Menu

Protihluková opatření Letiště Praha, s.p.

23. 02. 2006

Nižší hluková zátěž oproti počátku 90. let
Přes více než čtyřnásobný nárůst počtu pohybů letadel na letišti Praha – Ruzyně je hluková zátěž dopadající na okolí letiště ve srovnání s počátkem 90. let výrazně nižší. Přestože letiště ročně odbavuje desetinásobně více cestujících a přilétá na něj stále větší počet strojů s vyšší přepravní kapacitou, pohybovala se hladina hluku na konci roku 2005 na úrovni o více než 2 decibely nižší než v roce 1990. Tento příznivý vývoj je dán nejen výraznou modernizací letecké techniky v uplynulých letech, ale také aktivní protihlukovou politikou dříve České správy letišť, nyní Letiště Praha, s.p. Ke skokovému poklesu hladiny hluku došlo v období let 1999 – 2002, a to důsledkem vyloučení letounů certifikovaných podle tzv. kapitoly 2 ICAO ANNEX 16 [11] z provozu na velkých mezinárodních letištích v Evropě. Toto opatření bylo zavedeno v návaznosti na přijaté směrnice Evropské unie. Extrémně hlučné proudové dopravní letouny (B 727, TU 134, IL 62 a TU 154 starších verzí a mnohé další) nahradily moderní letouny Airbus, B 737, B 767, F 100 apod.; tlak na využívání letounů s nízkou hlučností v provozu Letiště Praha, s.p. zvýšilo také zavedení hlukových poplatků s diferencovanou sazbou podle hlučnosti letounu. Další vývoje hlukové zátěže v okolí pražského letiště by podle prognóz měl mít v následujících letech ještě nižší dynamiku. Je to především v důsledku pokračující obměny letadlového parku za moderní typy se sníženou hlučností, kdy tlak na obměnu na straně dopravců vytvářejí především příznivější provozně-ekonomické ukazatele nových letadel.

Organizace provozu na dráhovém systému
Z důvodu minimalizace hlukové zátěže pod příletovými a odletovými trasami je přednostně využívána dráha 06/24 (směr Horoměřice – Jeneč). Pohyby proudových letadel o hmotnosti větší než 7 t jsou standardně prováděny na této dráze, která vede nad oblastmi s výrazně nižší hustotou osídlení. Dráha 13/31 (směr Praha – Dobrovíz), jejíž provoz zejména ve směru 31 přináší vyšší hlukovou zátěž hustě obydlenému území hl. m. Prahy, smí být používána v tomto směru v denní době pouze pro vrtulová letadla a pro proudová letadla o hmotnosti menší než 7 tun. V noční době je za standardních provozních podmínek tento směr na hl. m. Prahu uzavřen. Vzlety a přistání v noční době od 22:00 do 06:00 jsou povoleny pouze letadlům zařazeným podle kategorizace Letiště Praha, s.p. do kategorie s nejnižší hlučností. Není povoleno plánování více než 3 startů a 3 přistání v průběhu jedné noční hodiny.

Poplatková politika
Ke zlepšování akustické situace v okolí letiště Praha – Ruzyně významně přispívá i poplatková politika. Letiště vypracovalo diferencované schéma hlukových poplatků pro všechna letadla, která přistávají na letišti Praha – Ruzyně. Výše hlukového poplatku je stanovena podle toho, do které hlukové kategorie bylo letadlo Letištěm Praha, s.p. zařazeno. V průběhu posledních let se podařilo zcela změnit strukturu zastoupení letadel na pražském letišti ve prospěch kategorií s nižší hlučností. Letadla nejhlučnější kategorie dnes tvoří pouhých 1,8 % provozu oproti 18,1 % v roce 1996. Výnosy z hlukových poplatků jsou využívány k financování kontinuálního monitorování hluku z leteckého provozu a od roku 1998 také k financování protihlukových opatření v ochranném hlukovém pásmu letiště. Od 1.1.2005 je za překročení stanovených nejvyšších přípustných hodnot maximální hladiny hluku z leteckého provozu účtován letecké společnosti zvláštní hlukový poplatek, který se přičítá k již zavedeným hlukovým poplatkům. Maximální hladiny hluku jsou měřeny na každé monitorovací stanici v okolí letiště Praha – Ruzyně a porovnávány s jejich stanovenými nejvyššími přípustnými hodnotami, zvlášť pro denní dobu a zvlášť pro noční dobu. K monitorování hluku využívá Letiště Praha, s.p. 12 měřicích stanic, z nichž jedna je umístěna v prostoru letiště a dalších 11 v okolí pod příletovými a odletovými trasami. Monitorovací systém umožňuje přesně identifikovat každé letadlo a jeho úroveň hluku při přeletu nad měřicí stanicí. Je proto možné dohledat jakýkoliv let a jeho průběh v případě jakéhokoli dotazu či pochybnosti. Za každý započatý decibel nad stanovený limit je účtováno letecké společnosti 5000 Kč. Zavedený systém má přispět ke zvýšení letové kázně a k dodržování publikovaných protihlukových postupů. Tímto způsobem vybrané finanční prostředky doplňují zdroj pro financování protihlukových opatření.

Ochranné hlukové pásmo
V okolí letiště Praha – Ruzyně je vyhlášeno ochranné hlukové pásmo. Na tomto území Letiště Praha, s.p. realizuje tzv. protihluková opatření, která spočívají ve výměně nevyhovujících oken a balkonových dveří. Investice do zmírnění dopadů leteckého provozu na okolí letiště činily od roku 1998 do konce roku 2005 celkem přibližně 437 mil. Kč. Od roku 1998 je u tzv. chráněných místností bytových a rodinných domů, což jsou obývací pokoje, ložnice, dětské pokoje a kuchyně, dále u staveb školní a předškolní výchovy, staveb pro zdravotnické a sociální účely a funkčně obdobných staveb v okolních obcích a městských částech, zahrnutých do ochranného hlukového pásma, prováděna kompletní výměna oken za plastová či dřevěná s předepsanou vzduchovou neprůzvučností. Veronika Sedláčková, Letiště Praha, s.p.

www.prg.aero

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001