Menu

Krátkodobý pronájem prostor

13. 05. 2015

Nejen v rámci tzv. korporátní, incentivní či kongresové turistiky je zapotřebí věnovat pozornost sjednání nájmu prostor, kde se příslušná akce (kongres, konference, výstava, prezentace apod.) bude konat. Nájem nebytových prostor, respektive dle nové právní úpravy nájem prostor sloužících k podnikání, se bude podpůrně řídit ustanoveními občanského zákoníku, kterým bude předcházet dohoda smluvních stran. Účastníci smluvního vztahu mohou totiž většinu zákonných ustanovení vyloučit či modifikovat, a to dle svých konkrétních představ a potřeb. Základní povinností pronajímatele je přenechat nájemci do užívání prostory (tj. sály, místnosti, výstavní prostory apod.) včetně dohodnutého příslušenství, vybavení a instalací a poskytnout, zajistit nebo zprostředkovat nájemci veškeré související nebo nájemcem požadované služby. Povinností nájemce je zaplatit za prostory a poskytnuté služby sjednané nájemné. Písemná forma smlouvy sice není zákonem vyžadována, nicméně lze ji rozhodně doporučit. Do jejího obsahu by měla být vtělena veškeré práva a povinnosti smluvních stran, místo a termín konání akce, všechny další náležitosti akce a též veškeré služby, které bude nájemce po pronajímateli požadovat a které budou pronajímatelem poskytnuty a zajištěny.
Stranou by neměla zůstat příslušná ustanovení o odpovědnosti smluvních stran. Jak pronajímatel, tak nájemce jsou odpovědní za porušení svých povinností vyplývajících z právních předpisů nebo ze smlouvy. Pro obě dvě strany však platí, že v případě způsobení škody vyšší mocí (tj. právní skutečností spočívající v mimořádné, nepředvídatelné, neodvratitelné a nezaviněné události) není odpovědná žádná z nich, neboť takovou skutečnost nebylo možné žádným způsobem předvídat. Dohodnutá práva a povinnosti smluvních stran je třeba ve smlouvě výslovně uvést včetně případných sankcí za jejich porušení. V rámci přípravy, průběhu a likvidace akce ponese nájemce odpovědnost za majetek pronajímatele, který mu byl za účelem pořádání akce poskytnut, a zpravidla i za bezpečnost osob v pronajatých prostorách. Kromě toho, že nájemce bude povinen dodržovat při pořádání akce všechna pravidla bezpečnosti požární ochrany, hygieny a ekologie stanovená obecně závaznými právními předpisy, měl by jej pronajímatel v rámci uzavřené nájemní smlouvy rovněž seznámit s příslušnými provozními, technickými a bezpečnostními opatřeními, která platí v objektu, kde se nebytové prostory nacházejí.
Velká pozornost by v rámci sjednávání smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání měla být věnována pasáži, která upravuje skončení nájmu. Byť v rámci tohoto typu turistiky půjde téměř výlučně o smlouvu na dobu určitou, s vymezenou dobou trvání nájmu, je třeba počítat s právem obou stran nájem ukončit i před uplynutím ujednané doby. Na straně nájemce půjde v praxi zejména o případ, kdy by nenaplnil dostatečně kapacitu pořádané akce a tuto zrušil ještě před jejím započetím. V této souvislosti bývají v rámci nájemní smlouvy sjednány storno poplatky, jejichž výše je přímo úměrná době, ve které ke zrušení akce dojde. V případě pronajímatele lze uvažovat o okamžitém ukončení nájemní smlouvy z důvodu závažného porušování povinností nájemce, ke kterým se nájemní smlouvou zavázal. V rámci předejití možných budoucích sporů je rozhodně vhodné takto závažné porušení povinností ve smlouvě výslovně uvést a specifikovat, neboť výše způsobené škody může dosahovat vysokých částek.
S ohledem na očekávaný rozsah plánované akce lze na závěr jen doporučit vždy uzavírat takové smlouvy písemně a jejich přípravu rozhodně nepodcenit.
JUDr. Lucie Kolářová, Advokátní kancelář Vácha & Kolář


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka