Menu

Na české hospodářství, školství, správu věcí veřejných i další sektory dopadají důsledky generačního problému naruby, kdy byli po roce 1989 odsunuti zkušení odborníci, zpřetrhány obchodní vazby, přeskočena střední generace a do top managementů přišli lidé bez zkušeností. Bohužel, kdo neví, že neví, často opakuje předchozími generacemi překonané chyby. Praxe totiž přináší situace, kdy teorie, natož jenom členství v „té v té chvíli zrovna správné straně“ ke kvalitnímu řízení procesů a vedení lidí nestačí. Manažerky a manažeři, kteří nemají zapotřebí obklopovat se „nulami“, aby se udrželi v pozici „jedniček“, proto své týmy sestavují z pracovníků všech věkových kategorií, včetně zkušených odborníků. Vyhnou se tak opakování starých chyb a jejich firmy a úřady mohou těžit z kontaktů, poznatků a pozic (např. na zahraničních trzích) dosažených staršími kolegy. Také žákům odborných učilišť a škol i studentům se mnohdy nedostává možnost ověřovat si jim vštěpované teoretické vědomosti praxí. Jedná se zejména o řešení situací, které jejich učitelé sami neprožili, avšak s nimiž se v rámci dlouholeté praxe setkávali a dokázali vypořádat starší odborníci. „Národní fond expertů“ chce v Česku aktivizovat právě takové odborníky a zprostředkovávat jejich pomoc republice. Obdobné organizace totiž dlouhodobě vysoce účinně pomáhají v nejrozvinutějších zemích světa, příznačně zejména v hospodářsky nejúspěšnějších zemích západní Evropy. Zhodnocování zkušeností a vědomostního potenciálu expertů – seniorů tam není honorováno, ale fond nebo asociace jim hradí náklady jako cestovné, stravné a podobně. Zapsaný spolek „Národní fond expertů“ si vzal za cíl využívat potenciál odborníků – seniorek a seniorů, jejich životní zkušenosti a odbornost.
Pokud jste odborníky ve svém oboru a chcete svůj potenciál i nadále nabízet ve prospěch současnosti i budoucnosti této země, registrujte se k stávajícím expertům – seniorkám a seniorům na webové stránce: www.fondexpertu.cz

Budoucnost potřebuje zkušenosti,

20. 03. 2014

S dlouholetým expertem na zahraniční obchod, úspěšným obchodníkem, občanem Spolkové republiky Německo Georgem Hozmanem si povídáme 17. února 2014 o „Národním fondu expertů“, který zakládal spolu s Janem Stružem. Cílem tohoto zapsaného spolku je zhodnocovat znalosti, dovednosti a zkušenosti nabyté bohatou praxí odbornic a odborníků – seniorů ve prospěch budoucnosti a konkurenceschop­nosti České republiky.
Pane Hozmane český zapsaný spolek „Národní fond expertů“ aspiruje na členství v Konfederaci evropských expertů.
Ano, zejména díky nevšednímu nasazení a kontaktům našeho zakládajícího člena Jana Struže (který je u vás daleko známější jako předseda Sdružení Czech Top 100). Je to jeho další dítě. Národní Fond Expertů je první takovouto asociací ve východním bloku. V březnu tohoto roku jsme ohledně přijetí českého „Národního fondu expertů“ pozváni na celoevropský kongres Confederation of European Senior Expert Services do Bruselu. Český spolek samozřejmě chce využívat zkušeností zahraničních kolegů, zejména z Německa, Švýcarska a Rakouska, a má už přislíbeny návštěvy jejich představitelů. V zemích západní Evropy totiž podobné instituce mají dlouholetou tradici. Ve Švýcarsku se do nich aktivní seniorští odborníci nejrozmanitějších oborů registrují už padesát let. V Německu a v Rakousku je to okolo třiceti let. Také český „Národní fond expertů“ sdružuje odborníky v seniorském věku z oblastí zahraničního obchodu, školství, průmyslu, finančnictví, zemědělství, lesnictví a dalších.

Jaké jsou cíle těchto seniorských institucí?
Využití odborně vysoce fundovaného lidského potenciálu jednotlivých zemí ve prospěch zvyšování jejich konkurenceschop­nosti. Jde tedy o uplatňování odbornosti, znalosti a bohatých celoživotních zkušeností seniorek a seniorů ve prospěch nastupujících generací, ve prospěch rozvoje obchodu, školství, vědy, průmyslu, služeb atd. Včetně služeb cestovního ruchu a destinačního managementu, ve kterých dominují zejména švýcarští a rakouští experti. Využívání zkušeností, znalostí i osobních kontaktů starších generací je také mottem celoevropské asociace expertů.
Jelikož generace československých odborníků a na ně navazující (tehdy) střední a zčásti i mladá generace, kterým průběžně předávali své zkušenosti a kontakty, byla vzápětí po údajné revoluci „odstavena“ a do řídicích pozic se dostala řada lidí bez praxe a zkušeností, byla přerušena kontinuita v mnoha vašich odvětvích a oborech. To mělo neblahý dopad na řadu oblastí včetně českého učňovského školství a vzdělávání vůbec, průmyslu, zahraničního a domácího obchodu. Místo upevňování často více než stoletých vazeb a pozic českých zemí na odbytištích, která pro ně byla tradiční, byla jejich produkce (a to i z vašeho vnitřního trhu) direktivně vyklízena ve prospěch západoevropské, americké a asijské konkurence. Ta okamžitě začala obsazovat vaše někdejší výsostné pozice ve světě, které tam zaujímaly týmy špičkově sehraných specialistů československých firem dodávajících investiční celky na klíč, slovenské a české strojírny a zbrojovky, jako např. kladenská Poldi nebo dnes již rovněž neexistující pražská Waltrovka (z níž byly vzápětí „po revoluci“ vyrabovány špičkové technologie a propuštěni odborně zdatní zaměstnanci, aby nebyla s to pokračovat v dodávkách leteckých motorů do Kanady). Opustili jste svá odbytiště v Indii, Číně, Rusku, v Americe, Asii, v arabsky hovořícím světě atd.
Prostřednictvím Všudybylu chceme požádat odborníky z řad starších generací, aby se hlásili jako volní členové a členky „Národního fondu expertů“. Členství se zakládá na dobrovolné nehonorované činnosti. V případě, že „Národní fond expertů“ své členy vyšle na pracovní cestu, může jim hradit cestovní a pobytové výdaje tak, jako je tomu u sesterských zahraničních sdružení odborníků – seniorů. V nejúspěšnější evropské ekonomice, v Německu, je nás seniorů – odborníků registrováno na jedenáct tisíc, a zpracováváme tam několik stovek projektů. Ve Švýcarsku je nás kolem osmi tisíc, a zpracováváme tam na sto čtyřicet projektů. A všichni pracujeme na dobrovolné bázi.


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba