Menu

Práva cestujících v letecké přepravě

08. 07. 2015

V posledních třiceti letech došlo v Evropě i ve světě k velkému nárůstu mobility. Cestování se stalo pro občany samozřejmostí i právem. V případech odepření nástupu, zrušení nebo významného zpoždění letů došlo v rámci Evropské unie k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 261/2004, které stanovilo společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím, kteří odlétají z letiště umístěného na území členského státu nebo na takové letiště přilétají (dále jen nařízení). V současné době je v Evropském parlamentu projednáván návrh na změnu uvedeného nařízení, který by měl jeho znění upřesnit a spravedlivě vyvážit zájmy cestujících a leteckých dopravců.
Jedním z častých problémů, se kterými se cestující v letecké přepravě setkávají, je odepření nástupu na palubu v případě, kdy připadá na volná sedadla více cestujících (zjednodušeně overbooking). Letecký dopravce je v této situaci povinen nejprve vyzvat dobrovolníky k odstoupení od jejich rezervací, a to za náhradu dle podmínek s nimi dohodnutých, včetně náhrady dané nařízením. Teprve v případě, že se nepřihlásí dostatečný počet dobrovolníku, je letecký dopravce oprávněn odepřít cestujícím nástup na palubu proti jejich vůli, což s sebou nese povinnost odškodnění a pomoci.
Odškodnění, které je v případě odepření nástupu na palubu zmíněným nařízením stanoveno, činí 250 eur u všech letů o délce nejvýše 1 500 kilometrů, 400 eur u všech letů ve Společenství delších než 1 500 kilometrů a u všech ostatních letů od 1 500 do 3 500 kilometrů, u všech letů nespadajících do předchozích případů 600 eur. Jestliže bude cestujícím nabídnuto přesměrování jejich letu, je letecký dopravce oprávněn snížit odškodnění o 50 % v případě, že nebude překročena maximální doba zpoždění stanovená nařízením oproti původně plánovanému letu.
Pomocí je pak míněno právo cestujících na proplacení vzniklých výdajů nebo na přesměrování jejich letu. V případě odepření nástupu na palubu mají cestující kromě shora uvedeného odškodnění právo volby, zda využijí přesměrování svého letu do cílové destinace, nebo jim bude vyplacena náhrada pořizovací ceny letenky za neuskutečněnou cestu, pokud let již nadále nemůže sloužit původně plánovanému účelu. K tomu navíc bude takovým cestujícím proplacena zpáteční letenka, absolvovali-li již část své cesty.
Kromě výše uvedeného jsou letecké společnosti povinny nabídnout cestujícím zdarma v čekací době stravu a občerstvení, případně bezplatné ubytování v hotelu, jestliže bude nezbytné přenocovat. Bezplatná je v tomto případě i přeprava mezi letištěm a místem ubytování.
Letecký dopravce je povinen informovat cestující, kterým byl odepřen nástup na palubu, o jejich právech, a to předáním písemného oznámení, které stanoví pravidla náhrady škody a pomoci. Každý členský stát má povinnost určit subjekt odpovědný za prosazování předmětného nařízení, v případě České republiky jím je Úřad pro civilní letectví. V rámci rychlosti a efektivity však lze jen doporučit obrátit se nejprve přímo na pracovníky leteckého dopravce pracující na letišti, kteří by měli být připraveni nejen podat cestujícím veškeré informace, ale rovněž jim i pomoci řešit vzniklou situaci.
Autor: JUDr. Lucie Kolářová, Advokátní kancelář Vácha & Kolář


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba