Menu

I vyjdeme opět na jiný plac, kdež, aj, novou věc spatřím. Nebo tu nemálo jich stálo s jakýmis křivými, ohnutými trubami, jejichž jeden konec k očím sobě cpali a druhý přes rameno za hřbet sobě stavěli. Což co by bylo, když sem se ptal, odpověděl mi tlumočník, že jsou perspicillel, kterýmiž se za hřbet hledí. Nebo pry kdo člověkem býti chce, musí nejen, co před nohama leží, viděti, ale i na to, co již přešlo a za hřbetem jest, se ohlédati, aby z minulého přítomnému a budoucímu se učil, Takž já za novou to věc maje (nevěděl sem zajisté předtím, aby takové oklikovaté perspicillel býti mohly), prosil sem jednoho, aby mi trošku na pohlednutí zapůjčil. I podali mi jich několik: a aj, potvorná věc! skrze každé jináč a jináč viděti bylo, Skrze jedno věc některá daleko se zdála; skrze druhé tatáž blíž; skrze jedno té, skrz jiné jiné barvy; skrz třetí toho třeba ani nebylo: takže sem to vypruboval, že se tu nač ubezpečiti2 není, že by tak, jakž se ukazuje, bylo, než jak které perspicillum přistrojeno, tak že věc očím barví. Z nich pak viděl sem, že každý své perspektivě věří; protož se o lecos dosti trpce hádali. Což mi se nelíbilo.

Nevěděl sem předtím, aby takové oklikovaté perspicillel býti mohly

26. 04. 2003


Jan Amos Komenský, Labyrint světa a ráj srdce L.P. 1623

1zakřivené dalekohledy 2spolehnout se


Dopravní infrastruktura má zásadní vliv na rozmísťování ekonomických aktivit. Trvale udržitelná mobilita osob a věcí je nezbytnou součástí plnění Listiny základních práv a svobod i požadavků svobodného obchodu. Podpora udržitelného rozvoje dotvářením dopravního systému ale není pouze ekonomickou záležitostí. Především je věcí nás lidí, našich perspektiv, tedy současného Česka, jemuž se nedostává spojení důležitých pro rozvoj městských oblastí, pro usnadnění mobility uvnitř státu a rychlých spojení s ostatními zeměmi Evropy. Mnozí vlivní pak jakoby rozličná a převelice oklikovatá perspicilla používají a místo toho, aby konali, dosti trpce se hádají.
 

Jaromír Kainc,
nakladatel Všudybylu

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba