Menu

Pojďte studovat cestovní ruch a geografii na Západočeskou univerzitu

01. 03. 2020

Fakulta ekonomická Západočeské univerzity letos slaví 30 let a ve své nabídce má celkem pět studijních programů pro bakalářské studium, čtyři programy navazujícího studia a jeden doktorský. Jedná se o programy jako Podniková ekonomika a management, Projektové řízení, Informační management nebo Ekonomická a regionální geografie a Marketingové řízení. Ač se to na první pohled nezdá, cestovní ruch byl a je součástí výukových programů na fakultě již od jejího vzniku. Fakulta byla založena v roce 1990 a jejím sídlem se stal původně Cheb. Blízkost nedalekých světově proslulých lázní a velká koncentrace podniků služeb a cestovního ruchu napomohly k tomu, aby se právě cestovní ruch stal součástí výuky mladých ekonomů. Tato tradice přetrvává dodnes. I v současných studijních programech jsou předměty, které se cestovnímu ruchu věnují.

V nově připraveném studijním programu Marketingové řízení, který se otevírá zájemcům o ekonomické vzdělání od příštího akademického roku 2020/2021, budou nabízeny opět i předměty zaměřené na cestovní ruch. Společně s předměty jako marketing, management, obchod, cizí jazyky a podniková ekonomika umožní absolventům ucházet se o pozice na úrovni operativního a vyššího managementu v cestovním ruchu, ale i v dalších příbuzných oborech.
Stěžejní předmět, který pro zájemce o cestovní ruch nabízíme, je marketing management turismu, který je vyučován na katedře marketingu, obchodu a služeb. V tomto předmětu se studenti dozvědí, jak marketingově řídit podniky služeb cestovního ruchu, ale také destinace a další instituce či organizace. Pro zájemce o hospitality a lázeňství nabízíme předmět management lázeňství a hotelnictví. I ti, kteří se chtějí věnovat v budoucnu činnosti průvodce, si u nás přijdou na své. Pro jejich potřeby je nově připraven předmět průvodce cestovního ruchu, který se budeme snažit povýšit na certifikované studium. V nabídce předmětů je zařazena i geografie cestovního ruchu a další předměty vhodné pro pracovníky v cestovním ruchu, které nabízí katedra geografie.

Pro ty, kteří by se nechtěli věnovat přímo podnikům v cestovním ruchu, se nabízí studium Ekonomické a regionální geografie. Nově od akademického roku 2020/2021 budou přijímáni studenti do tohoto programu jak v bakalářském, tak v navazujícím magisterském studiu. Pro zájemce o tento studijní program je připraveno pestré portfolio předmětů, které studenta provedou tematikou globalizace, environmentální ekonomickou geografií, financováním veřejného sektoru nebo plánováním měst a regionů. Při studiu geografie se student seznamuje také s různými přírodními a kulturně-historickými předpoklady pro cestovní ruch, s různými konkrétními krajinami a prostředími vhodnými pro realizaci cestovního ruchu a poznává i realizační a selektivní předpoklady cestovního ruchu. Kromě jiného jej čeká terénní praxe v ČR i v zahraničí a má možnost prohloubení jazykových znalostí. Absolvent tak bude dobře připraven na to, aby se uplatnil jako odborník na regionální politiku, regionální rozvoj, služby nebo cestovní ruch a měl i dostatečné kompetence pro řízení týmu.

Během studia posluchači těchto nových programů rozhodně pouze nesedí ve školních lavicích a posluchárnách. V rámci výuky pořádáme celou řadu exkurzí s našimi partnery z praxe. Jako příklady můžeme jmenovat exkurzi do lázní Františkovy Lázně, hotelu IBIS Plzeň, celou řadu geograficky orientovaných exkurzí do evropských měst (Linec, Řezno) nebo vybraných zemí Evropy. Během nich uplatňují teoretické znalosti z výuky v terénu. Velmi podporujeme interakci a spolupráci s praxí, proto mohou studenti pracovat na praktických projektech s již zmíněnými, ale i s dalšími našimi partnery, mezi něž patří například hotel Courtyard by Marriott Plzeň, síť restaurací Švejk, destinační organizace CzechTourism, Živý kraj, Plzeň-TURISMUS, DA Dolní Poohří nebo Jihočeská centrála cestovního ruchu či NP Šumava. V oblasti regionální geografie se studenti zapojují taktéž do různých projektů, aktuálně například s tematikou venkova, revitalizace městských center, predikce budoucího vývoje malých sídel, vodního hospodářství nebo pozice firem v regionu. Jako příklady spolupráce s různými organizacemi a institucemi lze uvést spolupráci s Útvarem koncepce a rozvoje města Plzně, Krajským úřadem Plzeňského kraje a s dalšími regionálními institucemi veřejné správy, euroregiony nebo se Svazem měst a obcí.

Další výhodou pro studenty je možnost vyjet na zahraniční stáže, ať už v rámci programu Erasmus+ na 57 evropských univerzit či vysokých škol, nebo do dalších vzdálenějších států, jako Brazílie, Mexiko, Rusko, Čína nebo USA.
Pro studenty se otevírá možnost studia v bakalářském studijním programu Marketingové řízení jak v Plzni, tak i v Chebu, kde budou mít k cestovnímu ruchu opravdu blízko. Ekonomická a regionální geografie na bakalářské i navazující úrovni je vyučována pouze v Plzni. Více informací naleznou zájemci na webových stránkách fakulty.


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka