Menu

Neboť i tu, kde by ses domníval,
že je těla nejméně potřeba, totiž při myšlení,
mnozí nevědí, jak je to velký nedostatek,
jestliže nemají tělesné zdraví.
Sokratrés

Transformace českého lázeňství

15. 05. 2001

Lázně Luhačovice vznikly jako akciová společnost z bývalého státního podniku v roce 1992. Jejich současná ubytovací kapacita je 1250 lůžek, 300 lůžek v dětských léčebných domech, 950 lůžek pro dospělé. Lázně ročně navštíví 23,5 tisíce hostů. Z toho 45 % klientů zdravotních pojišťoven a 55 % samoplátců. Základní indikační zaměření je horní a dolní dýchací cesty – 65 %, oběhové ústrojí a zažívací ústrojí a poruchy pohybového aparátu. Akciová společnost má 585 pracovníků a dosahuje ročního obratu 335 milionů Kč.

Anketním tématem šestého vydání Všudybylu jsou pozitiva a negativa restaurace tržního prostředí v českém lázeňství. Dovolil jsem se, s prosbou o poněkud rozsáhlejší vyjádření, obrátit na generálního ředitele akciové společnosti Lázně Luhačovice Ing. Josefa Krůželu, CSc. Pane řediteli, čím vám lázeňství učarovalo?
Tím, že je oborem, který skýtá možnost pro tvůrčí práci, a to jak v oblasti vlastní ekonomiky, tak ve vlastním předmětu činnosti. Využívá unikátních přírodních zdrojů, jimiž pomáháte. Díky nevyspělosti, způsobené předchozím režimem, je zde obrovský prostor pro inovace, modernizace a seberealizaci. Když se pak v určitém časovém horizontu podíváte, čeho jste dosáhl, je to velmi motivující.

Základní zodpovědnost si nese každý sám
Transformace českého lázeňství do tržních podmínek rozhodně není jednoduchá. Za pozitivum považuji změnu ve vědomí lidí a v jejich přístupu v tom smyslu, že za zdraví odpovídá nikoliv zařízení, které je určeno k péči o zdraví, ale každý konkrétní pojištěnec či lázeňský host – samoplátce. Základní zodpovědnost si nese každý sám. To má dopady na provozování lázeňství. Tržní ekonomika nastolila tržní prostředí i v podmínkách lázeňství. Vedla k tomu, že se musíme zamýšlet nad tím, jakým způsobem má efektivně poskytovat služby, chceme-li se udržet jako obor.

Připravovat se na sjednocenou Evropu
Otevřely se možnosti srovnávání a komunikace se zeměmi s vyspělým  lázeňstvím. Padly někdejší administrativní bariéry ztěžující nákup špičkové techniky ze zahraničí. Je možné jezdit na stáže, na kongresy a konference. Odborná literatura, a to i díky internetu, je daleko dostupnější. To nám umožnilo, aby se naše zařízení otevřela klientele, která k nám dříve nejezdila. Na základě cílové skupiny zákazníků a jejich nároků se tak české lázně mohou srovnávat se západoevropskými  podnikatelskými lázeňskými subjekty. Připravovat se tak na budoucí podmínky, které nás čekají ve sjednocené Evropě.

Na startovní čáře s různým potenciálem
Nevýhodou transformace tzv. „plánovitého hospodářství“ v tržní bylo to, že na startovní čáře konkurenčních závodů hospodářské soutěže stáli běžci s různým potenciálem světového věhlasu, materiálního zabezpečení a možností. V minulém režimu se v Československu lázeňství prezentovalo jako vymoženost pracujícího lidu. V oblasti státní propagace se pak upřednostňovala dvě lázeňská centra: Karlovy Vary jako symbol českého lázeňství, a protože jsme byli federativní stát, tak Piešťany, coby slovenského. O dalších lázeňských sídlech se příliš nehovořilo. Neinvestovalo se do léčebných zařízení ani do ubytovacích a stravovacích standardů. Nebyla potřeba. Lázně byly obsazovány domácími hosty, jejichž nároky odpovídaly danému životnímu stylu. V okamžiku, kdy jsme se otevřeli světu, jsme zjistili, že jsme daleko za vyspělými zeměmi, co do vybavenosti a přípravy personálu. Ne každý měl možnosti k tomu, aby se s tímto co nejrychleji srovnal.

Parametry lázeňských zařízení?
Spontánnost tržního prostředí vedla k tomu, že některé subjekty, které k tomu neměly nejmenší základní parametry, byly vydávány za nestátní zdravotnická zařízení i v lázeňství. Do současné doby není definováno, jaké parametry musí mít lázeňské zařízení, aby bylo možné jej prezentovat jako léčebné lázeňské zařízení. Nebráním se tomu, aby v tomto oboru podnikání působily i další soukromé podnikatelské subjekty. Ale měly by to být subjekty, které doplňují nebo nabízejí to, co na daném trhu chybí sortimentem, kvalitou služeb apod. A tady je ještě co napravovat.

Všichni všechno?
Ve snaze, abychom byli rentabilní a mohli provádět obnovu a rekonstrukce, každý léčí všechno. Dřívější specializace na nosnou indikaci se nahrazuje tím, že se nabízejí různé terapie v různých zařízeních, aniž k tomu mají nezbytné přírodní zdroje, personální či technické vybavení. Nicméně domnívám se, že se blýská na časy, že 10 let, které uplynuly od privatizace, vedly k tomu, že se lázeňství konstituovalo jako významné české hospodářské odvětví. Zároveň jako odvětví, které bude plnit funkci, jež bude součástí komplexní péče o zdraví na základě indikačních schémat.

Důležitá střediska incomingové turistiky
Lázeňství je založeno na unikátních přírodních zdrojích. Ve většině případů je situováno v přírodních podmínkách, které jsou chráněny zákony na ochranu přírodních zdrojů. V těchto podmínkách platí omezení pro provádění mnohých hospodářských činností. Proto mají lázeňská sídla předpoklady, aby se stále více profilovala jako důležitá střediska incomingové turistiky. Pro rekreaci, rehabilitaci, relaxaci lidí, kteří jsou zdraví. To jsou ty komerční produkty, s nimiž přicházíme na trh.

Pojišťovny spíše nedobře
Tržní hospodářství může fungovat, když se subjekty, které chtějí být na trhu, chovají podle jasně specifikovaných pravidel. Významnou roli v lázeňství sehrávají pojišťovny. Bohužel zatím spíše rozpačitou, protože umožňují, aby podnikatelské subjekty nepostupovaly podle principů trhu jako rovnocenní soutěžitelé. Jestliže dominantní po­jišťovna odmítá respektovat skutečnost, že v tržní ekonomice existuje inflace a rostou náklady. Že by paralelně s tím měly růst ceny služeb, pak to není dobře. Úroveň cen pojišťovnou hrazených výkonů stagnuje a náklady na jejich zajištění rostou. To není normální prostředí. V České republice existovalo několik pojišťoven, s nimiž jsme měli uzavřené smlouvy. Zkrachovaly. Jsou za nimi pohledávky a nemáme kde je uplatnit. Údajně prý to je naše podnikatelské riziko. Ale pojišťovnám dal licenci stát a bez důkladného prověření a souhlasu (tedy státem garantované záruky) Ministerstva financí ČR nemohly podnikat nebo snad ano?

A co dál?
Lázeňství má v ČR perspektivu. Je významným činitelem v péči o zdraví člověka. Je založené na unikátních přírodních zdrojích a schopnostech jejich využívání v prevenci a rehabilitaci. To spolu s úrovní gastronomických a hotelových služeb poskytuje značný ekonomický potenciál v oblasti zdravotní turistiky.


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo
Czech specials new