Menu

Jubilejní Vesnice roku v Programu obnovy venkova

23. 02. 2014

Program obnovy vesnice
V roce 1991 vláda České republiky na svém zasedání projednala a schválila Program obnovy vesnice. Společně jej předložili ministr životního prostředí, ministr zemědělství a ministr pro hospodářskou politiku a rozvoj a zavázali se, že se budou spolu s ministrem kultury a ministryní obchodu a cestovního ruchu podle ekonomických možností ve své působnosti podílet na jeho plnění. V souladu se závěry vlády pak ministr životního prostředí jako tehdejší gestor programu požádal přednosty okresních úřadů, aby z něj vycházeli při přípravě a realizaci místních programů obnovy vesnice.
Program obnovy vesnice z roku 1991 vychází z vědomí svébytných hodnot venkova a zaměřuje se na perspektivu jeho zdravého a komplexního vývoje v rámci trvale udržitelného rozvoje společnosti a v celkovém kontextu regionální politiky České republiky. Cílem programu je podnítit obyvatele vesnic a jejich samosprávy k tomu, aby se pokud možno vlastními silami snažili o rozvoj zdravého životního prostředí a ekologicky nezávadného hospodářství, a podporovat je v tomto úsilí.

Vesnice roku v Programu obnovy venkova
Soutěž Vesnice roku v Programu obnovy venkova, která byla poprvé vyhlášena v roce 1995 (tehdy ještě pod názvem Soutěž o nejzdařilejší program obnovy vesnice) Spolkem pro obnovu venkova ČR, tvoří nástavbu tohoto programu.
Cílem dnes již tradiční soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova je povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, představit rozmanitost a pestrost v uskutečňování programů obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova. Zároveň chce soutěž vyzdvihnout aktivity obcí, jejich představitelů a občanů, kteří se snaží nejen zvelebovat svůj domov, ale i rozvíjet místní tradice a zapojovat se do společenského života v obci.
[<]Soutěž vyhlašuje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Spolek pro obnovu venkova ČR, Svaz měst a obcí ČR a Ministerstvo zemědělství. Mezi spoluvyhlašovatele soutěže patří Kancelář prezidenta republiky, Ministerstvo kultury, Ministerstvo životního prostředí, Svaz knihovníků a informačních pracovníků, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Folklorní sdružení ČR a Sdružení místních samospráv ČR.
Soutěž probíhá ve dvou kolech – krajském a celostátním. Všechny přihlášené obce jsou nejprve hodnoceny v krajském kole. Do celostátního kola pak postupuje za každý kraj jedna obec, které byla v krajském kole udělena Zlatá stuha. V rámci celostátního kola jsou oceněna první tři místa. Všechny obce přihlášené do soutěže jsou hodnoceny v následujících oblastech: koncepční dokumenty, společenský život, aktivity občanů, podnikání, péče o stavební fond a obraz vesnice, občanská vybavenost, inženýrské sítě a úspory energií, péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, péče o krajinu, připravované záměry a informační technologie obce.

Soutěž o titul „Vesnice roku 2014“
Jubilejní 20. ročník soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova bude oficiálně „odstartován“ 4. března 2014 na Dnu malých obcí v Praze. Při této příležitosti se každoročně scházejí nejvyšší zástupci vyhlašovatelů soutěže a slavnostně podepisují podmínky pro nový soutěžní ročník a letos tomu nebude jinak.
Ing. Miroslava Tichá, tajemnice soutěže, Ministerstvo pro místní rozvoj ČRArchiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka