Menu

Pacienti s těžkým postižením v dětské léčebně

12. 06. 2006

Rozhovor s ředitelem Státních léčebných lázní Janské Lázně, s.p. MUDr. Romanem Koudele jsem zahájil konstatováním: Pane řediteli, vaše léčebné zařízení pečuje o lidi, jejichž údělem je být odkázán na pomoc společnosti. Velmi často se jedná o zdravotně těžce handicapované dětské pacienty.

Státní léčebné lázně Janské Lázně, s.p. disponují dvěma léčebnami – dětskou a dospělých. Každá z nich má kapacitu zhruba čtyři sta lůžek. Specializujeme se na léčení nervových onemocnění a na onemocnění pohybového aparátu. Pochopitelně léčíme i řadu dalších diagnóz, ale tyto dvě, které jsem jmenoval jako první, jsou stěžejní. Téměř všechny indikace, které v Janských Lázních léčíme, by se daly označit jako civilizační onemocnění. A těch v současné populaci určitě neubývá, spíše přibývá.

Rád bych, pane řediteli, podotkl, že jste na rozdíl od řady jiných léčebných lázní od roku 1989 nerozšiřovali počet indikací, ale snažili se prohloubit léčbu v tom, co je pro Janské Lázně tradiční. Léčíte tu děti od jednoho roku do osmnácti let jejich věku.
Děti mladší jednoho roku bereme do léčení po osobní domluvě s vedoucím lékařem. Bohužel, značná část námi léčených pojištěnců, a pacientů vůbec, trpí tak závažným onemocněním, že jim pomáháme zvyšovat kvalitu života i coby klientům naší léčebny pro dospělé. Díky těmto indikacím máme možná trošku delší ošetřovací dobu než kolegové ve většině ostatních lázní, ale je to jen nepatrné prodloužení vzhledem k tíži onemocnění. V obou léčebnách jsme schopni přijímat pacienty i s velmi těžkými hybnými postiženími jako je quadruplegie, tzn. úplně nehybné pacienty.

Kolik dětí z celkové populace se rodí s těmito těžkými zdravotními handicapy?

Jedna z našich hlavních diagnostických skupin je dětská mozková obrna. Tento název je používán pro celou škálu poškození centrálního nervového systému, jež vzniká v období těsně okolo porodu. Výsledkem tohoto poškození mozku jsou poškození motorická a velmi často i psychická. Včetně těžkých epileptických záchvatů apod. Pokud bychom vzali tuto skupinu, tak mozkovou obrnou trpí zhruba čtyři procenta dětí. Výskyt těchto onemocnění neklesá, spíše naopak. Je to způsobeno mnoha faktory. Mj. i stále se zlepšujícími diagnostickými metodami, přístrojovým vybavením, erudicí lékařů, takže zachytí více těchto postižení, což je velmi dobře, protože pokud je včas odhaleno a není příliš těžké, lze takovéhoto člověka úplně vyléčit. U těžších forem když ne vyléčit, tak alespoň pomoci usnadnit život. Dalším faktorem, který přispívá k tomu, že je tak četný výskyt těchto onemocnění, je, ošklivě řečeno, jakási degenerace populace. Čím dál více žen je na rizikových těhotenstvích. Žijeme v ekologicky zatíženém životním prostředí. Na zdraví populace se odráží kouření, nezdravý sedavý životní styl, stres atd. Pokud se vzdálíme od tohoto typu onemocnění, tak na nárůstu pacientů se podílí úrazy – houstnoucí doprava, stav silnic, vysoká míra bezohlednosti řady účastníků dopravy. Současně s tím ale i zlepšující se záchranná služba a úroveň zdravotnictví, díky jejichž součinnosti přežívá stále více pacientů po závažných ať už nehodách, úrazech nebo onemocněních. A neměl bych zapomenout na skupinu pro Janské Lázně tradiční, což jsou pacienti, kteří prodělali infekční obrnu, tzv. dětskou obrnu. Prosím, neplést s dětskou mozkovou obrnou. Československo bylo jednou z prvních zemí, kde díky vakcinaci byl výskyt této nemoci úplně eradikován. Zkrátka, léčíme tu nemoci, které by se ve svém souhrnu daly nazvat jako civilizační, a těchto onemocnění je v průřezu celé populace pořád dost a dost.

Prošel jsem vašimi léčebnami, v nichž léčíte těžce zkoušené lidské bytosti. Doporučuji takovouto exkurzi každému, kdo je schopen soucítit s těmito lidmi a přitom schvaluje vyřazení léčebného lázeňství z českého zdravotního systému hrazeného zdravotními pojišťovnami. Určitě nepřeji nikomu úděl zdravotně těžce postiženého ani úděl jeho blízkých, kteří se o něj starají. Nicméně kdyby u řady odpůrců léčebného lázeňství takováto situace nastala, nikdy by nemohlo dojít k tak diskriminačnímu rozhodování o nich bez nich, mám tím na mysli zdravotně handicapované, a k znesnadňování jejich přístupu k lázeňské léčebné péči. Je nabíledni, že se lékaři a priori bojí předepisovat lázeňskou léčbu a raději volí jiné metody, než aby absolvovali byrokratické martýrium spojené s vysíláním pacientů na léčení do lázní.

Tento problém má několik východisek. Jedním jsou úsporná opatření. Hospodárnost při nakládání s veřejnými finančními prostředky je nezbytná. Problémem ale je, řekl bych, téměř diskriminace lázní oproti jiným léčebným ústavům, poskytujícím stejnou péči, avšak nedisponujícími přírodním léčivým zdrojem, nebo poskytujícími léčbu v méně kvalitních podmínkách apod. Odměnou za to jim je vyšší cena a snadnější přístup k pacientům. Pokud se toto nezmění, budou nejen Janské Lázně, ale všechny léčebné lázně diskriminovány, protože pro lékaře je snadnější vyslat pacienta tam, kde nemusí zdlouhavě vyplňovat návrh na lázeňskou léčbu, jenž ještě navíc musí být schválen revizním lékařem. Na druhou stranu právě díky těmto opatřením je lázeňství segmentem českého zdravotnictví, které má naprosto průhledné financování a fungování mezi poskytovatelem a plátcem léčebné péče. Právě díky dopředu vyplňovanému návrhu na lázeňskou léčbu a nutnosti schválení revizním lékařem jsou zdravotní pojišťovny schopny velice přesně dopředu odhadnout, kolik budou do léčby investovat.

Dotkl jste se čehosi, co se mi těžko vyslovovuje, a to hodnoty zdraví lidské bytosti. Její stanovování a směrování je v rukou úředníků. Jak snadné nebo nesnadné je dostat se na léčení do Janských Lázní? Jaký byste dal návod rodičům postižených dětí?
Málokterá klasická nemocnice má rehabilitační lůžkové oddělení. Léčba tam velmi často probíhá ambulantně, což je u řady onemocnění v pořádku. Na druhou stranu je řada stavů, kde je pro pacienta výhodnější ústavní léčba, která tak může být intenzivnější, cílenější a pečlivější. A návod? Návod je zajít k lékaři a nechat si vyplnit návrh na lázeňskou léčbu, kterou musí schválit revizní lékař. Pak už se návrh pošle do Janských Lázní a cesta je otevřena. Návrhová činnost ale v poslední době poklesla.

Proč poklesla?
Zřejmě se v ní odráží i obava lékařů, že jim lázeňská léčba bude zahrnuta a započítána do indukované léčby, i když tam nepatří. Je to obava pojišťoven, aby jejich výdaje nepřesáhly hranici, po jejímž překročení by byly sankcionovány atd. K tomu, a to obzvláště u dospělých pacientů, v posledních letech přistupuje i obava o zaměstnání, takže se z obavy, aby nepřišli o zaměstnání, raději neléčí. Lázeňská léčba u některých skupin, jako jsou pacienti, kteří prodělali dětskou obrnu, poliomyelitidu, nebo u řady postižení pohybového aparátu, vede k celkovému zlepšení, takže pacient pak po zbytek roku nemusí navštívit svého lékaře, protože nemá problémy. Už jsme se tak setkali s pacienty, kterým nebyla předepsaná lázeňská léčba napsána, protože dlouho nebyli u lékaře, a revizní lékař usoudil, že dotyčný pacient, když nechodí k doktorovi, tak léčebný lázeňský pobyt nepotřebuje.

Jaká je podle vás úroveň českého zdravotnictví, jehož jste součástí?
Jsem přesvědčen, že velmi dobrá. Měl jsem možnost vidět spoustu špičkových zdravotnických zařízení v řadě zemí. Myslím, a teď hovořím za naše léčebné lázeňské ústavy, že poskytujeme srovnatelnou péči s těmi nejlepšími. Rozhodně se nemáme za co stydět. Sestry, fyzioterapeuti i lékaři procházejí celoživotním vzděláváním. Rád bych podotkl, že náš podnik je stále schopen svým zaměstnancům téměř úplně hradit jejich doškolování a poskytovat na něj volno. Značná léčebná úspěšnost Státních léčebných lázní Janské Lázně, s.p., vysoká odborná úroveň, ale i lidský přístup jsou tu možné právě díky poměrně velkému počtu personálu. Obzvláště v dětské léčebně, kde se koncentrují pacienti s těžkým postižením.

www.janskelazne.com

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001