Menu

Dívaje se pak na to řekl sem: „Ale toto-liž sou ti mudrcové, světlo světa? ach, ach, jáť sem se jinakších věcí nadál. Však tu jako sedláci v krčmě, každý vyje, a každý jináč.“ Řekl mi tlumočník: „Tys bloud, ty těm tajemstvím nerozumíš.“ Já slyše, že tajemství jsou, počnu o nich bedlivě přemyšlovati a tlumočník počne mi je vykládati. Vtom, aj, přistoupí jakýsi také v filozofském habitu (jmenoval se Pavlem Tarsenským1, pošeptal mi do ucha: „Zdá-li se sobě kdo moudrým býti v tomto světě, budiž bláznem, aby moudrým učiněn byl. Moudrost zajisté světa tohoto bláznovství jest u Boha. Nebo psáno jest: Zná Pán přemyšlování moudrých, že jsou marná.“ S kterouž řečí, poněvadž sem viděl, že co mé oči a uši vidí a slyší, se srovnává, ochotně sem na tom přestal a: „Poďme někam jinam,“ řekl. Tlumočník pak můj bláznů mi nadal, že maje já se od moudrých něčemu naučiti, od nich utíkám.

1 1 tj. apoštol Pavel (před r. 10 – 67 n.l.), rodem z Tarsu v maloasijské Kilikii. Z jeho literární činnosti se dochovaly dopisy, epištoly; z prvé, ke Korinthským, je citovaný výrok.

Jan Amos Komenský, Labyrint světa a ráj srdce L.P. 1624

Ale toto-liž sou ti mudrcové, světlo světa? ach, ach, jáť sem se jinakších věcí nadál

18. 05. 2006

Ale toto-liž sou ti mudrcové, světlo světa, kteří kvůli tvorbě pracovních míst (nezřídka pak obsazovaných cizími státními příslušníky) budují z Česka dotovaný a daňový ráj zahraničních investorů – vlastníků montážních hal a linek? Česko se však může pyšnit i jinými danostmi, než takovýmito „mudrci“. Disponuje řadou světově uznávaných osobností mnoha oborů. Lidmi, kteří mají zájem komunikovat o svých poznatcích s kolegy z dalších zemí. Mnozí z nich, zapojeni do mezinárodních organizací, se snaží přivádět do Česka jejich kongresy a další formy setkávání. Standard služeb, které jim k tomu české subjekty v kongresové turistice a business travel nabízejí, je vesměs na světové úrovni. Nezřídka totiž disponují špičkovým materiálně technickým zázemím a kreativními lidmi. Právě cestovní ruch je pro český trh práce cestou, jak o řád výš, o několik řádů levněji a v neskonale dlouhodobější perspektivě než čísi montovny generovat pracovní příležitosti a díky nim domácí a zahraniční inkaso.
 

Jaromír Kainc,
nakladatel Všudybylu

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba