Menu

Chtěli-li bychom pak na to dáti pozor, najdeme, že nejen mezi filozofy ta otázka a pečlivé, jak by zpravena ^^1^^ býti měla, vyhledávání bylo a jest, ale že každého vůbec člověka mysl tam jde, kde a jak co nejplnějšího potěšení dojíti: a shledáno, že všickní takměř lidé ven z sebe vybíhajíce, v světě a věcech jeho, čím by mysl kojili a pokojili, hledají, tento v statku a zboží ^^2^^, onen v rozkošech a líbostech, jiný v slávě a vzáctnosti ^^3^^, tento opět v moudrosti a umění, jiný v veselém tovaryšství etc., a tak sumou ^^4^^ všickni po věcech, kteréž vně jsou, v nich dobrého svého hledajíce, zevlují.
Jan Amos Komenský, Labyrint světa a ráj srdce L. P. 1623

^^1 ^^ rozřešena, zodpovězena ^^2 ^^ majetku, bohatství ^^3^^ důstojnosti ^^4^^ úhrnem, zkrátka

Že všickní takměř lidé ven z sebe vybíhajíce

13. 04. 2014

Hlavní téma čtvrtého vydání Všudybylu 2014 je postavení cestovního ruchu. Ač je u obyvatel Česka upevňováno přesvědčení, že cestovní ruch je věcí cestovních kanceláří, restauratérů, hoteliérů a dalších poskytovatelů služeb, a ač ti osvícenější poukazují na to, oč výrazněji tuto tržní platformu využívají jiné státy ve prospěch svého hospodářského a sociálního rozvoje, lze konstatovat, že český cestovní ruch je na tom lépe, než si zasluhujeme. Zdědili jsme totiž úžasně disponovanou zemi. O její vitálnosti vypovídá nejen rekordní ziskovost českých filiálek cizích bank teď, i v dobách finanční krize, či přítomnost zahraničních investorů, ale i množství hradů, zámků, církevních objektů a technických památek. Nádherná příroda. Malebné vsi a města. Architektura, výtvarná, hudební a literární díla. Skvělá kuchyně. A samozřejmě invence lidí, včetně plejády světově proslulých rodáků a těch, kdo na území našich zemí působili. Pokud kdo začal objevovat krásy naší vlasti, zpravidla chce poznávat další. Je dobře, že na řadě míst Česka je kupní síla turistů, obdobně jako kupní síla investorů a jejich zaměstnanců, živnostníků, úřadníků, příslušníků ozbrojených složek atd., vnímána jako fenomén, který dokáže mít významný vliv na posilování veřejných rozpočtů a na tvorbu a udržení pracovních a podnikatelských příležitostí i mimo oblast služeb. Zkrátka na místní rozvoj. Avšak nejen na něj! Rovněž tak na ještě vyšší zisky cizích nebo do ciziny přesídlených společností tyjících z existence Česka.
Jaromír Kainc


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba