Menu

Připravujeme nové akreditace a rozvíjíme stávající studijní programy

04. 03. 2018

S rektorem Univerzity Jana Amose Komenského Praha (UJAK) doc. PhDr. Lubošem Chaloupkou, CSc., jsme si v únoru 2017 povídali o tom, jací jsou dnešní studenti a jaké požadavky na kvalitu studia kladou. Loňský rok byl pro české vysoké školství zásadní, proto je nasnadě se zeptat, co znamenal pro UJAK a jaké jsou další plány této nejstarší české soukromé univerzity.
Pane rektore, rok 2017 byl ve znamení značného vývoje nejen v oblasti vysokého školství. Co bylo v tomto období klíčové pro vás a Univerzitu Jana Amose Komenského Praha?

Bezesporu upevnění korektních vztahů s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Podařilo se nám úspěšně navázat na předešlou spolupráci. Současně jsme reagovali především na požadavky Národního akreditačního úřadu, který se již etabloval. Univerzita Jana Amose Komenského Praha nyní podává žádosti o nové akreditace, které se v průběhu loňského roku připravovaly. Takže práce v právě uplynulém roce bylo opravdu dost.

O které akreditace půjde?
Žádáme o úplně nové akreditace, například v oblasti mezinárodních vztahů a diplomacie, resocializační pedagogiky a pochopitelně u nás mohou zájemci o vysokoškolské studium začít studovat obory, které už byly akreditovány dříve.

Proč jste se rozhodli podávat žádosti o akreditace právě v těchto nových oblastech?
Na Univerzitě Jana Amose Komenského Praha působí do roku 2015 Institut globálních studií (IGS), který sdružuje odborníky zabývající se mezinárodními vztahy, světovou ekonomikou, problematikou mezinárodní bezpečnosti a dalšími tématy mezinárodní politiky. Za dobu jeho existence členové IGS řešili a řeší několik výzkumných projektů, publikují v renomovaných časopisech, vydali několik odborných knih, vystoupili na řadě mezinárodních konferencí s přednáškami, zorganizovali kulaté stoly k významným tématům za účasti zahraničních odborníků i velvyslanců a dalších diplomatických pracovníků akreditovaných v České republice. Chceme tedy využít potenciál těchto odborníků k předávání jejich znalostí a dovedností studentům. Studijní program Mezinárodní vztahy a diplomacie je zaměřen na přípravu pracovníků pro oblast veřejné správy na úrovni centrální i regionální, ale také pro činnost v mezinárodních organizacích a v soukromých organizacích s mezinárodním přesahem.
Další studijní program, Resocializační a penitenciární pedagogika, je jedním z prvních tzv. profesně orientovaných studijních programů, které UJAK předložil Národnímu akreditačnímu úřadu k akreditaci. Jeho vznik je přímou reakcí na požadavek praxe, která vyžaduje specialisty s bakalářským vzděláním na základní a střední řídicí a odborné funkce v rámci resortů spravedlnosti, vnitra, práce a sociálních věcí a dalších státních institucí. Absolventi se však uplatní i v nestátním sektoru v rámci organizací podílejících se na resocializaci různých skupin obyvatel. Studium je charakteristické širším pojetím speciální a sociální pedagogiky a klade důraz na jejich aplikaci v kontextu dalších disciplín. Studijní program byl koncipován především ve spolupráci s Vězeňskou službou ČR, na jejíchž pracovištích budou studenti vykonávat i část odborné praxe.

Předpokládám, že se univerzita zabývá i rozvojem stávajících studijních programů.
Je tomu tak. Například ve studijním programu Hospodářská politika a správa spojili svoje síly kolegové z Katedry ekonomických studií a Katedry manažerských studií. Studijní program je v prvním ročníku koncipován jako obecné ekonomicko-manažerské studium, s tím, že od druhého ročníku si studenti mohou zvolit specializaci Evropská hospodářskosprávní studia či Manažerská studia – řízení lidských zdrojů. Jde tedy o specializace, jejichž absolventi nemají problém s uplatněním jak v podnikatelské sféře, tak ve veřejném sektoru. V rámci inovace studia došlo k výraznému posílení složky řízené odborné praxe a k inovaci obsahu studia jako takového, aby reflektovalo současné trendy v ekonomice a managementu a absolventy co nejlépe připravilo na působení v dynamicky se měnícím světě práce a podnikání.
Zatím poslední dokončenou žádostí o akreditaci je studijní program Soukromoprávní studia, ve kterém se snažíme zužitkovat odbornou erudici a potenciál členů katedry práva. Ti se profesně věnují praktické aplikaci nového občanského zákoníku a vedle výuky občanského a obchodního práva realizují v dané oblasti projekty aplikovaného výzkumu a poradenství pro obchodní korporace i veřejné instituce. Studijní program Soukromoprávní studia je zaměřen na přípravu budoucích pracovníků advokátních kanceláří, notářských a exekutorských úřadů, specialistů útvarů corporate government ve velkých obchodních korporacích apod.

V loňském roce jste také získali Čestné uznání v soutěži o Cenu Inovace roku 2017 za program MBA.
Program Master of Business Administration se specializací na lidské zdroje běží na Univerzitě Jana Amose Komenského Praha již řadu let a je akreditován mezinárodně uznávanou německou agenturou Foundation for International Business Administration Accreditation (FIBAA). Kromě prestižní akreditace touto agenturou, členkou European Association for Quality Assurance in Higher Education, nás potěšilo i uznání tohoto našeho vzdělávacího produktu ze strany Asociace inovativního podnikání ČR. Vzhledem k tomu, že asociace je již čtvrtstoletí uznávanou autoritou v oblasti podpory aplikovaného výzkumu a inovací, je udělené Čestné uznání v soutěži o inovaci roku 2017 za zavedení a realizaci inovovaného studia MBA jednak dalším oceněním práce Univerzity Jana Amose Komenského Praha a jejích pracovníků, kteří se na tomto programu podílejí, ale také zdůrazněním toho, že inovace nejsou jen vylepšená auta či nové mobilní telefony, nýbrž že jakékoli inovace ve výrobě i službách začínají vždy kvalitním vzděláním.

Kladete také důraz na celoživotní vzdělávání. V čem tkví, podle vás, jeho důležitost?
Celoživotní vzdělávání je nedílnou složkou činnosti Univerzity Jana Amose Komenského Praha od jejího vzniku. Kurzy celoživotního vzdělávání, které pořádáme, jsou určeny těm, kdo potřebují získat, rozšířit nebo prohloubit svoje znalosti a dovednosti zpravidla v krátkodobých kurzech nebo ve specifických oblastech, pro které není vhodné koncipovat studium podle vysokoškolského zákona. Specifickou složku celoživotního vzdělávání pak tvoří kurzy, které naplňují funkce dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, jejichž absolvováním učitelé, vychovatelé a další pedagogičtí pracovníci naplňují požadavek školského zákona a zákona o pedagogických pracovnících na svoje další vzdělávání. Jsme rádi, že MŠMT počátkem letošního roku prodloužilo Univerzitě Jana Amose Komenského Praha akreditaci coby instituce mající právo organizovat kurzy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a udělilo nám akreditaci na nové kurzy Studium v oblasti pedagogických věd pro učitele odborných předmětů, praktického vyučování a odborného výcviku a Studium pro asistenty pedagoga.

Univerzita Jana Amose Komenského Praha má řadu známých absolventů. Na koho z nich nejraději vzpomínáte?
Těch absolventů je opravdu celá řada. Nejvíc asi vzpomínám na Jiřího Mádla a Ivu Kubelkovou, kteří jsou mediálně známí. Ale mě zaujali především tím, že jako studenti byli velice kreativní, chytří, pracovití, a jsem přesvědčen, že jim studium na vysoké škole opravdu hodně dalo.

Na Univerzitě Jana Amose Komenského Praha také vyučuje řada věhlasných osobností. Koho byste zmínil?
Je těžké někoho konkrétně jmenovat, protože těch osobností je skutečně hodně a já bych na někoho nerad zapomněl. Ale za všechny bych zmínil například profesora Jiřího Svobodu, který je známý režisér, ale přitom skromný, společenský a zkrátka příjemný člověk.

Co je podle vás největším nebezpečím pro současné školství?
To, co se stává po téměř každých volbách. Nastoupí nový ministr a zavede nové reformy. A protože už i já se pokládám za pamětníka, tak se obávám toho, aby nový ministr školství neudělal stejnou chybu jako někteří jeho předchůdci. Tedy že bude chtít opět vzdělávací systém reformovat, že se opět bude připravovat reforma vysokého školství. Já si myslím, že je velice důležité, aby byl klid na práci, aby se věci usadily a fungovaly, jak mají.
S rektorem Lubošem Chaloupkou hovořil Jan Červenka.


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo