Menu

Právní náležitosti poskytování dotací

05. 11. 2018

Poskytování dotací je jednou z forem financování organizací destinačního managementu, jejichž právní forma je mimo jiné od způsobu financování odvislá. Samotné organizace destinačního managementu (DMO) jsou zajišťovány vesměs smíšeným financováním, které se skládá z vlastních zdrojů z podnikatelské činnosti, členských příspěvků a doplňkových prostředků, mezi než patří zejména dotační programy, které podporují jednotlivé destinační managementy.
Dotace jsou upraveny zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, když jsou jedním z výdajů státního rozpočtu. Novelou zákona byl nově výslovně upraven proces řízení o žádosti o dotaci, čímž je sledována větší formálnost a transparentnost při poskytování dotací. Poskytovatel dotace (zpravidla regionální operační program nebo ministerstvo) nejprve zveřejní výzvu k podání žádosti o její poskytnutí, která musí obsahovat věcné zaměření dotace, okruh oprávněných žadatelů o dotaci, lhůtu pro podání žádosti, popřípadě další požadavky, které žadatel o dotaci musí naplnit, a informace o podkladech, které musí žadatel dodat. V žádosti o dotaci musí být žadatel identifikován, uvést částku dotace a účel, na který dotaci hodlá využít, a rovněž lhůtu, ve které se tak stane. Žádost o dotaci je možné podat pouze v písemné formě, jiná forma (např. ústní) je vyloučena. V případě, že v žádosti některé povinné údaje chybějí, poskytovatel dotace žadatele vyzve k doplnění jeho žádosti v přiměřené lhůtě. V případě vyhovění žádosti vydá poskytovatel písemné rozhodnutí obsahující podmínky poskytnutí dotace, které si poskytovatel vymínil. V opačném případě poskytovatel žádost zamítne. Proti zamítavému rozhodnutí není nově přípustný žádný opravný prostředek (odvolání či rozklad), neboť jak vyplývá ze smyslu dotace, není na ni právní nárok. Řízení o dotaci je tedy jednostupňové, čímž došlo k nejpodstatnější změně oproti právní úpravě předchozí. Nutno podotknout, že žádosti podané před rokem 2018 se nadále řídí dosavadními právními předpisy, když nová úprava se vztáhne pouze na žádosti podané po 1. lednu 2018.
Dozor nad poskytováním dotací vykonává jednak sám poskytovatel, který může dotaci na základě šetření odejmout. Poskytovatel rovněž kontroluje dodržování podmínek, které sám ve svém rozhodnutí stanovil. V případě jejich neplnění vyzve žadatele k nápravě s tím, že pokud se tak nestane v poskytovatelem určené lhůtě, není poskytovatel povinen dotaci či její část vyplatit. Proti rozhodnutí poskytovatele o nevyplacení dotace či její části jsou přípustné námitky, které je žadatel povinen podat nejpozději do 15 dnů poté, co se o rozhodnutí poskytovatele dozvěděl. O námitkách rozhoduje vedoucí poskytovatele (v případě ministerstva konkrétní ministr), proti jeho rozhodnutí není odvolání možné.
Kontrolní činnost nad poskytováním dotací vykonávají kromě poskytovatele finanční úřady, které sledují [PZ1]dodržování právních předpisů při poskytování dotací, Nejvyšší kontrolní úřad, který kontroluje zejména poskytování dotací z fondů Evropské unie, Ministerstvo financí, dále Policie ČR, Úřad na ochranu hospodářské soutěže a Evropský úřad pro boj proti podvodům. Již z výčtu uvedených orgánů je patrné, že postihy v případě protiprávního jednání v rámci poskytování dotací mohou být poměrně zásadní, včetně postihu trestního.
JUDr. Lucie Kolářová, Advokátní kancelář Vácha & Kolář


Archiv vydání

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 01/2019
01/2019 číst aktuální číslo
Czech specials
Restaurace Novoměstský pivovar