky bezprecedentnímu překračování povolené hmotnosti nákladů) českou silniční a dálniční síť. Rozvoj dopravní infrastruktury oddalují a prodražují obstrukce tzv. „ochranářů“ a dalších parazitů, kterým v duchu přísloví: „Kdo maže, ten jede,“ účel světí jejich prostředky. „Ach, nemožné jest, aby ta věc na dobré vyšla s těmi obyčeji…“
 

Jaromír Kainc,
nakladatel Všudybylu

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba