Menu

Projekt EUropa - na nejlepší cestě

05. 02. 2005

Motor místní a národní ekonomiky


Prosperita mezinárodního letiště Praha-Ruzyně hraje klíčovou roli v mnoha ekonomických souvislostech. Přispívá k sociální stabilitě a zaměstnanosti tím, že spolupůsobí na rozvoj trhu, zejména pak prostřednictvím aktivit průmyslu cestovního ruchu, a funguje i jako motor místní a národní ekonomiky. Výzkum publikovaný mezinárodní společností ACI Europe dochází k závěru, že každý milion cestujících, kteří projdou letištěm, pomáhá v národním měřítku vytvořit kolem 2950 pracovních míst; 2000 pracovních míst v rámci regionu, anebo 1425 subregio­nálních pracovních příležitostí, přičemž pracovní místa jsou definována jako přímá, nepřímá a indukovaná. Projektovaná roční kapacita letiště Praha-Ruzyně (6,5 mil.) byla v roce 2004 překročena o více než tři miliony cestujících (9,6 mil.). Zvládnutí tohoto nejnáročnějšího dopravního oboru považuje světové společenství za jeden z atributů národní způsobilosti ke zvládnutí složitých činností a k akceptaci nejmodernějších technologií a výsledků posledních vědeckých poznatků.

Terminál Sever 2 – EUropa
Hlavním posláním realizace projektu EUropa v severním prostoru mezinárodního letiště Praha-Ruzyně je zvýšit jeho průchodnost a umožnit odbavování letů do zemí Evropské unie v tzv. schengenském režimu. U stávajících terminálů Jih a Sever 1 s prsty A a B se projektovaná průchodnost pohybuje kolem 6,5 mil. odbavených cestujících ročně. Nově budovaný terminál Sever 2 – prst C umožní nárůst kapacity až na deset milionů. Počet nástupních mostů se zvýší o deset na celkových sedmadvacet. Zvýší se komfort pro cestující, mj. otevřením nových konferenčních místností a dalších prostor, např. pro VIP a business klientelu, pro cestující s dětmi apod. Významně se zvýší počet obchodů a stravovacích prostor ve veřejných i tranzitních prostorách a rozšíří se odbavovací zázemí pro letecké společnosti. Investice činí cca deset miliard korun. Investorem je Česká správa letišť, s.p., hlavním projektantem Nikodem a Partner spol. s r.o. a manažerem výstavby Bovis Lend Lease, a.s. Termín kompletního zprovoznění je konec roku 2005.

Bovis Lend Lease
Bovis Lend Lease, a.s. – manažer výstavby terminálu Sever 2 na mezinárodním letišti Praha-Ruzyně, poskytuje široké spektrum manažerských služeb při přípravě a řízení staveb. Od zpracování konceptu projektu přes jeho realizaci až po uvedení jednotlivých částí do provozu. Rozsah služeb je vždy přizpůsoben tak, aby vyhovoval individuálním požadavkům každého zákazníka a nárokům příslušného projektu, při dodržení jedné společné zásady: služby společnosti Bovis Lend Lease jsou založeny na bezprostředním kontaktu s projektem a na průběžné spolupráci se všemi účastníky projektu tak, aby bylo zajištěno dokončení prací v očekávaných termínech, s co nejnižšími náklady a v co nejvyšší kvalitě. Služby Bovisu pokrývají všechny fáze výstavby a patří k nim: studie proveditelnosti; construction management; project management; management contracting; poradenské služby ve výstavbě a v některých případech i přímé dodávky staveb.

21. prosince 2004 jsem byl, a to i coby předseda Sekce cestovního ruchu Hospodářské komory hl.m. Prahy, přítomen kontrolnímu dni na staveništi terminálu Sever 2 – EUropa v areálu letitě Praha-Ruzyně. Kontrolní dny výstavby letiště Praha-Ruzyně již od fáze zpracování základních požadavků na letiště z hlediska výkonů provádí a řídí Ministerstvo dopravy ČR. O vyjádření jsem při této příležitosti požádal tři z aktérů kontrolního dne: ředitele Odboru civilního letectví Ministerstva dopravy ČR JUDr. Josefa Tureckého, projektového ředitele společnosti Bovis Lend Lease, a.s., která je managerem výstavby, Ing. Petra Kasla a odborného pracovníka Odboru civilního letectví Ministerstva dopravy Ing. Vladimíra Fajta. První z nich, JUDr. Josef Turecký, pro Všudybyl řekl:
Ano, Ministerstvo dopravy ČR se podílelo na přípravě všech důležitých dokumentů k výstavbě letiště Praha-Ruzyně. Osobně jsem pak za naše ministerstvo, společně se zainteresovanými stranami, absolvoval celý dosavadní proces včetně předložení podkladů ke schválení vládě. V současné době z pověření ministra dopravy vykonáváme s Ing. Vladimírem Fajtem pravidelnou kontrolu výstavby. Jak je podle harmonogramu vidět, přes drobné problémy jsou všechny zásadní úseky výstavby plněny. Je zde vytvořena atmosféra, aby se věci řešily rychle, pružně a aby nenastávaly žádné skluzy. Zároveň jsem předsedou dozorčí rady České správy letišť, s.p., která se rovněž zabývá kontrolou výstavby terminálu EUropa v celé šíři. Zejména pak otázkami finančními a rozpočtovými. Systém je nastaven tak, abychom, jakmile je to technicky možné, u již dokončených sektorů nové části letiště dosahovali ekonomického zhodnocování díky jejich obchodnímu využití. Česká správa letišť se v tomto plně angažuje. Je plně v rukou Ministerstva dopravy ČR, potažmo jeho Odboru civilního letectví, který prostřednictvím Oddělení letecké dopravy navazuje kontakty, získává pro lety do České republiky další letecké společnosti a rozvíjí leteckou dopravní obslužnost České republiky. Ministerstvo dopravy ČR má eminentní zájem, aby nový terminál Sever 2 byl nejen postaven řádně a v termínu, ale odpovídá za to, aby celé letiště bylo optimálně vytíženo. Aby se z Prahy stala křižovatka, která poslouží nejen obyvatelům Česka a Evropské unie, ale v celosvětovém rámci spojení Evropské unie s ostatními částmi světa.

Letiště Praha-Ruzyně, a to i díky relativně včasnému dynamickému investičnímu rozvoji, získává punc „hubu“. Proč říkám relativně včasnému? Protože vytížení stávající letištní infrastruktury je teoreticky na projektovaných limitech. Mnohé nasvědčuje tomu, že jeho investiční rozvoj, a to i po dokončení terminálu Sever 2, bude tak tak držet krok se strmě se zvyšující poptávkou po leteckém spojení z / do Prahy, přičemž nejužším hrdlem se v brzké budoucnosti jeví absence paralelní startovací a přistávací dráhy. To už dnes veřejně přiznávají i největší skeptici a exponenti konkurenčních letišť a leteckých aliancí (jsou-li z hlediska mezinárodní letecké dopravy gramotní), kteří ještě nedávno považovali výstavbu nového terminálu za předimenzovanou.
Kapacita dráhového systému je skutečně klíčová. Můžeme upřímně říci, že když jsme začali zdůvodňovat výstavbu letiště jako celku, nebyla v té době nálada pouštět se souběžně do dvou rozsáhlých projektů – terminálu a vzletové a přistávací dráhy. Proto jsme s ČSL, s.p. volili variantu nejdříve postavit terminál a vytvořit zázemí pro cestující a letecké společnosti, protože při současných technologiích si v dráhovém systému ještě dokážeme pomoci. Zatím, přestože stav je napjatý, je ještě prostor, kdy lze využívat volnější časy. Navíc Česká správa letišť udělala řadu úprav a užitečných opatření, jež kapacitu drah, tak jak jsou dnes postaveny, umožňuje bezpečně využívat při daleko větší intenzitě provozu, než bylo plánováno v době jejich výstavby. Jak jsem již uvedl, současně s tím se snažíme, aby právě budovaný terminál Sever 2 mohl být využíván co nejdříve. Proto některé termíny předsunujeme dopředu. Dnes jste, pane doktore, mohl vidět, že už jsou obsazené stojánky a nově budovaný sektor letiště už dílčím způsobem vydělává. V osmém měsíci roku 2005 by měl být v provozu již samotný prst „C“ a spojovací objekt, tzn., že již brzy budeme mít další věci k prodeji leteckým společnostem. To je systém, který chceme razit. Aby každá stavba, pokud to jde, vydělávala co nejdříve tam, kde je to již možné, a ne aby se čekalo až na slavnostní přestřižení pásky.

Ing. Vladimíra Fajta z Odboru civilního letectví Ministerstva dopravy ČR – účastníka nejen této, ale i předchozí tzv. IV. výstavby, která povýšila letiště Praha-Ruzyně v části „Sever“ do podoby, která je dnes provozována – jsem se zeptal, nakolik se liší realizace terminálu Sever 2 a Sever 1.
Při srovnání postupu výstavby tehdy a dnes je zaprvé třeba říci, že tehdy kromě investorské činnosti byla celá záležitost v rukou zahraničních firem. Stavbu prováděla francouzská firma Bouygues a dozor, který zde dnes dělá Bovis, dělal British Airspace. Podíl dodavatelských firem byl ale z více než sedmdesáti procent český. Ve prospěch současného postupu výstavby je nutno podotknout, že projekt EUropa byl vyhotoven komplexně a byl projednáván se všemi provozními složkami letiště. To se v případě projektu terminálu „Sever 1“ nestalo a dohánělo se to těsně před kolaudací. Přineslo to tehdy řadu nepříjemných překvapení. Důsledkem byly mj. i značně převýšené náklady. Toto u realizace terminálu Sever 2 – EUropa není. Záležitosti, jako např. naplnění objektu obchodními činnostmi (říkáme jim retaily), se plánují už dnes. Je realizován kontakt s budoucími nájemci, kteří si po dohodě s investorem a firmou Bovis Lend Lease určují stavební podmínky, za kterých budou prostory instalovat. To je oproti minulosti novum. U terminálu Sever 1 se to dělo „za pět minut dvanáct“, když už stavba byla prakticky dokončena. Je tedy možné si představit, co nastávalo, když došlo k požadavkům na změny… Pokud to shrnu, mohu se zadostiučiněním konstatovat, že jsme za ty roky – cca za sedm až osm let – skutečně pokročili v organizaci přípravy i vlastního provádění stavby. Co se týče terminálu EUropa, vše se jeví na nejlepší cestě, aby bylo dosaženo toho, co chceme, tj. dokončení terminálu v plné kvalitě do konce roku 2005.

Projektový ředitel Bovis Lend Lease, a.s. Ing. Petr Kasl k roli společnosti Bovis Lend Lease při realizaci projektu EUropa v areálu mezinárodního letiště Praha-Ruzyně řekl:
Jedním z našich hlavních úkolů na této stavbě je koordinace stavebních dodavatelů jednotlivých objektů, kterých je celkem šest, a z nichž někteří jsou ještě tvořeni sdruženími dvou samostatných firem.Tento způsob realizace stavby sice vytvořil velmi silný realizační tým zhotovitelů, na druhou stranu však přinesl i určitá rizika vyplývající ze samostatného řízení jednotlivých společností. Účelem námi prováděné koordinační činnosti je tedy skloubit jednotlivé stavební dodávky tak, aby z hlediska investora tvořily jeden celek.
Dalším důležitým úkolem je dohlížet na plnění časového plánu postupu stavby, tedy plnění jednotlivých milníků – uzlových bodů, ať už smluvně daných, nebo technicky potřebných pro postup výstavby. Související činností je dohled na realizační dokumentaci, která je součástí plnění jednotlivých zhotovitelů. Tím, že jednotlivé části dokumentace jsou připravovány samostatně, musíme tyto práce částečně koordinovat a dohlížet na to, aby realizační projekty byly v souladu se zadávací projektovou dokumentací, která definovala rozsah díla do soutěže pro jednotlivé generální dodávky. Dokumentace se může odchylovat jen tam, kde se technicky a technologicky dodavatel s investorem dohodnou na určitých změnách, nebo jsou tyto změny požadovány investorem jako zlepšení, někdy možná i zjednodušení celé dodávky. Z těchto změn vyplývá další naše činnost, a to je změnové řízení. Naším úkolem je zprocesovat jednotlivé změny, spočítat jejich cenové dopady, vyspecifikovat časové a technické vlivy a všechny ostatní důsledky a dovést proces do konce až do podpisu dodatku smlouvy s příslušným generálním dodavatelem.
Další naší velkou úlohou na terminálu Sever 2 je kompletní technický dozor investora. Tzn. kontrola kvality a průběhu jednotlivých prací, shromažďování certifikátů, atestů a provádění zkoušek ověřujících správnost provedení stavebních prací. V té souvislosti významnou roli hraje kontrola bezpečnosti práce, což je jedna z velmi důležitých součástí naší činnosti. Se zadostiučiněním mohu říci, že jsme na této stavbě v této oblasti doposud neměli vážné potíže a že všichni zúčastnění zhotovitelé v této věci s námi spolupracují. Bezpečnost práce není pouze o bezpečnosti z hlediska úrazů. V nemalé míře je o pracovním prostředí, o pořádku na staveništi, který je základním předpokladem pro kvalitní provádění prací. Role Bovisu tedy spočívá i v oblasti logistiky staveniště. Samostatnou kapitolou je organizace a řízení přístupu oprávněných osob (především dělníků a techniků) a jednotlivých mechanismů na staveniště tak, aby nedocházelo ke ztrátám materiálu a ke zničení věcí a prvků, které jsou již stavebně dokončeny, následně prováděnými pracemi dalších řemeslníků. I v této oblasti je, myslím, stavba na vysoké úrovni a zavedená organizace stavby projektu EUropa v České republice je výjimečná.

www.mdcr.czwww.csl.czwww.bovis.cz

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka