Menu

Ministryně pro místní rozvoj Věra Jourová (druhá zleva) společně se svým náměstkem pro cestovní ruch Jiřím Houdkem, ředitelkou odboru cestovního ruchu Margit Beníčkovou (zcela vpravo) a ředitelkou odboru komunikace Radkou Burketovou (zcela vlevo) na tiskové konferenci k novele zákona č.159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností oblasti cestovního ruchu, která se uskutečnila 25. června 2014 na Ministerstvu pro místní rozvoj České republiky v Praze na Staroměstském náměstí.

Proč novela zákona č. 159/1999 Sb.

13. 07. 2014

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR předkládá dílčí novelu zákona č.?159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, proto, že došlo ke zpoždění příprav evropské směrnice Rady 90/314EHS o souborných cestovních službách a cestách s asistovanou přípravou.
Zároveň chtělo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR reagovat na nejasnosti ve výkladu některých ustanovení stávajícího zákona. Novela přispívá ke zvýšení ochrany spotřebitele a rozšiřuje povinnosti cestovních kanceláří.

Cílem je:

Dotčenými subjekty jsou:

K návrhu novely zákona se uskutečnily konzultace s Ministerstvem spravedlnosti ČR, Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a s Ministerstvem financi ČR.

1. Zásadní úpravy a změny posilující ochranu spotřebitele

Cestovní agentura je povinna uvést zřetelně informaci o tom, kdo zájezd organizuje, a to na internetu i ve všech tištěných materiálech. Organizátor zájezdu musí být zřetelně uveden hned na první úrovni internetové stránky.

Tato změna reaguje na minulá období, kdy cena zaplacená za poukaz na zájezd nebyla zahrnuta do pojištění pro případ úpadku. V těchto případech se klientům, kteří si zakoupili tyto poukazy, neposkytovalo pojistné plnění, a proto nyní v rámci novely dochází k úpravě.

Z daného seznamu se spotřebitel zejména dozví, zda a u jaké pojišťovny je cestovní kancelář pojištěna pro případ úpadku. V seznamu bude také případně zveřejněn údaj o tom, zda má cestovní kancelář zákaz uzavírat smlouvy o zájezdu a rozšiřovat smlouvy již uzavřené.

Ve smlouvě o pojištění pro případ úpadku nesmí být vyloučeno pojistné plnění pojišťovnou v případě, že úpadek byl způsoben úmyslně.

Ministerstvo ponechalo princip platné zákonné úpravy pojistného plnění, tj. minimálně 30?% ročních plánovaných tržeb z prodeje zájezdu. Pojišťovna nesmí rozsah pojistného plnění omezit sjednaným limitem.

Absolutní částky vyplynuly z analýzy úpadků cestovních kanceláří v minulých letech, která ukázala, že takto nastavený minimální limit by pokryl nároky cca 80?% poškozených klientů.

Ministerstvo nově zavádí možnost vystavit rozhodnutí o pozastavení oprávnění cestovní kanceláře prodávat nově zájezdy nebo rozšiřovat smlouvy o zájezdech již uzavřených.

2. Zásadní úpravy ve vazbě na rozšíření povinností cestovních kanceláří
Povinnost vedení průkazné evidence o prodaných zájezdech
Cestovní kancelář bude povinna vést za každý kalendářní měsíc průkaznou evidenci o prodaných zájezdech včetně výše tržeb za tyto jednotlivé zájezdy a tržeb za poukazy na zájezd.
Povinnosti cestovních kanceláří vůči pojišťovnám
Před uzavřením smlouvy o pojištění je cestovní kancelář povinna

3. Úpravy ve vazbě na rozšíření povinností vůči ministerstvu
Povinnost pojišťoven vůči ministerstvu
Pojišťovna je povinna:

Cestovní kancelář i pojišťovna jsou povinny do 5 pracovních dnů ode dne zániku pojištěni informovat o této skutečnosti ministerstvo.

4. Správní delikty

Příklady správních deliktů u cestovních agentur:

Příklady správních deliktů u cestovních kanceláří:


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo
Czt