Menu

Destinační management se aktivizuje

26. 02. 2005

Velmi dlouhou dobu jsou s pojmem cestovní ruch spojovány památky, lázeňství, ubytovací zařízení, infrastruktura, dotační tituly, granty, propagace, počet turistů atp. V poslední době se konečně začíná k těmto termínům přidávat nový – destinační management. Tímto jazykovým „nedonošencem“ je vystižena potřeba zaměřit se na organizaci, řízení a koordinaci cestovního ruchu v regionech a také na národní úrovni. Jak jinak „to krásno“ v regionech úspěšně prodat jako celek. Zatím se o to snaží jednotliví podnikatelé, některé subjekty veřejné správy, ale každý zvlášť s výraznou duplicitou, s neefektivně vynakládanými finančními prostředky a s malou účinností. A jak se v tom má vyznat turista ? Ten žádá jednoduchou formulaci nabídky s maximální vypovídací schopností a očekává zážitek, chce v regionu prožít příběh, a k tomu samozřejmě předpokládá kvalitní služby. Trend EU podporovat regiony jako celky není zatím u nás podpořen racionální absorpční schopností těchto regionů.
Pravidelná setkávání CzechTourism s regionálními zástupci mají stále častěji na programu řešení destinačního managementu. Dne 24. ledna 2005 se uskutečnilo pracovní setkání zástupců regionů a oblastí se zástupci CzechTourism s cílem vyhodnotit současný stav a určit další směr rozvoje tohoto nezbytného nástroje pro dynamický růst cestovního ruchu. Jednání došlo k těmto závěrům: 

Základním dokumentem o destinačním managementu je materiál připravený Asociací turistických regionů (ATUR). Tento materiál bude postupně dopracován. Důležitým úkolem je i definování pojmů spojených s destinačním managementem. Využita bude spolupráce s Vysokou školou hotelovou v Praze. Výsledný materiál bude projednán se zástupci krajů, měst, regionálních sdružení a podnikatelů v daných regionech formou seminářů.

Finanční podpora k rozjezdu by měla být poskytována formou grantů jako efektivní a cílená podpora. Finanční podpora ze strany státu může být poskytována i prostřednictvím nákupu vybraných služeb nebo dotací na projekty. CzechTourism v roce 2005 chce spolupracovat s destinačními managementy v oblastech: kontroly činnosti oficiálních informačních center, statistická šetření k profilu návštěvníků regionů a při tvorbě turistických produktů.

Destinační management vyspecifikuje návrh forem podpory své činnosti a vyvolá jednání s MMR o možnostech jeho realizace. ATUR a další profesní organizace budou přizvány k jednání o nové Koncepci státní politiky cestovního ruchu, která se bude připravovat pro období 2007 – 2013.

CzechTourism připraví metodiku, která by sloužila k stvrzení, že destinační management plní základní činnosti ve svém regionu či ve své oblasti. Dokument by mohl přispět k vyjasnění kompetencí mezi destinačním managementem, krajem a dalšími subjekty v regionu. Rozdělení kompetencí v regionu musí být jasně definováno i ve vztahu k CzechTourism a MMR..

Při jednání vznikla i řada podnětných námětů k realizaci, jako:

Zahraniční vydavatelé průvodců o Česku využívají nepřesné a zastaralé informace, neboť s nimi neexistuje žádné provázání. Problematika organizace, řízení a koordinace cestovního ruchu je zcela opomíjena v osnovách pro střední školy zaměřené na cestovní ruch, situace ve vysokoškolském školství je lepší, neboť zde se již tato problematika začala vyučovat. Destinační management by se měl též zabývat vzděláváním zaměřeným na přípravu a prodej turistických produktů. Větší důraz by měl být věnován činnostem turistických informačních center. Aktuální zůstává problematika prodeje turistických produktů. Začínají vznikat zajímavé produkty, ale jejich prodej je omezen legislativou. Především produkty pro domácí cestovní ruch a incoming nejsou např. ohroženy repatriací, ale musí být dodržovány stejné podmínky jako u zájezdů našich občanů do zahraničí.

CzechTourism při jednání také nabídl regionům spolupráci při přípravě projektu s pracovním názvem Almanach, který by měl poskytnout zahraničním touroperátorům nabídku nových a netradičních aktivit v našich regionech. Také byla nabídnuta součinnost při obohacení výstavních expozic naší republiky v zahraničí o doprovodné programy. Zástupci destinačních managementů byli vyzváni i k hodnocení proběhlých zimních veletrhů organizovaných CzechTourism v zahraničí.

O aktuálnosti problému svědčí i obrovský zájem o účast při jednání. Jedním z omezení byly prostorové možnosti, ale především bylo záměrem prodiskutovat problém a nalézt společné prvky k dalšímu posunu řešení. Z tohoto pohledu třicítka účastníků byla racionálním vzorkem, který potvrdil nezbytnost realizace navržených postupů.
Ing. Petr Kratochvílwww.czechtourism.cz

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo