Menu

Twinning je když

28. 09. 2001

Projekt Partnerské spolupráce
Ministr pro místní rozvoj Petr Lachnit a skotský ministr financí Angus MacKaye za přítomnosti zástupce Delegace Evropské komise v Praze Ruuda van Enka podepsali 4. září v Českých Budějovicích novou twinningovou smlouvu a oficiálně zahájili projekt Partnerské spolupráce, realizovaný v rámci národního programu Phare 2000. Cílem programu je pomoci České republice v přípravách na využívání strukturálních fondů a Fondu soudržnosti (Kohezní fond) po vstupu do Evropské unie.

Nejefektivnější čerpání prostředků EU
V souvislosti s blížícím se vstupem Česka do Evropské unie Ruud van Enk zdůraznil potřebu co nejefektivnějšího čerpání zdrojů podporujících hospodářský rozvoj – prostředků ze strukturálních fondů a z Fondu soudržnosti. K tomu je třeba na celostátní i regionální úrovni vytvořit administrativní a realizační struktury, které Evropská unie požaduje. Musí být obsazeny kvalitním proškoleným personálem.

Až 2,5 miliardy €
Na (české) straně potenciálních předkladatelů projektů musí být dosaženo patřičné úrovně znalostí a dovedností, která jim umožní předkládat Evropskou unií akceptovatelné projekty tak, aby se zvýšila schopnost České republiky okamžitě po vstupu do Evropské unie v maximálním rozsahu čerpat prostředky z rozvojových fondů. Objem těchto prostředků, ve srovnání s prostředky dosažitelnými z předvstupních fondů (tj. Phare, ISPA a Sapard), představuje rozdíl řádu. Prostředky čerpané Českem v rámci předvstupních nástrojů mohou činit cca 150 milionů € (cca 5 miliard Kč), zatímco prostředky poskytované po vstupu ze strukturálních a Kohezního fondu by mohly dosahovat až 2,5 miliardy € (cca 83 miliard Kč).

Twinning, podpora kandidátských zemí
Projekty partnerské spolupráce, tzv. Twinning, představují relativně novou formu podpory kandidátských zemí ze strany Evropské unie a nacházejí své uplatnění právě při budování struktur a zavádění mechanismů, které umožní uchazečům o členství v Evroské unii přijetí a aplikaci evropského práva (tzv. acquis communautaire) v plné šíři. Tato forma podpory umožňuje, aby členské země, které si kandidátský stát vybere jako své partnery v projektu, vyslaly, dle potřeb kandidátské země, zkušené pracovníky těch svých institucí a orgánů, jejichž paralely (na národní i regionální úrovni) je třeba v kandidátské zemi vybudovat či posílit. To umožňuje přímo na místě operativně reagovat na konkrétní potřeby a prostřednictvím tzv. předvstupních poradců, kteří působí přímo zde v České republice, či prostřednictvím středně či krátkodobě zde působících expertů, dle potřeby smluvních stran předávat know-how.

Twinning '98
Twinning '98 byl zaměřen na vytváření institucionální struktury na regionální a celostátní úrovni. V průběhu jeho realizace se podařilo dosáhnout cílů ve všech pěti deklarovaných oblastech:

vytváření institucí na celostátní úrovni; vytváření institucí na regionální úrovni; příprava realizace projektů prostřednictvím předvstupního nástroje ISPA (životní prostředí a dopravní infrastruktura); příprava SAPARD (předvstupního nástroje pro oblast venkova a multifunkčního zemědělství); vytváření kapacit v průmyslovém sektoru.

Twinning 2000
Twinning 2000 se bude v oblasti regionálního rozvoje orientovat (v souvislosti s nově ustavenými Regionálními radami a Výbory pro regionální rozvoj v každém regionu soudržnosti MUTS II) především na regionální úroveň, ale i na problematiku programování, monitorování finančních toků, přípravy projektů atd. Druhou důležitou složkou nového Twinningu je opět podpora sektoru průmyslu, zejména pokud jde o přípravu na realizaci sektorového operačního programu „Průmysl“ a podporu malého a středního podnikání. Třetí složkou je podpora malého sektoru lidských zdrojů při přípravě na správu Evropského sociálního fondu.

Archiv vydání

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 03/2019
03/2019 číst aktuální číslo
Restaurace Novoměstský pivovar
Czech specials new