Menu

Vaše země má fantastický potenciál

31. 10. 2004

Hotel InterContinental Praha patří k nejrenomovanějším hotelům v České republice a místům setkání. Jedno z nich ve Všudybylu zmiňovaných jsem v InterContinentalu měl na své narozeniny se Silvií Ferrari (5/2004 str. 16–17), když v Praze koncem března organizovala akci pro evropské partnery sponzora závodní stáje vozů Ferrari F-1, firmu Vodafone. Tradiční hlavní téma devátých vydání Všudybylu – hotelnictví – mi proto bylo záminkou požádat o rozhovor generálního ředitele hotelu InterContinental Praha, pana Leona Larkina.
Pane řediteli, kde jste působil před tím, než jste se rozhodl přijmout nabídku pracovat v Praze?

V hotelnictví jsem začínal na úseku marketingu a jako ředitel pak působil v Austrálii, na Novém Zélandu, na Havaji, v Pekingu, Singapuru, Hongkongu, Helsinkách a v Petrohradě.

Kde se vám nejvíce líbilo?
Velice zajímavé to bylo v Číně. Petrohrad byla nádherná zkušenost. Nyní si vychutnávám Prahu. Je to nádherné město. Spolupracuji zde s úžasnými lidmi. Češi jsou příjemní a komunikativní. Je snadné a hezké žít zrovna tady. Věřím, že to bude dobrá zkušenost. Doposud jsem se zde nesetkal s ničím negativním.

Jak nejraději trávíte volný čas?
Jsem vášnivým golfistou, rád hraji šachy, rád čtu a poslouchám dobrou hudbu. Mám rád dobré víno.

Proč jste si coby místo svého dalšího působení vybral právě naše hlavní město?
V neposlední řadě proto, že je nádhernou kulturní metropolí. Volil jsem ze čtyř nabídek a vsadil na Prahu pro její obrovský potenciál v oblasti cestovního ruchu v rámci Evropy a světa vůbec. Tento fakt se odráží nejen ve vysoké obsazenosti hotelů, ale také ve vysoké poptávce na straně poznávacího cestovního ruchu. Praha je dostatečně vyzrálým městem na to, aby zde mohl být realizován kvalitní obchod. Je tu zdravá ekonomika. Byl jsem plný očekávání, protože jsem věděl, že si hotel InterContinental Praha vede velice dobře. Že je v dobré kondici, jak se říkává, v pravý čas na pravém místě, aby mohl využívat boomu a dynamiky příjezdu – zájmu turistů i obchodních cestujících o Českou republiku.

Co jste věděl o České republice?
Asi tolik, co lidé tady o Austrálii. Věděl jsem, že jsou zde velmi vzdělaní lidé. Že Praha je krásné a čisté město a že si zdejší lidé pro to, co všechno dokázali, zasluhují respekt. Že tady bude dobré pracovní prostředí. Ve vaší zemi vidím fantastický potenciál v cestovním ruchu a ve zlepšování standardů. Jestliže vaše vláda na tento potenciál ještě více upře svoji pozornost (nejsem v Česku tak dlouho, abych místní situaci znal dopodrobna), bude tato země vydělávat obrovské peníze. Nejen na turismu orientovaném na poznávání a odpočinek, ale i ve všech dalších oblastech, které jsou s ním přímo i nepřímo spojeny. Incentiva, služební cesty, firemní a vzdělávací akce, kongresy, konference, to vše souvisí s celkovým ekonomickým rozvojem a s hotelovým průmyslem.

Jakým směrem se podle vás celosvětově vyvíjí hotelový průmysl?
To je velice jednoduché. Hotely jsou velmi orientované na služby. To, co naši zákazníci hledají, jsou dobré služby. Hlavní proud směřování proto bude o tom, poskytovat stále lepší služby a zlepšovat servisní standardy. Za současné situace na trhu můžeme zlepšovat především technologie, tak aby ještě lépe sloužily zákazníkům.

Hotel InterContinental Prague ranks among the most renowned hotels in the Czech Republic and best favored meeting places. In one of the earlier „Všudybyl“ issues (5/2004, page 16–17), I have given an account of the appointment I had at the InterContinental just on the day of my birthday with Silvia Ferrari, who was organizing an event in Prague at the end of March for the European partners of the Ferrari F-1 racing team's sponsor Vodafone. The traditional headliner of any ninth Všudybyl issue – i.e. hotel industry – thus provided me with an excellent excuse to ask Mr. Leon Larkin, the InterContinental Prague hotel's general manager, for a short interview.
Mr. Larkin, where had you operated before you decided to accept the offer to stay and work in Prague?

As far as the hotel industry is concerned, I started in the marketing area first and then as hotel manager I was gradually appointed in Australia, New Zealand, Hawaii, Peking, Singapore, Honk Kong, Helsinki and Petersburg.

Which of these locations did you like best?
It was very interesting back in China. Petersburg was a wonderful experience. I am relishing Prague now. It is a gorgeous city. I have been working with wonderful people here. The Czechs are nice and communicative. It is easy and pleasurable to live in a place like this. I believe that it will be a fruitful experience. So far I have not encountered anything negative here.

What is your preferred way of spending your leisure time?
I am a passionate golf player, I like chess, I am fond of reading and listening to good music. I like good wine.

Why have you chosen our capital city to be your next destination?
Last but not least because it is a spectacular cultural metropolis. I had been pondering over four alternatives and finally staked on Prague for the huge potential it has in the tourism area and in Europe and the whole world in general. This fact reflects not only in the high hotel occupancy figures and the high demand from the tourist travellers. Prague is a sufficiently mature city to make quality business flourish. The economics here is healthy. I was full of expectations for I knew the InterContinental Praha was doing extremely well. That it was perfectly fit, as they say, and in the right place at the right time, to enjoy the boom and dynamics of the incoming clientele – the interest of tourists and business travelers in the Czech Republic.

How much did you know about the Czech Republic?
About as much as people here know about Australia. I knew that the people here were very well educated. I knew Prague was a beautiful and clean city and that the local people deserve respect for all they had done. I knew the working atmosphere would be very good here. I see there is a fantastic potential in your country in the tourism and standard improvement areas. If this government aims at this potential even more (I have not been in the Czech Republic long enough yet to know about the local situation in detail), this country is going to earn huge money. Not only from the cognitive and leisure tourism that is, but also from all other areas, directly or indirectly linked to it. Incentive, business trips, corporate and educational functions, congresses, conferences – this all is directly relating to the overall economic growth and to the hotel industry.

In your opinion, what course will the hotel industry take globally?
That is very simple. Hotels are service oriented. The aspect our customers are looking for is quality services. The main stream will therefore be concerned with the provision of increasingly perfected services and improved service standards. What we can do in the present market situation is improve the technologies in the first place, so that they can serve our customers still better.www.prague.intercontinental.com

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001