Menu

Loňský rok pro Kooperativu nejúspěšnějším

26. 02. 2005

Mít peníze v pravém okamžiku,

pouze to jsou peníze.

Detlev von Liliencorn 1844 – 1909

V souvislosti s hlavním tématem třetího vydání Všudybylu jsem oslovil předsedu představenstva a generálního ředitele společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s. Ing. Vladimíra Mráze. Pane předsedo, dnes možná víc než kdy jindy se otvírá a často cituje otázka lidských zdrojů.
Vždy jsem zdůrazňoval, že úspěch podnikání závisí na tom, s kým spolupracujete. Jednou z obrovských výhod Kooperativy jsou, kromě jejího stabilního vrcholového vedení, profesně zdatní a dostatečně motivovaní řadoví zaměstnanci. Nicméně tak, jak Kooperativa roste, potřebuje nové a nové manažery. A přesto, že si je vychováváme, vůbec se nebráníme přijímat specialisty, ředitele a vedoucí pracovníky zvenku. Už proto, že jsme v letošním roce v procesu reorganizace. Snažíme se zefektivnit chod podniku a připravit jej pro příští roky, které přinesou další přiostření konkurence, zejména v oblasti kvality a rychlosti služeb. V této souvislosti do Kooperativy přichází řada nových lidí. Je mnoho teorií hovořících o lidských zdrojích. Problém České republiky, pojišťovnictví nevyjímaje, je v tom, že jsou oblasti (tzv. „úzká místa“), kde není dostatek kvalifikovaných odborníků a jejich počet neroste tak rychle, jak by zaměstnavatelské subjekty potřebovaly. To se týká zejména obchodu, ale i dalších oblastí.

Proč Kooperativa dělá reorganizaci, když byl pro ni rok 2004 nejúspěšnějším v historii?
Loňský rok byl pro Kooperativu skutečně nejúspěšnějším rokem za celou její existenci. V předepsaném pojistném jsme přesáhli 24 mld. Kč. Zároveň jsme v loňském roce úspěšně převzali neživotní část Pojišťovny České spořitelny a navázali strategické partnerství s Českou spořitelnou. To vše jsou kroky, které výrazně zasahují do chodu společnosti a přinášejí nové příležitosti. Jsem přesvědčen, že i pro jiné pojišťovny byl rok 2004 úspěšný. Významnou devizou pro Kooperativu je rychlé tempo rozvoje a její dnes dvaadvacetipro­centní podíl na českém pojistném trhu.

Vysloví-li se pojem „péče o lidské zdroje“, zpravidla je to vnímáno jako vzdělávání a výchova. Ale co jejich ochrana?
To, jak si firma cení svých pracovníků, spočívá v několika klíčových oblastech: v kvalitě sociálního programu, v mzdové politice a v přístupu ke vzdělávání a v možnostech profesního i osobního růstu, které zaměstnavatel nabízí. Pojišťovny však mohou pomáhat chránit a stabilizovat lidské zdroje jiným zaměstnavatelským subjektům, a to poskytováním skupinového životního pojištění. Tento produkt mohou zaměstnavatelé pro své pracovníky sjednávat s daňovou výhodou a zdůrazněme, že se jedná o způsob, který je v Evropě standardní zaměstnaneckou výhodou.V sou­vislosti s péčí o lidské zdroje můžeme nabídnout i některé další pojistné produkty, např. pojištění odpovědnosti za škody, které může zaměstnanec způsobit zaměstnavateli, které je úzce spjato s tím, jak odpovědnost zaměstnance definuje zákoník práce. Ale to je spíše soukromá věc zaměstnance a firma sjednávání tohoto produktu může pouze iniciovat pro ty, kteří mají o toto pojištění zájem

Jaká je situace, co se týče propojištěnosti českého trhu?
To je otázka, kterou se zabývají managementy snad všech pojišťoven. Tedy, jak veliký je český pojistný trh ve srovnání s okolním světem, zejména s vyspělými trhy. Je známo, že čím méně rozvinutý trh, tím větší důraz klade na pojištění majetku a tím menší na pojištění osob. My se snažíme tento poměr vyrovnávat. Posoudíme-li celý český pojistný trh, je dnes situace 60 : 40 ve prospěch majetku. Evropský průměr je 55 : 45, ale obráceně, ve prospěch životního pojištění. Vyplnění tohoto prostoru je velmi významné. A to zejména v současnosti,v do­bě značné nestability ohledně budoucnosti sociálních systémů v této zemi. Čeští občané musí čím dál více vnímat, že tu platí: postarej se sám. A znamená to nikoliv jednorázově, ale dlouhodobě. Že je třeba pokud možno po dobu celého produktivního věku vyčleňovat část příjmů na to, abych byl schopen slušně žít i po sedmdesátce. Mluvíme-li ale o pojištění průmyslu a podnikatelů, trh v České republice je v podstatě pokryt a je srovnatelný s nejvyspělejšími zeměmi Evropy. Srovnatelný je kvalitou produktů i mírou propojištěnosti, protože podnikatelská sféra více a více chápe nezbytnost pojištění. Ať už je to pojištění odpovědnosti, které stále nabývá na významu, anebo pojištění majetku proti různým rizikům, kterými je ohrožován. Otázkou však stále zůstává, jestli občané chrání svůj majetek dostatečně. V České republice totiž stále převažuje snaha o co nejlevnější pojištění, a ne o co nejlepší pojištění.

www.koop.cz

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001