Menu

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9
se svou vzdělávací nabídkou v denní a dálkové formě vzdělávání významně podílí 25 let na rozvoji vzdělanosti celého jihočeského regionu. Krom tří maturitních oborů (Obchodník, Ekonomika a podnikání a Cestovní ruch) nabízí tříletý obor Prodavač a nástavbové studium pro absolventy tohoto oboru. Škola však žákům nabízí mnohem víc. Organizuje řadu soutěží, zahraničních stáží a exkurzí. Na Střední škole obchodní se totiž stále něco děje.
Počínaje zářím startuje školní rok sportovně-přírodovědnými a adaptačními kurzy. Adaptační kurzy jsou určeny pro žáky prvního ročníku. Cílem třídenního kurzu je, aby se noví spolužáci poznali mezi sebou i s třídním učitelem a hravou a zábavnou formou stmelili kolektiv.
Pro žáky oboru Ekonomika a podnikání je říjen završením jejich několikaleté snahy řídit a vést podnik v rámci předmětu Fiktivní firma. Mají totiž možnost představit svou firmu nejen odborné porotě, ale i veřejnosti na Veletrhu fiktivních firem, který škola pořádá na českobudějovickém výstavišti při příležitosti celostátní výstavy Vzdělání a řemeslo. Žáci středních škol zde prezentují své produkty, obchodují s firmami z jiných škol, soutěží v prezentačních dovednostech.
V listopadu a také v březnu odjíždějí žáci oborů Prodavač a Obchodník již po několik let na odbornou stáž do Bratislavy, v současné době v programu Erasmus+. Jejich běžný pracovní den sestává z praxe v hypermarketu Carrefour, kde se během čtyř týdnů vystřídají na různých úsecích, administrativou prodejny počínaje a kontaktem se zákazníkem konče. Svůj volný čas pak maximálně využívají k poznávání Bratislavy a jejího okolí, zvláštností slovenské historie a kultury.
Svou praxi v zahraničí vykonávají i žáci oboru Cestovní ruch. V Itálii – v agentuře MC Bibione – si na vlastní kůži vyzkoušejí práci delegáta cestovní kanceláře nebo turistického průvodce. Do zahraničí vycestují žáci i za památkami Londýna, Berlína či předvánoční Vídně. Exkurze probíhají také v rámci České republiky.
Mediálně známá je i akce Valentýnská kapka krve, při níž dobrovolníci z řad žáků a pedagogů školy přicházejí darovat krev na transfuzní oddělení českobudějovické nemocnice. Již dvanáctým rokem naplňují motto celé akce: „Krev je život, život je láska.“
Velkou popularitou se může pochlubit soutěž s mezinárodní účastí Vítejte u nás, kterou Střední škola obchodní pořádá již šestým rokem. Sjíždějí se na ni soutěžní týmy z celé republiky i Slovenska, které se utkají v prezentačních dovednostech v oblasti cestovního ruchu, hotelnictví a gastronomie po celé dva dny. Připraven je i bohatý doprovodný program, výlety a návštěvy kulturních akcí.

Cílem soutěže Vítejte u nás je podpora a propagace regionálního cestovního ruchu a kulturního dědictví, porovnání odborných, komunikativních a prezentačních dovedností žáků středních škol. Soutěžním úkolem je powerpointová prezentace s písemným zpracováním tématu. Soutěž má dvě kategorie. Pro rok 2015 je u první kategorie vypsáno téma „Přijeďte k nám, přijeďte za pohádkou, pověstí“ coby pozvání do regionu, z něhož soutěžní družstvo přijíždí – prezentace místa, o němž se zmiňuje pohádka, pověst apod. U druhé kategorie s tématem „Po stopách husitů, (aneb i na našem území zanechali stopy…)“ je úkolem přiblížit historii svého či sousedního regionu s odkazem na soutěžní téma. Pozvat k návštěvě a prohlídce zajímavých lokalit, stavebních památek a dalších atraktivit, které poznamenala doba husitská…

VI. ročník soutěže s mezinárodní účastí „Vítejte u nás“

13. 05. 2015

Ředitelku Střední školy obchodní Mgr. Jarmilu Benýškovou jsem v Českých Budějovicích navštívil 20. března 2015 kvůli soutěži pro žáky středních odborných škol „Vítejte u nás“. Soutěž je dvoudenní, pro dvoučlenná družstva a má dvě kategorie, jejichž témata jsou každý rok jiná. První ročník této soutěže se uskutečnil v roce 2010. V loňském (pátém) se tak před odbornou porotou odehrála už stá pátá soutěžní powerpointová prezentace.
Paní ředitelko, proč jste dala soutěži „Vítejte u nás“ vzniknout?
Byl to náhlý impuls a možná furiantská myšlenka přispět k racionálnímu využívání unikátních dispozic České republiky (tedy nejen jižních Čech, kde sídlí naše škola a její zřizovatel Jihočeský kraj). K tomu, aby nastupující generace v daleko větší míře, než to dělají ty současné, vytvářely podmínky, aby na nás – své obyvatele – naše země vydělávala tím, že je. Soutěž s mezinárodní účastí „Vítejte u nás“ by samozřejmě nemohla probíhat bez podpory představitelů Jihočeského kraje, statutárního města České Budějovice a řady sponzorů. Nesmírně si jí vážíme a děkujeme za ni. Zejména jsme rádi, že práce našich žáků a pedagogů, kteří se podílejí na zajištění soutěže, je kladně hodnocena zřizovatelem naší školy v čele s jihočeským hejtmanem panem Jiřím Zimolou, který vyzdvihl a ocenil skvělé spojení výukových metod s metodami propagace turistického regionu. Ostatně, podíváme-li se na návštěvnost České republiky ze strany zahraničních turistů, ve kterých regionech jejich kupní síla nejvíc podporuje tržní hospodářství, je nabíledni, jak obrovské rezervy v řadě regionů Čech, Moravy a Slezska zůstávají nevyužity. Tato situace není dána tamní absencí atraktivních míst nebo světově proslulých rodáků či osobností, které tam působily, ale přístupem ke zhodnocování odkazu, který po staletí vytvářely generace před námi. Silně vnímám, že v dokonalém zhodnocení těchto příležitostí jsme v porovnání s jinými státy stále ještě Popelkou.

Stále víc lidí si uvědomuje, že tržní hospodářství není o tom, peníze fasovat, ale tržit. Prodávat práci a její výsledky. Řada zkrachovalých fabrik, kde zaměstnanci usilovně pracovali, ale management nechtěl nebo neuměl výsledky jejich práce prodávat, jim dává za pravdu. Obchod, tedy i kupní síla zahraničních a domácích hostů, firemní klientely apod., je stěžejním faktorem tržního hospodářství. Chce to chtít a umět prodávat. Paní ředitelko, vaše škola se úspěšně zaměřuje i na výuku těchto dovedností.
Zájem o studium na naší škole je v současné době stabilní. V oborech, které mají užší vazbu na obchod, zaznamenáváme trvalý zájem o čtyřletý obor Obchodník, v učebním oboru Prodavač by nás potěšil stoupající trend. Jsme přesvědčeni, že spotřebitel, respektive zákazník, potřebuje „kvalifikovaného průvodce“, a ne jen odkaz na příbalový leták. Těm, kdo se zajímají o problematiku prodeje, jsme schopni poskytnout kvalitní odbornou přípravu, aby na trh práce vstupovali jako profesionálové. Především v oblasti zbožíznalství. Avšak být úspěšný prodavač není jen o zbožíznalství, ale i o psychologii a komunikačních a dalších odborných dovednostech, které si naši žáci od prvního ročníku upevňují v rámci odborného výcviku na pracovištích sociálních partnerů. Ráda připomínám, že v poslední době se zvyšuje také zájem sociálních partnerů o dlouhodobou spolupráci se školou.
Jsem velice potěšena i mimořádným hodnocením žáků zahraničním sociálním partnerem, u kterého žáci oborů Prodavač i Obchodník v současné době vykonávají v Bratislavě čtyřtýdenní odbornou stáž v rámci programu Erasmus+.

Paní ředitelko, tým žáků vaší školy se dostal v konkurenci 119 tuzemských i zahraničních firem v kategorii Nejlepší prezentace do Top 10 fiktivních firem na 21. mezinárodním veletrhu fiktivních firem, který se konal 17. až 19. března v Praze.
Ano, včera se vrátili. Vím, a sama jsem se osobně přesvědčila, že naši školu i v ostatních hodnocených kategoriích velice dobře reprezentovali. Mají k tomu také jeden z nejlepších předpokladů – kromě svého vlastního elánu i materiální zázemí naší školy – učebny určené mimo jiné pro výuku předmětu Fiktivní firma, které byly pořízeny z investičních prostředků regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad. Učebny jsou využívány i pro výuku dalších předmětů, především těch, které souvisejí s oborem Cestovní ruch, případně Ekonomika a podnikání. V rámci předmětu Fiktivní firma žáci pracují v jednotlivých odděleních podniku, poznávají jejich vzájemné vazby, řeší reálné situace, a seznamují se tak s tím, jak podnik funguje. Založí firmu, zvolí si své vedení, rozdělí si pracovní pozice, vedou účetnictví, obchodují, komunikují s bankou, s obchodním a s živnostenským rejstříkem, finančním úřadem, musejí se vypořádat s daňovým přiznáním – jako opravdová firma. Díky využitým fondům z Evropské unie je dnes naše škola vybavena tou nejmodernější technikou.
Jeden z velice úspěšných projektů v rámci Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost nesl název „Vytvoření záchytné sítě na Střední škole obchodní České Budějovice“. Jeho cílem bylo mimo jiné i vypracování materiálů v elektronické podobě především z profilových předmětů. Materiály jsou určeny žákům, kteří jsou ohroženi předčasným odchodem ze systému vzdělávání. Po celou dobu realizace projektu byl k dispozici školní psycholog, který poskytoval odbornou pomoc žákům i jejich zákonným zástupcům a pedagogům. Součástí standardní nabídky školy se staly i konzultační hodiny určené pro doučování žáků. Vytvořené materiály jsou využívány také ostatními žáky školy, včetně posluchačů dálkových forem vzdělávání. Významně pomáhají mimo jiné v přípravě na maturitní či závěrečné zkoušky.
Kvalita studia a velké množství poznávacích a odborných vzdělávacích akcí však nejsou vším, důležité je také, aby se žáci ve škole cítili dobře, byli spokojení a měli pocit, že se jim krom vzdělání dostává dostatek porozumění a možností seberealizace. Podle jejich slov vyplývajících z dotazníkového šetření k jejich spokojenosti nejvíce přispívá příjemné prostředí, dobré zázemí a nadstandardní technické vybavení školy. Za podstatné také považují dobré vztahy s učiteli, jejich ochotu, vstřícnost a odbornou způsobilost.Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka