Menu

Projekt UNIV 3, znalosti a dovednosti, jaké firmy požadují

20. 03. 2014

Zaměstnavatelé si dlouho stěžují na nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Nyní se díky projektu UNIV 3 podílejí na posuzování a připomínkování programů dalšího vzdělávání a zkoušek z profesních kvalifikací a zajišťují tak, že absolventi zkoušky mají takové znalosti a dovednosti, jaké firmy požadují.

Svaz průmyslu a dopravy ČR
ve spolupráci se společností TREXIMA, spol. s r. o., od loňského listopadu realizuje v rámci projektu UNIV 3 veřejnou zakázku, jejímž cílem je zajistit zapojení zástupců zaměstnavatelů, tedy kompetentních odborníků, do procesu objektivního a kvalitního posouzení vytvořených programů dalšího vzdělávání a pilotního ověřování standardů NSK, tj. zkoušek z profesních kvalifikací. Úkolem projektu UNIV 3 je zkvalitnit systém rekvalifikací širokou podporou procesu uznávání výsledků předchozího učení a modernizací procesu akreditací. V průběhu projektu se modernizuje proces akreditací rekvalifikačních programů, a to jednak vytvořením elektronického systému pro přijímání žádostí o akreditaci, jednak inovací potřebných metodik a vytvořením nových. Ke zkvalitnění a zpřehlednění rekvalifikací přispívá projekt vytvořením 350 modulových rekvalifikačních programů podle standardů Národní soustavy kvalifikací (NSK), které budou po ukončení projektu k dispozici všem subjektům poskytujícím rekvalifikační vzdělávání a budou využívány v procesu akreditace rekvalifikací. V průběhu projektu bude realizováno 600 pilotních ověřování standardů NSK, tedy procesů uznávání výsledků předchozího učení. Tato pilotní ověřování představují zpětnou vazbu pro tvůrce standardů.

Výsledkem projektu
a veřejné zakázky UNIV3 bude to, že zájemcům o doplnění vzdělání budou uznávány i dovednosti a znalosti, kterých během života nabyli mimo školu. Zaměstnavatelé budou mít jistotu, že v držiteli osvědčení o profesní kvalifikaci získávají kvalitního a plně kvalifikovaného zaměstnance. K posouzení programů dalšího vzdělávání, které v souladu s Národní soustavou kvalifikací zpracovaly střední školy, přizval do této chvíle Svaz průmyslu a dopravy ČR více než 250 zástupců zaměstnavatelů z řad sektorových rad, pracovních skupin nebo stvrzovatelů, tedy odborníků, již jsou přímými tvůrci profesních kvalifikací. K dnešnímu dni bylo odevzdáno již 170 posudků programů dalšího vzdělávání. Zaměstnavatelé jsou s kvalitou programů většinou spokojeni, ale do posudků také zaznamenávají své připomínky a praktické návrhy na úpravy, které budou školy postupně zapracovávat.

K účasti na pilotních zkouškách
z profesních kvalifikací bylo přizváno přes 70 zástupců zaměstnavatelů a k dnešnímu datu bylo odevzdáno 35 posudků zadání zkoušek a jejich samotného průběhu. Pro zaměstnavatele představuje jejich účast na posouzení zadání a průběhu zkoušek možnost zjistit, jak vnímají jimi vytvořené profesní kvalifikace i ostatní účastníci trhu – tedy uchazeči o osvědčení o zkoušce z profesní kvalifikace a také zkoušející, současné nebo potenciální Autorizované osoby. Díky tomu zjišťují, jak profesní kvalifikace z jejich oborů fungují a jak jsou použitelné v praxi.

„Přínos pro zaměstnavatele je jednoznačně v poznání, jak absolventi přípravného kurzu a zkoušky podle příslušné profesní kvalifikace doopravdy zvládají danou odbornost, tzn. jak jsou teoreticky a hlavně prakticky připraveni vykonávat činnosti, které od nich budou při výkonu konkrétního povolání vyžadovány. Konkrétně v Ledči nad Sázavou jsem viděl výbornou práci při náboru a následném výcviku dobrovolníků k pilotnímu ověření profesní kvalifikace dělník ve strojírenské výrobě. Kurz a zkoušku dokončila většina zájemců, mezi nimi i dvě ženy, které si v poměrně krátké době, jež byla pilotu vyměřena, osvojily svařování a další dovednosti. Je to určitě cesta, jak pomocí rekvalifikací řešit nedostatek šikovných lidí potřebných k obsazení volných pracovních míst v průmyslu,“ řekl Tomáš Brancuzský, personální ředitel společnosti CZ LOKO, a. s.

Vlastimil Grygar z holdingu Vítkovice, a. s., doplnil: „Účast na zkouškách z profesních kvalifikací vnímám jako zpětnou vazbu k naší práci v Sektorové radě pro strojírenství. Nejdříve jsou zpracovány kvalifikační a hodnoticí standardy a ty se následně ověřují v praxi tím, když se zájemci přihlásí na zkoušku z profesní kvalifikace. Je pozitivní, že existuje možnost rychle změnit kvalifikaci u velké skupiny současných nebo budoucích zaměstnanců. Zaměstnanci tak získají na trhu práce kvalifikaci s celostátní platností. Díky účasti zástupců zaměstnavatelů na zkouškách si uvědomujeme, co bude nutno v budoucnosti a následných revizích ještě zdokonalit nebo vylepšit. Naštěstí takových nedostatků není moc, protože za zpracovanými návrhy standardů jsou desítky hodin práce odborníků z podnikové praxe. Je to hřejivý pocit, když vidíte, že za sektorovou radou je vidět dobře odvedená práce, která je prověřena tisíci úspěšně vykonanými zkouškami.“

Libor Falhar zpracovával posudky k programům dalšího vzdělávání ke kvalifikacím optik pro brýlovou techniku a mechanik optických přístrojů. S kvalitou zpracování obou programů středními školami byl velmi spokojen. „Programy byly skvěle vypracované. Osobně znám lidi, z jejichž literatury bylo se při tvorbě programů vycházelo, a také jsem na tématech pro optické školy spolupracoval. Nemohl jsem vytknout vlastně nic mimo obor uplatnění,“ uzavřel.
Kristýna Bendíková


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba