Menu

Pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře

03. 11. 2015

Úpadek cestovních kanceláří je v současné době skloňován nejen v médiích čím dál tím častěji a ruku v ruce s ním i pojištění cestovních kanceláří pro případ jejich úpadku, které dle zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, patří mezi povinně smluvní odpovědnostní pojištění. Účelem tohoto pojištění je chránit klienty cestovní kanceláře v případech, kdy cestovní kancelář není schopna z důvodu své insolvence poskytnout svým klientům smluvně dojednané služby. Zmíněným zákonem jsou upraveny mimo jiné i nezbytné základní podmínky pojistného krytí a likvidace pojistné události.
Povinné pojištění záruky dle výše uvedené právní úpravy se vztahuje na tyto konkrétní případy: cestovní kancelář neposkytne zákazníkovi dopravu zahrnutou v ceně zájezdu z místa pobytu v zahraničí do České republiky; cestovní kancelář nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v případě, že se zájezd neuskutečnil; a konečně pokud cestovní kancelář nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd uskutečnil jen zčásti. V případě, že by v průběhu čerpání zájezdu v zahraničí došlo k vyhlášení úpadku dané cestovní kanceláře, postará se o její klienty přímo pojišťovna, která v rámci pojistného plnění zorganizuje jejich návrat zpět do České republiky, včetně nezbytného ubytování a stravování do doby odjezdu. V případě druhém a třetím, kdy by byl úpadek cestovní kanceláře vyhlášen dříve, než by její klienti do zahraničí odcestovali, mohou tito u příslušné pojišťovny uplatnit své nároky z titulu uhrazené ceny zájezdu nebo její části, obojí ve lhůtě šesti měsíců po vyhlášení úpadku cestovní kanceláře. Tato lhůta je tzv. lhůtou propadnou, tedy nedojde-li k uplatnění nároku u příslušné pojišťovny v této době, nárok na poskytnutí pojistného plnění zaniká.
Pojištění záruky se vztahuje nejen na zájezdy uskutečněné po dobu platnosti pojistné smlouvy cestovní kanceláře, ale na veškeré zájezdy prodané v době platnosti pojistné smlouvy. Přitom okamžikem prodeje zájezdu se rozumí okamžik uzavření cestovní smlouvy. K ujednání pojistné smlouvy, které by bylo v rozporu s touto podmínkou, by nebylo přihlíženo, neboť by bylo absolutně neplatné.
Cestovní kancelář je povinna předložit klientovi doklad o sjednaném pojištění současně s cestovní smlouvou a tento doklad musí obsahovat označení pojišťovny, podmínky pojištění a způsob uplatnění pojistné události. V případě, že klient kupuje zájezd v cestovní agentuře, která zájezdy cestovních kanceláří nabízí, měl by se přesvědčit o sjednaném pojištění cestovní kanceláře, jež bude vybraný zájezd organizovat. Cestovní agentura je totiž pouze zprostředkovatelem, tedy neodpovídá za průběh zájezdu a nemusí mít sjednáno pojištění.
Nezbývá než doporučit všem zájemcům o strávení klidné dovolené, aby se vždy před koupí zájezdu pečlivě informovali o tom, zda má příslušná cestovní kancelář sjednáno platné pojištění, a to nejen přímo v cestovní kanceláři, ale rovněž na stránkách příslušné pojišťovny nebo na stránkách asociace cestovních kanceláří.
JUDr. Lucie Kolářová, Advokátní kancelář Vácha & Kolář


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba