Menu

Univerzita Jana Amose Komenského Praha otevřela dva nové studijní programy

28. 02. 2019

Univerzita Jana Amose Komenského Praha dosáhla dalšího stupně ve svém plánovaném rozvoji: Národní akreditační úřad pro vysoké školství udělil akreditace dvěma novým bakalářským studijním programům – Mezinárodní vztahy a diplomacie a Resocializační a penitenciární pedagogika. Na jejich studenty čeká tým vyučujících, kteří mají za sebou bohatou výzkumnou a publikační činnost i četné pedagogické zkušenosti.

Studium bakalářského programu Mezinárodní vztahy a diplomacie
je na UJAK zaměřeno zejména na přípravu pracovníků pro oblast veřejné správy, především v oblasti mezinárodních vztahů.
„Svět a s ním i Česko jsou plné křížících se sítí mezinárodních vztahů. Absolvent programu Mezinárodní vztahy a diplomacie se může zachytit vlastně téměř v každé z nich: v nejrůznějších mezinárodních organizacích vládního i nevládního charakteru – od centrály Evropské unie či UNESCO přes Mezinárodní červený kříž až třeba po Amnesty International nebo Lékaře bez hranic. Odborníky na mezinárodní vztahy ale dnes potřebují jak velké korporace, tak i krajské orgány samosprávy či samosprávy velkých měst. Bez specialistů tohoto druhu se neobejdou sdělovací prostředky. Ani kariéra v diplomatické službě se tímto nevylučuje, vyžaduje však další magisterské a specializované studium. Z těchto potřeb společnosti a z povahy oboru vyplývají konkrétní cíle, kterých má být studiem dosaženo,“ vysvětluje prof. PhDr. Oskar Krejčí, CSc., ředitel Institutu globálních studií UJAK.
Bakalářský program Mezinárodní vztahy a diplomacie se zaměřuje na tři základní okruhy znalostí a dovedností, které na sebe těsně navazují a prolínají se.

Problematika mezinárodních vztahů a diplomacie
První a základní okruh, který vystupuje během studia jako sloup, o nějž se opírá jak výuka ekonomických, tak i bezpečnostních vztahů. Je tomu tak proto, že zde se student seznámí se základní pojmovou výbavou potřebnou k porozumění specializacím. A nejen to: obeznámí se i s obecnými zákonitostmi, které pomáhají porozumět stavu i vývoji jak globálních procesů, tak i postavení České republiky a Slovenské republiky ve světě.
„Výuka mezinárodních vztahů a diplomacie sleduje jak historickou, tak i teoretickou a praktickou linii. Jako u všech společenskovědních oborů i v daném případě jsou základem pro porozumění dějiny, a to hned ve dvojím smyslu. Předně se jedná o dějiny mezinárodních – zvláště pak politických – vztahů, a to jak ve světovém, tak i v evropském a národním rozměru. Informace o historickém vývoji mezinárodních vztahů pomáhají nalezení zmíněných zákonitostí mezinárodní politiky, ekonomiky a bezpečnosti, ale i rozvoje kulturních, vědeckých, sportovních a dalších vztahů mezi jednotlivými aktéry. Druhý historický rozměr oboru představují dějiny jeho teorie,“ popisuje profesor Krejčí.
Jako každá specifická lidská činnost i oblast mezinárodních vztahů nalezla svůj odraz v teoretické abstrakci. Přibližně před dvěma a půl tisíci lety si začal člověk různými cestami utvářet ucelenější pohled na mezinárodní vztahy. Teorie mezinárodní politiky, zvláště pak politiky mezistátní, nemá ovšem pouze pozoruhodnou historii, ale též velmi pestrou pluralitní současnou podobu. Seznámení s ní pomůže absolventům nalézt orientaci v budoucích profesích. Jednou z nich je i diplomacie, jejíž povaze a protokolární formě výuka umožní porozumět.

Problematika bezpečnosti
Bezpečnost, jak mezinárodní, tak vnitrostátní, je v souvislosti se současnou situací v Evropě a ve světě velmi frekventované téma a ve výuce mezinárodních vztahů na UJAK druhým základním studijním okruhem.
„Program Mezinárodní vztahy a diplomacie je v této ‚bezpečnostní‘ části studia zaměřen na poznání příčin těchto vztahů od teoretických pouček a závěrů až k praktické analýze a hodnocení příčin a důsledků, což by mělo dovolit relativně objektivní hodnocení a poznání skutečnosti, protože nic není takové, jak to na první pohled vypadá. V této části se studenti blíže seznámí s analýzou bezpečnosti i teorií konfliktů, ale i s hledáním cest k prevenci či řízení konfliktu,“ vysvětluje doc. Ing. Pavel Gavlas, CSc., vedoucí Kabinetu světové politiky IGS UJAK.
Základem studia programu Mezinárodních vztahů a diplomacie je nejen poznávání skutečností pomocí jejich analýzy, ale zejména hledání a nalézání souvislostí mezi jevy a událostmi, a to nejen v úzké oblasti bezpečnosti vojenské, médii zpravidla redukované téměř výhradně na terorismus, ale podstatně šířeji, tedy v celém komplexu politiky vnější (mezistátní a mezinárodní) i politiky vnitřní, ekonomiky, environmentalis­tiky, geopolitiky a vojenství, protože nic neexistuje zcela samostatně.

Mezinárodní ekonomie a ekonomická diplomacie
Tedy třetí základní okruh studované problematiky patří k nejkomplexnějším větvím ekonomické vědy. Proto se studenti musejí nejdříve důkladně seznámit se základy ekonomie, aby byli připraveni na porozumění světové ekonomice.
„Právě v tomto předmětu, který je orientován nejen na ekonomickou teorii, ale i na její reflexi v ekonomické praxi, se studenti naučí analyzovat zájmy jednotlivých aktérů, což zdaleka nejsou jen národní státy,“ popisuje doc. Ing. Ilona Švihlíková, Ph.D., vedoucí Kabinetu globální ekonomiky IGS UJAK.
Vrcholem ekonomického okruhu studijního programu je pak ekonomická diplomacie, která – jak již název napovídá – v sobě spojuje tři základní aspekty oboru: mezinárodní vztahy, ekonomii a bezpečnost.
„Ekonomická diplomacie je představena z hlediska institucí a jejich náplně v domácím i světovém měřítku. Zvláštní pozornost při aplikaci je věnována energetice, která jako strategicky významný sektor skýtá pro Českou republiku řadu klíčových případů využití ekonomické diplomacie v praxi,“ uzavírá docentka Švihlíková.

Resocializační a penitenciární pedagogika – nejnovější studijní program UJAK
Nejnovějším studijním programem UJAK je Resocializační a penitenciární pedagogika. Ta je ve struktuře pedagogických věd dnes již samostatným multidisciplinárním oborem. A čemu se přesně nový studijní program věnuje? Penitenciaristika jako nauka o výkonu a účinnosti trestu odnětí svobody je poměrně mladá věda, rozvíjející se teprve během 20. století. Přestože v českých podmínkách se formovala v názorech a myšlenkách jednotlivých vězeňských expertů již po první světové válce, ucelenější pohledy na ni se začaly tvořit teprve v 60. a 70. letech minulého století.
„Současný náhled na moderní penitenciární koncepce nás seznamuje jednak s teorií, jednak s praxí vězeňství, v níž význačnou roli hraje penitenciární pedagogika. Z dalších disciplín využívá penitenciaristika poznatků z psychologie, sociologie, práva, kriminologie a ostatních věd. Je součástí širší nauky – penologie, vědy o ukládání, výkonu a účinnosti všech soudních trestů, tedy i trestu odnětí svobody a alternativních trestů. Z toho vyplývá, že penologie a penitenciaristika jsou obory multidisciplinární a jejich problematika je velmi rozsáhlá,“ popisuje garant nového studijního programu na UJAK doc. PhDr. Miloslav Jůz­l, Ph.D. Ten za svůj nepopiratelný přínos získal významná ocenění: v květnu loňského roku byl tehdejším ministrem spravedlnosti uveden Zvláštní cenou ministra spravedlnosti do tzv. Síně slávy a v listopadu mu byla generálním ředitelem VS ČR genmjr. PhDr. Petrem Dohnalem u příležitosti 25. výročí vzniku Vězeňské služby ČR udělena Pamětní čestná medaile.
Samotná univerzita se v této oblasti odborně angažuje kontinuálně – vzpomenout můžeme hned několik mezinárodních vědeckých konferencí se zaměřením na oblast vězeňství, které pořádala.
Absolventi nového programu se uplatní zejména ve službách a silových resortech, v širokém spektru pomáhajících profesí, v práci s vězni, bezdomovci, mládeží s rizikovým chováním, na vojenských misích, v zařízeních zajišťujících sociální služby či péči, OSPOD a řadě dalších.
Kromě nových studijních programů samozřejmě UJAK nabízí možnost vybrat si z široké nabídky atraktivních oborů zaměřených na speciální pedagogiku, andragogiku a vzdělávání dospělých, mediální komunikaci nebo orientovaných právně-ekonomicky. Samozřejmostí je také MBA program s prestižní mezinárodní akreditací FIBAA nebo možnost absolvovat mezinárodní jazykové zkoušky telc.


Archiv vydání

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 03/2019
03/2019 číst aktuální číslo
Restaurace Novoměstský pivovar
Czech specials new