Menu

Vzdělávací program pro zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků v odvětví ubytování a stravování

05. 01. 2014

Asociace služeb cestovnímu ruchu, o. s., spolu se svým partnerem, Českou asociací wellness, o. s., realizovala v období od 15. listopadu 2010 do 14. listopadu 2013 projekt s názvem ,,Vzdělávací program pro zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschop­nosti podniků v odvětví ubytování a stravování“, vedený pod registračním číslem CZ.1.04/1.1.06/52­.00036. Projekt byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.
Cílem projektu bylo zvýšení adaptability a konkurenceschop­nosti mimopražských pracovníků z oblasti ubytování a stravování. Byl zaměřen na podporu dalšího odborného vzdělávání v oblasti ubytování a stravování, na rozvoj kvalifikace a dovedností zaměstnanců a posílení udržitelnosti pracovních míst. Cílovou skupinu tvořili pracovníci v podnicích členské základny Asociace služeb cestovnímu ruchu, o. s., a členské základny partnera, tedy České asociace wellness, o. s.
V průběhu projektu byla provedena trojfázová evaluace vzdělávacího programu s cílem získat zpětnou vazbu od účastníků kurzů na základě dotazníkového šetření, vyhodnotit výsledky a výstupy vzdělávacího programu a zhodnotit implementaci a řízení projektu se zaměřením na optimalizaci náplně a formy dalšího vzdělávání. Z výsledků vyplynula celková spokojenost účastníků s odbornými kurzy vzdělávacího programu. Účastníci kurzů konkrétně ocenili aktuálnost a kvalitu předávaných informací a poznatků, výklady lektorů, ale i výbornou organizaci odborných kurzů. V připomínkách se objevily požadavky na větší množství praktických ukázek, především z oblasti lázeňství a wellness. Účastníci kurzů v anonymním dotazníkovém šetření uvedli, že si rozšířili kvalifikaci o nové poznatky a dovednosti, a projevili zájem o další vzdělávání.
Závěrečný workshop se konal 3. listopadu 2013 v Praze v hotelu Olšanka. Zúčastnili se jej zástupci zapojených subjektů, kterým byly předány certifikáty pro úspěšné absolventy kurzů. Byly zde prezentovány výsledky a výstupy projektu. Kurzů se zúčastnilo celkem 12 875 účastníků, z nichž je úspěšně absolvovalo 12 833. V průběhu realizace vzniklo 83 inovativních produktů. Do projektu byly zapojeny i znevýhodněné skupiny zaměstnanců, konkrétně cílové skupiny ve věku do 25 let a nad 50 let. Při realizaci bylo dbáno na principy rovných příležitostí a udržitelného rozvoje se zaměřením na ochranu životního prostředí.
V rámci projektu proběhlo 6 kurzů se zaměřením na stravovací služby, 6 kurzů se zaměřením na lázeňství, 6 se zaměřením na wellness, 5 seminářů v rámci vzdělávacího modulu – manažer stravovacích služeb a 4 e-learningové kurzy. Realizaci těchto kurzů včetně vytvoření odborných publikací přímo na míru účastníkům zapojeným do vzdělávání zajišťovala na základě výběrového řízení společnost SODAMODUL, s. r. o.
Projekt byl doveden ke zdárnému konci s hodnotnými výstupy. Cíl projektu byl naplněn vytvořením vzdělávacích kurzů dle potřeb cílových skupin s využitím inovativních přístupů na základě průzkumu vzdělávacích potřeb a s ohledem na uspokojení poptávky po tématech, ve kterých se zaměstnanci tohoto odvětví chtějí dále vzdělávat. Záměrem Asociace služeb cestovnímu ruchu, o. s., a partnera, České asociace wellness, o. s., bylo podle identifikovaných potřeb zvýšit konkurenceschopnost zapojených subjektů a jejich zaměstnanců díky kvalitnějšímu vzdělávání ve větším rozsahu, přístupu k odborných publikacím a předáváním know-how a zkušeností mezi zaměstnanci členských podniků asociací. Projekt byl realizačním týmem vyhodnocen jako úspěšný. Úspěšnost vzdělávacího programu dokládá podrobná závěrečná evaluace. Asociace služeb cestovnímu ruchu spolu s partnerem bude nyní po ukončení projektu pokračovat v dalším vzdělávání pro všechny své členy, a to nejen z odvětví ubytování a stravování. Podrobné informace k projektu obdržíte na níže uvedených kontaktech.

Asociace služeb cestovnímu ruchu
Táboritská 23, 130 87 Praha 3
mobil: 606 064 053, e-mail: info@sluzbycr.cz


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo
Czt