Menu

Projekty z prostředků Evropského sociálního fondu určené pro vzdělávání v oblasti cestovního ruchu

26. 03. 2006

Poslední únorový den roku 2006 se v pražském hotelu Renaissance uskutečnila tisková konference k projektům z prostředků Evropského sociálního fondu určeným pro vzdělávání v oblasti cestovního ruchu v regionech České republiky, kterým je věnován podrobnější výklad na str. 37 tohoto Všudybylu. Pří té příležitosti jsem o vyjádření k Operačnímu programu Rozvoje lidských zdrojů financovaného z prostředků z Evropského sociálního fondu požádal představitele čtyř institucí:

JUDr. Čestmír Sajda, MBA, náměstek ministra pro oblast Evropské unie a mezinárodních vztahů, Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky
Operační program Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ) pomáhá do České republiky dostávat peníze z Evropského sociálního fondu (ESF). Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR je řídícím orgánem tohoto programu pro Českou republiku. Je potřeba říci, že Operační program rozvoje lidských zdrojů je určen pro celé území České republiky vyjma Prahy. Pro Prahu však existuje program nazvaný Jednotný programový dokument, který má velmi podobné zaměření s tím rozdílem, že Praha je pod „Cílem 3“. Rozdíl mezi programy je v proporcích participace poskytovatelů finančních prostředků, které mohou přijít na projekty v Praze a mimo ni. Mimo Prahu lze z Evropského sociálního fondu financovat až 75 % uznatelných nákladů s tím, že zbytek nákladů do sta procent je hrazen z peněz státního rozpočtu. České programy čerpání prostředků z ESFjsou jedinými programy v ČR, které tuto možnost mají. OP RLZ je zaměřen na zvyšování pracovní schopnosti lidí, čili na jejich uplatnitelnost na trhu práce, a to formou investic do jejich vzdělávání, přípravu na zaměstnání apod. Podporuje projekty zaměřené na celoživotní vzdělávání, rekvalifikace a také projekty, které slouží k tomu, aby někdo, kdo má dostatek odvahy, mohl začít podnikat. OP RLZ dotyčnému člověku pomáhá tyto věci zvládnout, a to i za pomoci poradenských firem. S těmi se může spojit, aby si dokázal postavit marketingový plán, správně se orientovat v účetnictví atd. Projekty z oblasti cestovního ruchu lze rovněž uplatnit prostřednictvím programu SROP (Společný regionální operační program), který je v gesci MMR a kde je právě pro cestovní ruch určena část financovaná z ESF.

Ing. Ladislav Pavlík, CSc., hlavní manažer projektů Operačního programu rozvoje lidských zdrojů (OP RLZ), Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism
Operační program Rozvoj lidských zdrojů umožňuje čerpání prostředků z Evropského sociálního fondu (ESF) v České republice. Ten je finančním nástrojem při realizování Evropské strategie zaměstnanosti, přičemž za řízení pomoci z Evropského sociálního fondu je odpovědné Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR připravuje projekty vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu. Česká centrála cestovního ruchu funguje jako implementační agentura Ministerstva pro místní rozvoj ČR, které na ni delegovalo některé činnosti v oblasti projektů vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu. Připravujeme projekty a jejich rozpočty, provádíme administraci výběru dodavatelů a bezprostředně kontrolujeme realizaci projektů. Jako příspěvková organizace ministerstva pro místní rozvoj pak realizujeme řadu projektů, například „Kudy z nudy“, na oživení domácího cestovního ruchu v České republice, jehož cílem bylo zvýšit návštěvnost v regionech České republiky.

Ing. Petr Tiefenböck, ředitel odboru koncepce a mezinárodní spolupráce v cestovním ruchu (odbor 83)
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – odbor 83, který je tzv. „konečným příjemcem“, přímo žádá o příspěvek ze Strukturálních fondů; předkládá projekty Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR ke schválení; odpovídá za sledování a vyhodnocování ukazatelů – tzv. monitorování; uzavírá smlouvy s dodavateli a předkládá žádosti o platbu. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, které spravuje oblast regionální politiky včetně regionální podpory podnikání, realizuje tyto projekty prostřednictvím jím zřízené příspěvkové organizace České centrály cestovního ruchu – CzechTourism. Cestovní ruch představuje oblast, kde lidský faktor hraje velmi významnou roli a kde je stále dostatek prostoru zlepšovat poskytované služby. Právě projekty vzdělávání mají napomoci tomu, aby se český i zahraniční turista u nás setkával se službami na odpovídající úrovni. Díky nim pak bude mít Česká republika větší šanci přilákat více zahraničních turistů i do svých dosud méně navštěvovaných regionů. Celková hodnota podpory na období 2005 až 2008 činí 260 milionů Kč. Z toho podpora Evropského společenství v rámci Evropského sociálního fondu je ve výši 75 %, zbytek jsou prostředky státního rozpočtu. Na základě analýz byla vypracována Strategie regionálního rozvoje ČR, schválená v roce 2000. Z analýz vyplývá, že regiony zpravidla obtížně definují svůj potenciál turistických cílů a atraktivit a neumějí jej vhodnými nástroji nabídnout trhu. Proto si projekty, které navrhuje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, kladou za cíl zlepšit oboustranný tok informací, které musí být správně strukturované a s takovým věcným obsahem, aby pomohl zlepšit prezentaci českých regionů. Ruku v ruce s tím jde i o podporu celoživotního a profesního vzdělávání včetně důrazu na jazykovou vybavenost. Cílovou skupinou systémových projektů jsou pracovníci a zájemci o práci v oblasti cestovního ruchu a malí a střední podnikatelé včetně těch začínajících. Témata připravovaných projektů jsou: Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu; Školení a vzdělávání pracovníků územní veřejné správy pro oblast cestovního ruchu; Informace v cestovním ruchu; Destinační management a vytváření produktů v cestovním ruchu; Event marketing pro cestovní ruch; Rekvalifikační programy pro služby v cestovním ruchu.

Pplk. Ing. Pavel Bouberle, náměstek policejního prezidenta pro ekonomiku, Policie České republiky
Policie ČR byla v listopadu loňského roku oslovena ze strany Magistrátu hl. města Prahy ohledně možné účasti na projektu TourismEduca. Po navázání neoficiální spolupráce s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a Hospodářskou komorou ČR pak začátkem února letošního roku došlo k uzavření Memoranda o spolupráci na vzdělávacích projektech z Evropského sociálního fondu, které za Policii České republiky podepsal pan policejní prezident, plk. Mgr. Vladislav Husák. Konkrétní forma spolupráce v projektu TourismEduca spočívá v účasti šedesáti policistů pražské správy na bloku devíti prezenčních seminářů o komunikaci v krizových situacích a základech komunikace v cestovním ruchu, které postupně probíhají od poloviny února do konce června 2006. Tato forma studia je doplněna o výuku pomocí e-learningu, která je v současné době k dispozici přes veřejně přístupný internet a v nejbližší době bude provozována také přes interní síť Policejního prezidia ČR. Podle vyjádření Hospodářské komory ČR je prozatím na tuto část projektu vyčleněno zhruba 2 mil. Kč. V případě kladného vyhodnocení uvedené spolupráce předpokládáme vyhlášení podzimního semestru s dalšími účastníky, takže podle optimistického scénáře se projektu zúčastní až několik stovek policistů. Hlavní cíl našeho zapojení do zmíněného projektu vidíme v prohloubení schopností pražských policistů komunikovat se zahraničními turisty nebo obchodníky, zejména při nahlašování událostí v policejních služebnách nebo přímo v terénu. Kromě toho usilujeme o zlepšení vnímání činnosti Policie ČR v očích veřejnosti. Vedle problémů spojených se samotnou výměnou informací samozřejmě hodláme zvyšovat také kvalitu prostředí, ve kterém tato komunikace probíhá. Proto již několik let Policie ČR hledá cesty pro co nejrozsáhlejší zavádění otevřených recepcí, bezbariérových vchodů či oddělených čekáren pro občany s malými dětmi na policejních služebnách. Také zde pracujeme na tom, abychom mohli čerpat finanční pomoc ze zdrojů pomoci Evropské unie.

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo