Menu

Motivující přátelské prostředí Jihočeské univerzity

20. 02. 2015

Jihočeská univerzita se sídlem v Českých Budějovicích je veřejná vzdělávací a výzkumná instituce s orientací na přírodní, zemědělské, humanitní a sociální vědy. Studuje na ní na třináct tisíc studentů ve více než dvou stech oborech bakalářských, magisterských a doktorských programů na osmi fakultách: Ekonomické fakultě, Fakultě rybářství a ochrany vod, Filozofické fakultě, Pedagogické fakultě, Přírodovědecké fakultě, Teologické fakultě, Zdravotně sociální fakultě a Zemědělské fakultě. Pro širokou veřejnost pak Jihočeská univerzita nabízí kurzy a programy celoživotního vzdělávání. Proděkana Zemědělské fakulty pro pedagogickou činnost Ing. Karla Suchého, Ph.D., jsem 14. ledna oslovil:
Pane proděkane, v hodnocení vysokých škol České republiky se Jihočeská univerzita řadu let dostává na přední místa. Totéž lze konstatovat o vaší Zemědělské fakultě a jejím postavení na žebříčku zemědělských fakult.
Ano, jsme hodně silní v klasickém zemědělství, které má dobrou perspektivu a je hodně medializováno. Nejen zemědělství samotné, ale i zemědělská produkce a na ni navazující produkce potravin. Máme špičkové biotechnologické centrum, které se nedávno přestěhovalo do zcela nové budovy. Studentům tu vytváříme motivující přátelské prostředí, úspěšní jsme i ve vědecké publikační činnosti. Pořádáme řadu akcí, nejen výukových, ale i společenských a sportovních, včetně stavění májky pro studenty, mistrovství republiky chladnokrevných koní aj. Na Zemědělské fakultě máme katedry aplikované chemie; agroekosystémů; biologických disciplín; krajinného managementu; speciální produkce rostlinné; zemědělské dopravní a manipulační techniky; zootechnických věd. Loni jsme tu v univerzitním areálu otevřeli naučnou stezku, která v českém a anglickém jazyce informuje o aktivitách fakulty o zemědělství a přírodě. Rychle se stala oblíbeným cílem procházek rodin s dětmi. Lákadlem jsou pro ně i koníci, kteří se tu pasou na louce.

K atraktivitám Jihočeské univerzity brzy přibude pivovar a už nyní jste proslulí svými včelíny…
S včelařstvím spíš ještě začínáme. Máme několik včelstev umístěných na budově děkanátu. Rádi bychom je rozšířili. Důležitý je nejen sám proces opylování, ale i kvalitní med, který je velmi ceněný. Je vítaným dárkem, kterým děláme radost přátelům naší fakulty. Co se týče pivovaru, v tomto roce bychom měli v areálu Školního zemědělského podniku, který je součástí naší univerzity, postavit malý pivovar. Bude sloužit k testování receptur a věřím, že bude i k radosti našich studentů. Hodně si od toho slibujeme. Tato oblast potravinářství má velkou perspektivu. Loni se nám podařilo dokončit rekonstrukci pavilonů a vytvořit moderní pracoviště, která jsou zaměřena na vyhodnocování kvality zemědělských produktů a potravin. K jejich slavnostnímu otevření dojde teď v březnu.

Zemědělství a krajina spolu úzce souvisejí.
Máme tu obory, jako jsou Agroekologie; Trvale udržitelné systémy v krajině; Ochrana a tvorba krajiny. U zemědělství, jakkoliv primárně má být producentem potravin, nesmíme zanedbávat jeho historickou, neméně důležitou mimoprodukční funkci. Po staletí totiž formovalo naši krajinu, a my bychom měli důsledně dbát na to, aby krajina ůstala atraktivní i z hlediska rekreační funkce. A že je, dokazují renesance turistů a výletníků, růst výkonnosti domácího cestovního ruchu, ale i příjezdy zahraničních turistů, zejména Belgičanů a Nizozemců, pro něž je krajina Čech, Moravy a Slezska hodně atraktivní.

U našich sousedů v Rakousku má značný podíl na výkonnosti cestovního ruchu agroturistika. V Česku se jí až tak nedaří.
Toho jsme si vědomi, a tak i v tomto směru vedeme osvětu na podporu jejího rozvoje. To, že v Česku agroturistika pokulhává, souvisí se specifickým stavem českého zemědělství, které bylo a stále ještě je zaměřeno na primární cíl – zemědělskou výrobu. Agroturistika ale skýtá další zdroje příjmů i zatraktivnění zemědělství souvisejícího s ochranou přírody.

Jako hodně nedobré vnímám, že se území naší země poprvé za existenci české státnosti stalo potravinově nesoběstačným a že jsou na náš vnitřní trh umísťovány potraviny tzv. přizpůsobené chuti českého konzumenta, plné náhražkových surovin.
Primární příčina tohoto stavu je v myšlení a apatii lidí. A to je třeba změnit, aby si čeští spotřebitelé uvědomovali některé aspekty, které byly v nedávné minulosti potlačeny a už nejsou tak zřetelné. Organizujeme proto různá školení, přednášky. Pokud budou školy, a nejen ty specializované našeho typu, vychovávat absolventy, kteří budou napomáhat, aby si to lidé uvědomovali, a ovlivňovat situaci i z hlediska vedení a správy země, bude to jedině dobře. V tom vidím další z přínosů Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity. V popularizační vzdělávací činnosti nejen studentů či zemědělců, ale široké veřejnosti.

Užitečným prvkem vzdělávání jsou mezinárodní výměny studentů.
Ano, to je důležitá součást studentského života. V dnešní době mají studenti obrovské množství příležitostí. Jihočeská univerzita má široké zázemí zahraničních styků a i naše fakulta má navázánu spolupráci se školami podobného zaměření nejen v okolních zemích, jako jsou Maďarsko, Polsko, Slovensko, Německo, Rakousko, ale i s Francií či Tureckem, které je dynamicky se rozvíjející zemí. V předloňském roce jsme začali spolupracovat s univerzitou ve Vietnamu, který je rovněž hospodářsky nesmírně perspektivní a v němž zatím převládá zemědělství. Spolupráci jsme navázali i s Argentinou, která je významným dodavatelem zemědělských produktů i do Evropy. Poptávku po zahraničních stážích u některých studentů ale limituje jazyková bariéra, kterou pomáháme odstraňovat přesto, že to je úloha hlavně středního školství. To zatím dodává absolventy po jazykové stránce ne vždy úplně na úrovni.

Absolventy Jihočeské univerzity je řada úspěšných lidí.
Podstatou vysoké míry úspěšnosti absolventů naší univerzity na trhu práce je zvládnutí studijních požadavků odrážejících potřeby a trendy praxe. Studium na vysoké škole proto přináší i určité sebezapření. O studiu platívalo, že je určitou formou řehole. To už dnes říci nemůžeme. Moderní výukové metody a informační technologie usnadňují přístup k informacím. Ne každý má předpoklady, aby úspěšně vystudoval, nikomu ale nebráníme, aby to zkusil a ověřil si, zda je to to, co hledá. Jsme poměrně mladou univerzitou, dynamicky se rozvíjející a přátelskou. Velkou výhodou je, že všechny aktivity máme soustředěny v univerzitním kampusu na okraji jihočeské metropole, odkud je snadno dosažitelné historické centrum Českých Budějovic i okolní příroda. Další z předností našeho univerzitního města jsou, oproti Praze či Brnu, nižší životní náklady, aniž by studenti byli omezováni v rozletu nejen studijním, ale i společenském, sportovním apod. Podle statistik naše fakulta dopadá velmi dobře. Uplatnitelnost absolventů je široká. Vytváříme předpoklady, aby mohli zastávat řadu manažerských pozic včetně ředitelů výrobních podniků, zemědělských podniků, ve státní správě či samosprávách. Přesto, že Jihočeská univerzita vznikala jako univerzita regionálního charakteru, významem už dávno překračuje hranice jihočeského regionu a je úspěšná i za hranicemi naší země. Mezinárodní vazby má nejen Zemědělská fakulta, ale typické jsou zejména pro Přírodovědeckou fakultu či pro Fakultu rybářství a ochrany vod, které jsou úspěšně zapojeny do mezinárodních výzkumů, s nimiž se snažíme držet krok.


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo
Czt