Menu

Peníze jsou řekl ministr

05. 02. 2005

Lednový Klubový den ACK ČR
se stal neodmyslitelnou součástí veletrhů GO a Regiontour, které de facto neoficiálně zahajuje. Tradicí je, že se tohoto setkání účastní nejvyšší činitelé cestovního ruchu ze státní sféry a podnikatelských svazů. Zcela nové a potěšitelné bylo, že z úst ředitele CzechTourism i samého ministra tentokrát místo povzdechů nad malým rozpočtem zaznělo rozhodné: peníze jsou, je jich víc než kdy předtím jak v samotném rozpočtu CzechTourism, tak ještě více v kapitolách z Evropské unie.

Kdyby se již konečně oficiálně uznalo,
že cestovní ruch je nejefektivnějším hospodářským odvětvím, zvláště započteme-li hlediska obrátky investic, rozvoje regionů a pracovních příležitostí, mohlo by jich být ještě víc, řekl v úvodním slovu první místopředseda ACK ČR Viliam Sivek. Objem rozpočtu znamená mnoho. Ještě více však to, jak efektivně jsou prostředky alokovány. V tomto směru mají incomingové firmy řadu připomínek i obav. Propagace Česka stále trpí vícekolejností. Chybí jednotná mezirezortní koncepce. Ve státní propagaci je pak třeba mít na mysli, že pro zemi jako je Česká republika, není užitečné usilovat o stále větší počet návštěvníků, kteří mnohdy svým počínáním destruují pověst i samy předpoklady dalšího rozvoje cestovního ruchu vyšších kvalit.

Ti chtiví levných nákupů,
piva a sexu přijedou i bez našeho úsilí. Efektivní je zaměřit se na turisty motivované zážitky z oblasti kultury, společenského života, sportu, poznávání, wellness, na pořadatele kongresových apod. akcí. Takoví při své návštěvě čerpají až šestinásobnou hodnotu služeb, přinesou tedy nesrovnatelně více nejen pro HDP, ale i pro zaměstnanost a rozvoj obchodu a služeb. Památek i chuti vytvářet atraktivní programy je dost. Ne všechny regionální aktivity jsou však nosné. Proto je třeba, aby CzechTourism aktivněji přispěl k tomu, aby regiony vycházely z potřeb a znalostí odborníků z cestovních kanceláří, kteří vědí, co zahraničního návštěvníka osloví.

Další a ještě užší spolupráce
CzechTourism s ACK je proto nezbytným předpokladem efektivního propagačního působení. Z údajů ČNB a ČSÚ vyplývá, že příjem na osobu a den je v organizovaném incomingu třikrát vyšší než u neorganizovaných příjezdů. Nadto touroperátor ve vlastním zájmu sám provádí cílenou propagaci cest do České republiky v zemi své působnosti, zatímco individuální návštěvník české expozice či zahraničního zastoupení může svým zájmem ovlivnit nejvýše pár příbuzných či známých. Pro další zdokonalení spolupráce CzechTourism a podnikatelů byly vedení Ministerstva pro místní rozvoj ČR předloženy tyto požadavky:

Propojovat aktivity
státní i regionální propagace s podnikatelskou sférou ve všech fázích. Počínaje konzultacemi při marketingových průzkumech přes tvorbu strategií a realizaci po propojené informační výstupy vůči zahraničí. Tj. prezentovat zahraniční veřejnosti spolu s atraktivitami Česka i cesty k jejich dosažení. Tedy programy a kontakty na organizátory cest. Necháme-li potenciálního zájemce odejít bez takové informace, potká cestou tucet jiných nabídek a k té naší se už nevrátí. K tomu patří stanovení takových podmínek pro spoluúčast v expozicích CzechTourism na veletrzích v zahraničí, aby se jich podnikatelé mohli účastnit, a naopak tam, kde se CzechTourism významného zahraničního veletrhu neúčastní, poskytnout české incomingové kanceláři, která na takovém veletrhu bude incoming do České republiky propagovat, podporu.

Zlepšit výběr realizátorů,
organizaci a úroveň českých účastí na zahraničních veletrzích a jejich koordinaci s ostatními vystavovateli z Česka, především s hl.m. Prahou. Konzultovat podobu stánku. Činnost zahraničních zastoupení CzechTourism přednostně zaměřit na zahraniční touroperátory vysílající turisty do Česka včetně aktivního vyhledávání a získávání nových zájemců o tento druh spolupráce a předávání kontaktů na české touroperátory a českým touroperátorům. Pořádat monotematické workshopy pro zahraniční touroperátory v hlavních zdrojových zemích včetně nových trhů východní Evropy a Asie, s účastí českých incomingových agentur. Propagační materiály CzechTourism dávat k dispozici v odpovídajícím množství incomingovým agenturám pro rozsev na jejich zahraniční obchodní partnery.

Za příklad byl dán
přístup Ministerstva průmyslu a obchodu, které si je již dlouho vědomo, že zahraniční obchod České republiky nedělá stát, ale soukromí podnikatelé, a také podle toho jedná. Ve své koncepci proexportní politiky na léta 2003 – 2006 totiž mj. zakotvilo, že na oficiálních českých účastech na veletrzích v zahraničí, kterých ročně pořádá na šedesát, zvýšilo příspěvek podnikům do 250 zaměstnanců na 100 % nájmu čisté výstavní plochy do maximální výše 100 000 Kč na jednoho vystavovatele a firmám nad 250 zaměstnanců hradí 50 % plochy také do výše 100 000 Kč. To je jistě hodno následování a v cestovním ruchu i překonání, protože cestovní ruch je jak známo pro stát výhodnější než export zboží. První místopředseda ACK ČR proto vyzval k překonání nezájmu, který v pomoci incomingovým kancelářím bohužel přetrvává.

Ministr pro místní rozvoj
Jiří Paroubek na tuto notu navázal připomenutím rostoucího významu cestovního ruchu, který tvoří 8–10 % HDP a podílí se 12 % na zaměstnanosti. V letošním rozpočtu je proto pro cestovní ruch vyčleněno dosud nevídaných 230 milionů Kč a v kapitole SROP dalších 232 mil. na propagaci v zahraničí, přičemž v budoucích letech to budou násobky těchto částek. Turistické služby jsou již leckde na evropské úrovni nebo se na ni brzy dostanou, je o tom však třeba přesvědčit zákazníka, a to i toho domácího. Pan ministr projevil zájem osobně se cestovnímu ruchu věnovat, nakolik mu to jeho ostatní povinnosti dovolí. Diskutovaný zákon o cestovním ruchu spolu s dvacítkou dalších připravených právních norem by chtěl předložit v průběhu prvního pololetí t.r.

Vystoupení ředitele CzechTourism
Rostislava Vondrušky bylo sympaticky stručné a věcné. V letošním roce doběhne to, co bylo připraveno, ale chystají se změny v pojetí stánků na veletrzích, v síti i službách zahraničních zastoupení, v náboru kongresových akcí. Nové budou formy spolupráce s regiony a ve všech aktivitách bude posílena součinnost s asociacemi cestovních kanceláří tak, aby jak analýzy, tak i regionální produkty vycházely z potřeb a zkušeností incomingových firem. O tom, že nejde jen o proklamaci, svědčí, že první společná schůzka byla svolána již na druhou lednovou dekádu.

Vrchní ředitelka sekce cestovního ruchu
Ivana Hanačíková připomněla možnost podávat do 18.2. projekty nad 100 000 Kč a informovala o žádosti MMR soustředit zde přehled o všech dotačních titulech týkajících se cestovního ruchu od všech ministerstev tak, aby např. agroturistika nebyla zcela mimo na ministerstvu zemědělství, jiné projekty na školství a kultuře atd. Novou koncepci rozvoje cestovního ruchu bude zpracovávat za účasti zástupců podnikatelských svazů. Přítomní představitelé ACK i členové se shodli na tom, že koncepci je třeba především postavit na skutečnosti, že peníze investované do cestovního ruchu jsou pro stát mnohem výhodnější než každoroční „zacpávání děr“ v jiných resortech. Důležité je efektivně využít zdroje z Evropské unie a alfou i omegou je součinnost státní, regionální a podnikatelské sfé­ry.

Hledá se i nápad na nový „leitmotiv“
propagace České republiky. Ministr na Klubovém dni vyhlásil symbolickou cenu za nejlepší heslo, takže se každý může přihlásit. Prezident Asociace leteckých provozovatelů prezentoval nové DVD „Nebojte se létat do České republiky“ s unikátními záběry nejen všech letišť, ale i význačných objektů cestovního ruchu z ptačí perspektivy, a aby přítomným nedělal jen laskominy, rovnou jim DVD zdarma nabídl. Vedoucí představitelé BVV pak v tradičním pozvání na veletrhy nejen seznámili s novinkami, ale především s pomocí postiženým zemím v jihovýchodní A­sii.

Dokonalý rámec i střechu
Klubovému dni poskytl hotel Continental Brno ve svém moderním kongresovém centru počínaje srdečným uvítáním a konče bezvadnými službami. Když pak ředitel hotelu pan Jaroslav Vacek nabídl přítomným služby hotelu Continental i hotelu Grand v Jihlavě, který společnost Sevas rovněž spravuje, a pozval je na přichystaný raut, nechtělo se nad ukázkami umu šéfkuchaře věřit, že jsme v tříhvězdičkovém a ne alespoň pětihvězdičkovém hotelu. Při vybraných lahůdkách a skleničkách dobrého moku se pak ještě dlouho pokračovalo v diskusi lehčím tónem.

Eva MráčkováArchiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka