Menu

Turisté v Česku vítáni

24. 11. 2006

Cestovní ruch
je celosvětově označován jako hlavní složka exportu. Zaujímá téměř stejně tak významné postavení ve světovém vývozu jako telekomunikace, ropný, chemický nebo automobilový průmysl. V českých podmínkách není sice prvním exportním odvětvím v pomyslném srovnání s jednotlivými skupinami zboží, v komoditní struktuře českého zahraničního obchodu však zaujímá velmi významné postavení – v uplynulých deseti letech se pohyboval mezi 3. a 4. místem. Svým charakterem pomáhá překonávat regionální disproporce, a tak posiluje ekonomickou i sociální soudržnost, což je rovněž jeden z hlavních principů fungování Evropské unie. Podle WTTC (World Travel & Tourism Council) vytváří odvětví cestovního ruchu v roce 2006 3,6 % světového HDP a přesně takový podíl je předpokládán i do roku 2016. Naproti tomu ekonomika cestovního ruchu ve svém obecném pojetí zprostředkovaných oborů souvisejících s cestovním ruchem by měla vytvořit v roce 2006 10,3 % světového HDP při nárůstu do roku 2016 na hodnotu 10,9 %.

Podíl devizových příjmů z cestovního ruchu
na hrubém domácím produktu Česka činil v roce 2005 3,8 %. Ve srovnání se zeměmi Evropské unie je to podíl mírně pod úrovní průměru. Ve vazbě na turistický potenciál České republiky je to však podíl nedostatečný. Například Rakousko dosahuje téměř 6,5 % tvorby hrubého domácího produktu z cestovního ruchu a Francie více než 7 %. Finanční zdroje do cestovního ruchu vnášejí nejen zahraniční turisté. Významné finanční prostředky na domácí cestovní ruch vynakládají i naši občané. V roce 2004 se podle ČSÚ jednalo o 79,2 mld. Kč. V roce 2005 poprvé výdaje našich občanů na cestování v Česku převýšily jejich útraty v zahraničí. Jedná se o výdaje jak na delší, tak kratší cesty včetně jednodenních výletů a na cesty služební. Útraty v naší zemi představovaly hodnotu 86,9 mld. Kč a v zahraničí 77,8 mld. Kč.

Jako národohospodářského odvětví
lze význam cestovního ruchu v Česku dokumentovat např. na číslech počtu osob pracujících v tomto progresivním průmyslu. Průměrný počet pracovníků v pohostinství a ubytování (podle ČSÚ OKEČ 55) se pohybuje kolem 182 tisíc, tj. tak 3,8 % ekonomicky aktivního obyvatelstva Česka. Sekundární vliv na další profese vážící se k cestovnímu ruchu generuje podíl cca 13,3 %. Turistický potenciál Česka by mohl tento podíl do roku 2013 zvýšit až na 20 %. Varující je však konstatování, že během let 2003 až 2005 se počet pracovníků v pohostinství a ubytování nezvyšuje. Proto nepřekvapuje ani odpověď na otázku položenou společností STEM/MARK. Z tisíce obyvatel Česka starších 15 let jich na otázku: „Uvažujete o podnikání v oblasti cestovního ruchu?“ 96 % odpovědělo: „Ne“. Jen 3 % odpovědělo: „Ano, uvažujeme“ a 1 % potvrdilo, že již podniká.

Vliv nastupující generace
českých občanů by měl mít významný dopad na zvýšení atraktivnosti pracovat v cestovním ruchu. Školské prostředí může více orientovat své žáky a studenty na znalost turistického potenciálu země. Umět ho účinnou formou nabídnout k využívání volného času domácím i zahraničním turistům. Zapojit se do komplexu služeb pro turisty a přispět k jejich zkvalitnění. Přitom školy v oboru cestovního ruchu nyní vychovávají dost absolventů. Ti se však prioritně nechají zaměstnávat. Podnikat na sebe není ve fóru.

Z hlediska vysokého turistického potenciálu Česka
a lidského kapitálu existují místa bohatá na možnosti cestovního ruchu, která nejsou plně využita, případně téměř nepřipravena. Chybí zde především základní hnací prvky procesu využití lokálního potenciálu cestovního ruchu. Apriorní snahou regionů by proto mělo být tyto možnosti uchopit a začít koncepčně pracovat na jejich využití – vytvořit infrastruktury, aktivně pracovat s lidským potenciálem, ve spolupráci s regionálními subjekty zavést koncepční marketing turistických regionů a oblastí – a pozitivně ovlivňovat vztah obyvatelstva k turistům a cestovnímu ruchu. Souvisí s tím neochota přijímat „rušení vlastního klidu“.

Konkrétním nástrojem
pro zviditelnění problematiky podnikání v cestovním ruchu je i projekt Turisté vítáni, který připravila agentura CzechTourism. Cílovou skupinou je školní mládež, jejímž prostřednictvím se snaží vyvolat diskusi nad možnostmi podnikat v jejich rodině. A kde jinde než v perspektivním odvětví, cestovním ruchu. Příprava nastupující generace k uplatnění na trhu práce v oblasti cestovního ruchu nezbytně přinese další zvýšení jeho podílu na hrubém domácím produktu.

Ing. Petr Kratochvíl,
ředitel regionálního odboru agentury CzechTourism

www.turistevitani.cz

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka