Menu

Univerzita Jana Amose Komenského Praha – brána jazyků otevřená

20. 03. 2014

Nedílnou součástí kvalitního vzdělání je co nejbohatší jazyková výbava. Ne nadarmo se říká, že „kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem“. Kvalita výuky cizích jazyků je proto jedním z důležitých kritérií například při výběru vysoké školy či univerzity. Univerzita Jana Amose Komenského Praha (UJAK) patří v tomto ohledu ke špičce – vždyť právě ona je v současné době jediným místem v České republice, kde můžete složit prestižní jazykové zkoušky The European Language Certificates (telc).

Jazyková vybavenost jako součást vzdělání
„Na Univerzitě Jana Amose Komenského Praha si studenti mohou vybrat z nabídky hned několika jazyků – angličtiny, němčiny, španělštiny, francouzštiny, ruštiny a češtiny pro cizince. Studenti některých oborů mají výuku cizího jazyka povinnou přímo v rámci studia, třeba v případě Managementu cestovního ruchu jsou to v bakalářském programu hned dva jazyky – angličtina a druhý povinně volitelný. Studium jazyka je samozřejmostí například také v oboru Evropská hospodářskosprávní studia, zkouška z jazyka je povinná také pro Právo v podnikání. Povinná výuka zahrnuje celou škálu již zmíněných cizích jazyků. V oborech, kde jazyková výuka není povinná, ji studenti mohou navštěvovat nepovinně,“ vysvětluje Mgr. Růžena Nováková, vedoucí Katedry cizích jazyků Univerzity Jana Amose Komenského Praha.
Výuku na Univerzitě Jana Amose Komenského zajišťují kvalifikovaní čeští učitelé i rodilí mluvčí – ti zejména v případě angličtiny, ruštiny, španělštiny nebo francouzštiny. S ohledem na to, jak velká pozornost je zde jazykům věnována, není divu, že Univerzita Jana Amose Komenského je jediným místem v Česku, kde je možné skládat mezinárodní zkoušky The European Language Certificates. Ty mohou držiteli certifikátu výrazně pomoci například při hledání uplatnění v zahraničí, neboť jednoznačně potvrdí jeho jazykové znalosti. V cizině tak usnadní hledání zaměstnání nebo znamenají zvýhodnění při žádosti o státní občanství.

Certifikáty The European Language Certificates v Česku pouze na Univerzitě Jana Amose Komenského
Jazykové certifikáty The European Language Certificates (telc) jsou mezinárodně uznávané. Zaštiťuje je společnost telc GmbH, jež v současné době nabízí přes padesát zkoušek různých úrovní z deseti světových jazyků. Evropské jazykové certifikáty telc tvoří systém jazykových zkoušek odpovídajících Společnému evropskému referenčnímu rámci, který byl vypracován Oddělením moderních jazyků Rady Evropy. Zkoušky pro získání certifikátů telc mohou samozřejmě skládat i zájemci z řad široké veřejnosti – a nutno podotknout, že univerzita má v jejich pořádání dlouholetou praxi.
„Největší zájem je tradičně o anglický jazyk ve všech úrovních, následuje němčina a francouzština. Nejrozšířenější je jazyková úroveň středně pokročilých se stupněm B1, ze které skládalo zkoušku celých 85 % studentů. Při vyšším počtu uchazečů škola vyhlašuje mimořádné termíny. Je zde možné složit zkoušky v jazykových úrovních A1–C1, a to i bez navštěvování přípravného jazykového kurzu. Zkoušky na Univerzitě Jana Amose Komenského Praha probíhají zpravidla dvakrát ročně – v červnu a v listopadu,“ přibližuje Růžena Nováková.

Větší šance při pracovních pohovorech
Zkouška se skládá ze čtyř částí – poslechu, čtení, mluvení a psaní. Před samotnou zkouškou je dobré vyzkoušet si nanečisto modelový test, který si můžete přímo na Univerzitě Jana Amose Komenského v Praze zakoupit. Můžete si ho zde také vyzkoušet pod vedením zkušeného lektora, který s vámi následně probere výsledky a upozorní na chyby.
Pořádání mezinárodních jazykových zkoušek vyplynulo z požadavků studentů Univerzity Jana Amose Komenského i studentů dalších škol, kteří chtěli mít v ruce doklad zhodnocující jejich jazykové znalosti. „Univerzita Jana Amose Komenského proto mezinárodní jazykové zkoušky organizuje de facto již od doby svého založení. Po roce 2001 význam jazykových certifikátů ještě vzrostl se vznikem Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, který definoval jednotlivé jazykové úrovně. Velkou výhodou přitom je, že certifikáty telc jsou součástí standardizovaného seznamu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. V praxi to pro jejich držitele znamená výhodu na trhu práce i zde v České republice – pokud má zaměstnavatel při výběru uchazeče na určitou pozici definovánu požadovanou úroveň jazykových znalostí, je takový certifikát hodnotným dokladem,“ popisuje magistra Nováková. Ve většině států jsou ostatně certifikáty uznávány a vyžadovány na konkrétních pracovních pozicích nebo v rámci absolvování určitého stupně vzdělávací soustavy.

Kurzy „šité“ na míru
Výuka na univerzitě a jazykové zkoušky však nejsou jedinými aktivitami Katedry cizích jazyků Univerzity Jana Amose Komenského Praha. Univerzita totiž nabízí výuku cizích jazyků i takzvaně na klíč pro celou řadu společností a institucí. „V současné době zajišťujeme výuku pro Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky – v tomto případě již můžeme hovořit o dlouhodobé spolupráci. Mezi další subjekty, pro něž jsme připravovali nebo připravujeme kurzy, patří například Kancelář Senátu Parlamentu České republiky nebo Správa státních hmotných rezerv,“ vypočítává magistra Nováková.
„Velmi často si nás firmy vybírají právě proto, že jejich zaměstnanci mohou kurz zakončit složením mezinárodní jazykové zkoušky. Zajišťujeme jazykové kurzy na míru. Základem je při tom důkladná analýza toho, co klient od kurzů očekává, jaké jazykové úrovně chce dosáhnout a v jaké specializaci. Naší výhodou je fakt, že lektoři mají letité zkušenosti také s výukou odborného jazyka v oborech, na něž se Univerzita Jana Amose Komenského specializuje. Díky tomu jsme schopni vytvořit opravdu sofistikované výukové programy na klíč,“ popisuje magistra Nováková.
Po důkladném zjištění představ klienta o podobě kurzu přistupují lektoři Univerzity Jana Amose Komenského k rozřazovacím testům, díky nimž mohou přesně určit dosaženou jazykovou úroveň participantů kurzu. Poté lektoři připraví kurz, který optimálně vyjde vstříc vzdělávacím potřebám frekventantů. Výuka pak zahrnuje průběžné testování klientů a závěrečné testování v rámci jednotlivých etap, což je velmi důležité, protože klient i lektor mají efektivní zpětnou vazbu.

S mobilitními programy po světě
Studenti Univerzity Jana Amose Komenského své jazykové znalosti vylepšují také účastí v nejrůznějších mobilitních programech. Asi nejpopulárnější z nich je ERASMUS, letos nahrazený novou verzí ERASMUS +. Univerzita Jana Amose Komenského Praha na sklonku minulého roku získala certifikaci Erasmus Charter for Higher Education (ECHE), díky níž se do inovovaného programu může zapojit. Posouzení a schvalování žádostí prováděla Evropská komise, která se rozhodla udělit univerzitě Erasmus Charter for Higher Education na celé období trvání programu Erasmus+. Studenti Univerzity Jana Amose Komenského tak mohou i nadále vyjet do zahraničí za studiem nebo prací. Obdobně se v rámci mobilitních programů odehrávají „výměny“ pedagogů se zahraničními univerzitami, což kvalitu výuky na Univerzitě Jana Amose Komenského ještě zvyšuje. Univerzita Jana Amose Komenského Praha v rámci mobilitních programů nejen vysílá své studenty na studijní a praktické stáže do zahraničí, ale sama také poskytuje vzdělání desítkám zahraničních studentů ročně.
Zahraniční posluchači, kteří Univerzitu Jana Amose Komenského studují v rámci programu Erasmus, se věnují nejen českému jazyku, ale mají také značný zájem o angličtinu, francouzštinu, němčinu nebo španělštinu. Čeština se jim nabízí minimálně na úrovni A1 a zkrátka rozhodně nepřijdou ani ti studenti, kteří již mají s českým jazykem předchozí zkušenosti. „Čeština je náročný jazyk, zejména pokud uvážíme krátký časový horizont, v němž se mobilitní programy odehrávají. Zahraniční studenti si však i v tomto časovém úseku zvládnou osvojit poměrně slušnou znalost češtiny na základní úrovni, a není proto divu, že má čeština pro cizince na Univerzitě Jana Amose Komenského velmi dobré reference,“ vysvětluje magistra Nováková.
Také posluchači, kteří se z Univerzity Jana Amose Komenského chystají do světa na některý z mobilitních programů, musí povinně absolvovat zkoušku na úrovni požadované cílovou univerzitou. Díky komplexnímu přístupu Univerzity Jana Amose Komenského Praha, jenž zahrnuje i možnost absolvovat mezinárodní jazykové zkoušky telc, mají tito studenti dveře do světa otevřeny.

Univerzita Jana Amose Komenského Praha
je první soukromou vysokou školou v Česku, která získala status univerzity. Nabízí studium širokého spektra společenskovědních oborů. Stěžejní jsou Speciální pedagogika, Vzdělávání dospělých, Andragogika, Evropská hospodářskosprávní studia, Sociální a mediální komunikace, Management cestovního ruchu, Právo v podnikání, Manažerská studia, Pojišťovnictví a Bezpečnostní studia. V současné době má univerzita akreditováno jedenáct bakalářských, šest magisterských a dva doktorské obory. Skýtá tak možnost dosáhnout řady akademických titulů (Bc., Mgr., Ing., PhDr., Ph.D.) a také studovat v programu Master of Business Administration se zaměřením na rozvoj lidských zdrojů a Evropskou unii a získat profesní titul MBA (mezinárodní akreditace FIBAA, Bonn). Univerzita umožňuje studovat všechny obory prezenčně i v kombinované formě. Udržuje významnou spolupráci se státní správou, s územní a místní samosprávou. Má dlouhodobé zkušenosti s výzkumnými a inovačními projekty v humanitních a společenských vědách i v oblasti poradenství, dalšího vzdělávání a rozvoje vzdělávání v regionech. Její studijní programy jsou vyvíjeny, uskutečňovány a průběžně modifikovány podle potřeb zaměstnavatelů, studentů a trhu práce.


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba