Menu

Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR, coby sociální partner, zastupuje zaměstnavatele v odvětvovém sociálním dialogu a kolektivním vyjednávání s Odborovým svazem pracovníků obchodu a s Českomoravským odborovým svazem pohostinství, hotelů a cestovního ruchu. Je smluvní stranou Kolektivní smlouvy vyššího stupně za zaměstnavatele v obchodu a cestovním ruchu a součástí zaměstnavatelské delegace v Radě hospodářské a sociální dohody (tripartitě). Je neopomenutelným připomínkovým místem k legislativě v oblasti pracovně právních a sociálních podmínek. Účastníkem mezirezortních připomínkových řízení k legislativním návrhům a změnám. Je lobbistou obchodního sektoru a cestovního ruchu směrem k Parlamentu ČR a české vládě. Smluvním partnerem pro spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Českým statistickým úřadem. Je členem Hospodářské komory ČR a dalších podnikatelských a odborných sdružení. Členem Rady ČR pro kvalitu, Řídícího výboru Programu CzQ, Statistické rady ČR, Koordinační skupiny pro bezpečnost potravin a dalších odborných orgánů. Je zastáncem zájmů a potřeb podnikatelů v obchodě a cestovním ruchu při respektování zájmů spotřebitelské veřejnosti, zákonnosti, prosazování etických a autoregulačních principů v podnikání. Je poradenským místem k orientaci a pro nárokování podpor podnikání z evropských, národních a regionálních programů. Zastáncem rovných podmínek podnikání pro malé a střední podniky a preference jejich potřeb. Zástupcem českého tradičního obchodu v evropském sdružení UGAL (Union des groupements de detaillants independants). Obhájcem Evropské charty pro malé a střední podniky, iniciátorem opatření v oblasti přímých a nepřímých podpor pro malé a střední podniky. Je reprezentantem českého obchodu a členem představenstva a exekutivy evropského svazu obchodu EuroCommerce, Brusel; členem evropské organizace sdružující nezávislé obchodníky UGAL, Brusel. Členem Evropského institutu obchodu EuroHandelsin­stitut, Köln. Prostřednictvím svých členských organizací je zastoupen u vrcholových odborných evropských sdružení (např. HOTREC Brusel, FEDSA Brusel, EFF Brusel). Je lobbistickým sdružením, prosazujícím relevantní zájmy českých podnikatelů v obchodu a cestovním ruchu vůči parlamentu a institucím EU při tvorbě a změnách evropské legislativy a účastníkem evropského sociálního dialogu. Je tvůrcem a spoluvydavatelem odborných sborníků, manuálů a dalších pomůcek. Expertním místem ke konzultacím a pro řešení odborné problematiky. Profesním partnerem dozorových orgánů k projednávání otázek prevence a zkušeností k zajišťování bezpečnosti a kvality produktu, hygieny prodeje a stravování atd. Informačním místem pro podnikatele při Hospodářské komoře ČR – oborovým koordinátorem informací a autorem odborných příruček k živnostem v obchodu a cestovním ruchu. Spoluorganizátorem největší konference v ČR k rozvoji obchodu „Retail Summit“, účastníkem konference „Hospitality & Tourism Summit“ a veletrhů cestovního ruchu. Je propagátorem významu a role obchodu a cestovního ruchu pro českou ekonomiku a zaměstnanost. Iniciátorem posilování prestiže podnikání v obchodu a cestovním ruchu. Zastáncem korektnosti v obchodních vztazích a poskytování co nejlepších, kvalitních a bezpečných služeb pro spotřebitele a klientelu cestovního ruchu. Tvůrcem a nositelem zásad etického podnikání v obchodě a cestovním ruchu. Podporovatelem dobrovolného uplatňování a rozšiřování společenské odpovědnosti podniků.

Svaz obchodu a cestovního ruchu České republiky

20. 11. 2010

S prezidentem Svazu obchodu a cestovního ruchu České republiky Ing. Zdeňkem Juračkou se potkáváme 1. listopadu 2010 v mém rodném městě Táboře, v divadle Oskara Nedbala, na oslavách stého výročí založení Jednoty Tábor.
Sto let je bezesporu významným výročím každého spotřebního družstva. Samozřejmě i výrazný signál navenek, že spotřební družstva nejsou komunistickým produktem socialismu, ale že mají stošedesátiletou historii, která započala ve Velké Británii. A tedy má i přímou historickou společenskou a majetkovou provázanost se současným, v Česku znovunastoleným systémem tržního hospodářství.

Pane prezidente, právě končí tříleté období a na duben příštího roku připravujete volební valnou hromadu Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR.
Ano, a spolu s ní i strategii na další tři roky. Náš svaz sestává ze dvou platforem. Z platformy cestovního ruchu a z platformy obchodu. Obě mají mnoho společného a samy o sobě i další vnitřní členění. U obchodu to jsou české aliance, kterých je dvanáct, plus zahraniční obchodní řetězce. V cestovním ruchu to jsou různá oborová sdružení, podle toho, na jaké služby se zaměřují. Posláním Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR je skloubit dílčí strategie těchto asociací a aliancí do takového směru, který by v naší rozhárané době restaurace tržního hospodářství, resp. raného kapitalismu, pomohl v České republice terciální sféře, protože ta v rámci cestovního ruchu i obchodu dominuje. Tvoří 16 % hrubého domácího produktu a zaměstnává 14 % práceschopné populace této země.

Do jaké míry může Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR ovlivňovat postoj státu vůči zahraničním zákazníkům, a to zejména v souvislosti s cestovním ruchem? Protože, jestli budou zahraniční spotřebitelé do Česka jezdit nakupovat, tak hlavně kvůli tomu, že budou Českou republiku vnímat jako bezpečnou zemi, která má v zahraničí dobrou pověst, a ne až tak kvůli tomu, jakou tu máme terciální sféru.
Všechno souvisí se vším, a tak se snažíme ve všech směrech. Přesto je nejdříve třeba tzv. zamést si před vlastním prahem. Proto je primárním cílem svazu zvýšit kvalitu služeb. Jsou totiž i jiné rádoby zastřešující organizace, které si neberou žádné servítky a pomlouvají (a to i při svých zahraničních misích) samy sebe a shazují český trh. Nechci jmenovat protagonisty těchto excesů. Jsem totiž přesvědčen, že Česká republika je nesmírně atraktivní zemí a že má zahraničním spotřebitelům, míním tím v neposlední řadě turistům, co nabídnout. Opravdu je ale potřeba udělat si pořádek nejdřív doma. Rozhodnout se, zda nám, resp. tomuto státu vedeného současnou vládou, zahraniční inkaso v řádu stovek miliard korun ročně, které lze generovat díky útratám cizinců na území naší vlasti, stojí za to, abychom racionálně využívali celý turistický potenciál České republiky, nebo zda jeho velkou část i nadále nebudeme hospodářsky využívat. A to jsou i lobbistické věci týkající se postojů Parlamentu ČR.

Přísloví praví: „Podle sebe soudím tebe,“ a tak postoj našich zákonodárců k cestovnímu ruchu nezřídka vyznívá, že si jej pletou s trajdáním, proradostňováním diet na služebních cestách a dovolenými v Alpách či u moře. Je tomu už hodně dávno, co jsem poradcoval v Podvýboru pro obchod a cestovní ruch při Hospodářském výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Ještě donedávna totiž nebylo komu takovému v českém Parlamentu radit.
Tak asi víte, že se nám v poslední době trochu zadařilo, protože se podařilo prosadit obnovení Podvýboru pro obchod a cestovní ruch. Je to i díky osobní iniciativě předchozího ministra pro místní rozvoj pana Rostislava Vondrušky. Velice si ho vážím a jsem rád, že s ním dodnes, i po jeho návratu do funkce ředitele České centrály cestovního ruchu – CzechTourism, mohu spolupracovat. Naše směrování je jednoznačné. Chceme samostatné místo v tripartitě, protože ta je významnou instancí, která může výrazně napomoci zlepšit vnímání cestovního ruchu. Chceme lépe uplatňovat vliv v Hospodářské komoře ČR a společnými silami dosáhnout zlepšení mj. i v daňové oblasti.

A vy se domníváte, že je nějaká společenská poptávka, že lidé očekávají, že na ně cestovní ruch bude vydělávat, když v terciální sféře orientované na zákazníky – turisty nepracují a nepodnikají?
Nejsem tak naivní, abych to očekával. Od toho by měli být prozíraví politici, aby takovouto společenskou (ne)poptávku eliminovali. Aby se chovali jako hospodáři, byť si řada lidí nedokáže sečíst jedna a jedna, tj. že i pro jejich sociální jistoty jsou příjmy státu generované díky obchodu a cestovnímu ruchu zásadním přínosem.

Pane prezidente, začali jsme Jednotou Tábor a osvětou, že forma družstevního vlastnictví výrobních prostředků existovala a fungovala už dávno před bolševickou revolucí v Rusku v roce 1917. Takovouto stabilitu by si jistě zasloužily obě sféry, které Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR reprezentuje.
Určitě si přeji, aby se podařila jejich stabilizace. Skutečně je potřeba zlepšit image terciální sféry v Česku, aby lidé pochopili její důležitost pro svou vlastní existenci. Terciální sféra je velmi významným zaměstnavatelem. Je schopna pojmout obrovská množství pracovních sil, pokud se jí k tomu ovšem dá příležitost a vytvoří ekonomické předpoklady. Doktore, když už spolu hovoříme ve vašem rodném městě Táboře, a tedy i v rodném městě našeho pana ministra financí Miroslava Kalouska, rád bych mu popřál, aby si všiml, že už sto šedesát let existuje nějaké spotřební družstevnictví, a aby si uvědomil, že tomu českému byla v minulosti sebrána spousta majetku. Že se nedočkalo restitucí, a že si přesto nestěžuje. Že má v tržním hospodářství své pevné místo, a že zrovna tak jako v USA, v Austrálii a v západní Evropě, i v České republice úspěšně bojuje o jeho udržení. Jeho pozice pátého a šestého místa v top desítce odvětví tomu nasvědčuje. A já věřím, že spotřební družstevnictví, stejně jako přežilo zvraty a války dvacátého století a komunisty, přežije i některé ataky z líhně „modrých ptáků“ a ostatních politiků v této republice.


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo