Menu

Seminář k pobytu cizinců na území České republiky

25. 02. 2011

V prostorách Nové budovy Národního muzea se 20. 1. uskutečnil seminář k Zákonu 427/2010 Sb., kterým se mění Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně Zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, kterými se v souladu s právem Evropské unie od 1. ledna 2011 do české legislativy zavádějí nové podmínky a požadavky týkající se pobytu cizinců na území České republiky. Konal se pod záštitou 1. místopředsedy senátu Parlamentu ČR Přemysla Sobotky, jenž v zahajovacím příspěvku nastínil hlavní důvody zavedených úprav a přínosy pro cizince i pro Českou republiku. Příspěvky s výkladem úprav přednesli zástupci Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a dalších institucí, jako např. Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR, Pojišťovny VZP, Asociace poskytovatelů personálních služeb aj.

Změny v povolování pobytu
Zástupkyně Ministerstva vnitra ČR, JUDr. Andrea Fáberová a Mgr. Pavla Novotná, podrobně vysvětlily základní požadavky směrnic Evropské unie, které jsou součástí změn české legislativy, především zákonných norem týkajících se pobytu cizinců a s ním souvisejících zákonů. Významné změny nastávají v oblasti povolování pobytu cizinců, na něž navazují i změny týkajících se zákonných norem o azylu, Policii ČR a zaměstnávání cizinců. Zákonem 427/2010 Sb. jsou upraveny nové povinnosti pro žadatele o pobyt a pro držitele takového oprávnění, pro jejich rodinné příslušníky, dále pro osoby, které je zaměstnávají nebo jim poskytují služby, tzn. nové požadavky na zaměstnavatele, ubytovatele, dopravce, vysoké školy, pojišťovny, a i na státní správu a samosprávu. Zásadně se změnilo organizační zajištění ze strany Ministerstva vnitra ČR především v oblasti povolování dlouhodobých pobytů. Ministerstvo vnitra ČR zavedlo nová opatření a postupy eliminující korupci, např. personální a místní oddělení podávání a schvalování žádostí, náhodné přidělování jednotlivých případů, zavedení protikorupční lin­ky.

Udělování víz
Nově se řeší úhrada nákladů na správní vyhoštění, především v souvislosti s odpovědností zaměstnavatele. Zrušeny byly některé typy krátkodobých víz. Nově se upravuje vydávání „modrých karet“. Krátkodobý pobyt je omezen na 90 dnů. Dlouhodobá víza jsou udělována k pobytu nad 90 dnů atd. Upravují se podmínky pro podnikání cizinců. Povinně se u dlouhodobého pobytu cizinců zavádí snímání biometrických dat. Ta jsou součástí průkazů povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu.

Úpravy norem o zaměstnanosti
Na nedávné a připravované úpravy norem o zaměstnanosti i v souvislosti se změnou zákona o pobytu cizinců se ve svém příspěvku zaměřil ředitel odboru realizace služeb zaměstnanosti Ministerstva práce a sociálních věcí ČR JUDr. Jiří Vaňásek. Sledoval zejména problematiku získávání „modrých karet“, pojištění personálních agentur a odpovědnosti agentur za zaměstnávané cizince a občany České republiky. Informoval také o chystaných změnách ve fungování a organizaci Úřadu práce ČR, které umožní vyšší pružnost a rychlost posuzování a vyřizování žádostí o zaměstnávání cizinců v České republice.

Zdravotní pojištění cizinců
Další oblastí, která je legislativní změnou dotčena, je zdravotní pojištění cizinců. Tomuto tématu věnoval svůj příspěvek náměstek ministra zdravotnictví pro informatiku a mezinárodní věci RNDr. Jiří Schlanger, který konstatoval, že se nikdo komplexně nezabývá problematikou zdravotní péče poskytované cizincům a její úhradou. Poukázal i na provázanost sociálního systému a veřejného zdravotního pojištění. Specifikoval skupiny cizinců, kteří se účastní veřejného zdravotního pojištění, a ty, kteří musí uzavírat komerční cestovní zdravotní pojištění cizinců v rozsahu daném zákonem dle délky pobytu nebo místem podání žádosti.
Poukázal také na problematiku dědictví dvoustranných mezinárodních smluv, které řeší vzájemné poskytování zdravotní péče. Naznačil příčiny a odhadovaný rozsah tzv. zdravotní turistiky, kdy někteří cizinci využívají levnější a mnohdy kvalitnější českou zdravotní péči místo zdravotní péče ve svých zemích. Zákonem nově upravené komerční zdravotní pojištění by mělo zlepšit situaci zdravotnických zařízení, kde nedostatečné nebo chybějící pojištění cizinců vytvářelo každý rok ztráty na nekrytých nákladech za zdravotní péči poskytovanou především cizincům ze zemí mimo Evropskou unii a každoročně ekonomicky významně zatěžovalo především nemocnice, které dostávaly náhradu za poskytnutou péči s velkým zpožděním nebo vůbec. Rozsah komerčního zdravotního pojištění, zejména komplexního zdravotního pojištění, odpovídá veřejnému zdravotnímu pojištění a parametry pojištění i pro pobyty nad 90 dní nyní odpovídají požadavkům platným v Evropské unii.
Ke specifikům veřejného zdravotního pojištění promluvil Mgr. Tomáš Červinka, zástupce největší zdravotní pojišťovny v Česku, Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR, který se zaměřil na specifikaci typů zdravotního pojištění pro cizince a skupin cizinců, kteří se účastní veřejného zdravotního pojištění. Podrobně rozebral i rozsah poskytované péče v závislosti na typu průkazu pojištěnce. Ze statistických údajů vyplývá, že podíl cizinců ve veřejném zdravotním pojištění roste a letos přesáhne 3 %.

Komerční zdravotní pojištění
cizinců vysvětlil výkonný ředitel Pojišťovny VZP, a.s. Robert Kareš, MBA, Ph.D. Ve svém příspěvku porovnal rozsah komplexního zdravotního pojištění s veřejným a cestovním zdravotním pojištěním požadovaným dříve a nyní. Komplexní pojištění je povinně vyžadováno u osob, které nepatří do systému veřejného zdravotního pojištění a žádají na území Česka o dlouhodobý pobyt nebo o jeho prodloužení. Upozornil na úpravu rozsahu komerčního pojištění, které nyní odpovídá požadavkům práva Evropské unie, a na důležité parametry, které je nutné ze strany pojišťovny zajistit, aby byla poskytnuta odpovídající zdravotní péče pacientovi na celém území České republiky, případně Evropské unie. Důležitou změnou je povinnost cizince jednoznačně prokázat a doložit, že zdravotní pojištění v požadovaném rozsahu má sjednáno na celou dobu pobytu před tím, než je mu povolení k pobytu uděleno. Zvýšily se i možnosti Policie ČR ověřovat, zda pojištění bylo skutečně v deklarovaném rozsahu uzavřeno. To by mělo zabránit nezákonným praktikám při sjednávání pojištění, ztrátám zdravotnických zařízení z neuhrazených nákladů za poskytnutou zdravotní péči a v neposlední řadě zabránit případům, kdy nepojištěný cizinec bez prostředků je za ponižujících okolností převážen podvodnými zprostředkovateli zpět do své země. Bez uzavření smluv mezi pojišťovnou a zdravotnickými zařízeními na celém území České republiky nelze pacientovi zajistit kvalitní zdravotní péči. Pacient je potom vystaven riziku plateb v hotovosti u nesmluvních zařízení, poskytnutí jen omezené (nutné) zdravotní péče v nesmluvních zařízeních, případně potížím při proplácení péče, která nemusí být vždy chápána jen jako neodkladná.

Agenturní zaměstnávání
Vývoj trhu práce, podíl agenturního zaměstnávání občanů ČR a cizinců, vliv zaměstnávání cizinců a činnosti agentur analyzovala prezidentka Asociace poskytovatelů personálních služeb Mgr. Jaroslava Rezlerová. V porovnání s okolními západními zeměmi a s dalšími ekonomicky rozvinutými zeměmi je podíl agenturního zaměstnávání v ČR nízký a lze očekávat zvýšení jeho podílu.

Workshopy v krajských městech
Diskuze na závěr semináře upozornila na další aktuální problémy a nejasnosti v oblasti pobytu cizinců – zaměstnanců, studentů, vědeckých pracovníků, podnikatelů, rodinných příslušníků. Dotazy a odpovědi byly následně zpracovány a spolu se sborníkem rozeslány všem účastníkům semináře. Pro velký zájem o tuto problematiku se organizátoři (Pojišťovna VZP, Česká podnikatelská pojišťovna a Total Brokers Partners) dohodli na pokračování semináře formou workshopů v krajských městech. Workshopy budou věnovány praktickým otázkám a zkušenostem se zaváděním nových požadavků do praxe.

Za organizační výbor semináře
Ing. Lubomír Antošík, MBA
manažer externích projektů ČPP
lubomír.antosik@cpp.czArchiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo