Menu

Štěstí má, kdo něco zná a pracuje.
August Paul von Wassermann 1866 – 1925

O srdci Evropy a pupku světa

03. 12. 2001

Tu a tam se traduje pověst o hodnotě údů
Rádi a s pýchou přijímáme tvrzení, že jsme zemí v srdci Evropy. Zejména, je-li kompliment vyslovován okouzlenými návštěvníky Česka. Výrazně menší nadšení vyvolává přirovnání k pupku světa, používané většinou v jiných, méně lichotivých, souvislostech. Tu a tam se ještě traduje pověst o hodnotě jiných údů – zlatých českých rukou. Její platnost je i při všem patriotismu stále obtížnější dokládat. Příkladů pozitivních hodnocení země a jejích obyvatel by se přesto našlo více. Připadá mi, že si sami jejich prostřednictvím dodáváme sebevědomí, namísto toho, abychom o jejich trvalé platnosti slýchali od našich sousedů. Podávat pozitivně pravdivý obraz o České republice a fixovat jej v mezinárodním povědomí by mělo být posláním nás všech, bez ohledu na to, zda se tak bude dít oficiální cestou nebo zda tak budeme činit každý sám za sebe.

Jsme zemí, která dala Evropě defenestraci a třicetiletou válku
Jsme relativně malou zemí, počátek jejíž novodobé samostatnosti se datuje do druhého desetiletí 20. století. Jsme zemí, která dala Evropě defenestraci, jež byla jiskrou, která zažehla třicetiletou válku. Země koruny české a Moravské markrabství byly po dlouhou řadu generací pouze součástí habsburské monarchie, kdy se ani v názvu český prvek neobjevoval. Je sice pravda, že české země byly v historii častým centrem mezinárodního dění, bohužel však často v roli pěšáka v rozehrané partii mocností své doby. Z nejnovější politické historie stačí připomenout „osmičkové“ roky 1938, 48, 68. Anebo raději nevzpomínat…

Dalo by se diskutovat, čí je to ostuda
Mým laickým exkurzem do dějepisu kladu sobě i vám otázku: Odkud by svět měl znát český fenomén? Těch pár osobností, většinou z oblasti umění a vědy, které často ani neměly možnost dát své češství dostatečně ve známost… Logicky to nemohlo stačit podat hodnověrnou informaci o existenci českých zemí a jejích národů. Koneckonců i v dnešní době jsou to opět především umělci a sportovci, jejichž často obtížně vyslovitelná jména a příjmení se svět učí znát, a s nimi i zemi, odkud pocházejí. Díky Jágrům, Dvořákům a Železným (tady mám na mysli oba pány toho jména, z nichž každý přispívá „svou“ hřivnou) jsou ti pečlivější fanoušci dokonce ochotni dát si tu práci a hledat na mapě, kde ona země vlastně leží. Dalo by se diskutovat, čí je to vlastně ostuda, protože znalost evropských států považuji za nezbytný základ obecné vzdělanosti. To však nic nemění na skutečnosti, že o propagaci naší země se o to víc musíme snažit vlastními silami a prostředky.

Pokud již někdo vyšlapal cestu
Ale abych se dostal k k hlavnímu tématu desátého vydání Všudybylu – prezentaci Česka v zahraničí. Naše firma se po desetiletí, jako podnikatelský subjekt působící v oblasti ekonomiky, zabývá aktivitami v oblasti veletržního průmyslu. Těžiště spočívá v pořádání mezinárodních veletrhů a výstav, kongresů, konferencí, prezentací apod. v tuzemsku. Obdobná, byť s určitými modifikacemi, je i naše činnost v zahraničí. Zejména u akcí pořádaných v zahraničí však pro nás bylo vždycky výhodou, pokud v konkrétní zemi před námi již někdo „vyšlapal cestu“. A nemuselo to být vždycky dílo fyzické osoby nebo instituce. Mnohde (a řekněme i častěji) to býval produkt – traktor, chmel, pivo apod.

Sládek Franta Mrázek
Zejména ve vzdálených exotických, tu a tam i vojensky neklidných, zemích bylo téměř vždy příjemné poznání, že i zde nalezli Češi svou druhou vlast. Milovníkům piva z řad cestovatelů do Mozambiku (a později do Zimbabwe) ulehčoval přechodná strádání český sládek Franta Mrázek.Vyznavačům safari v Tanzanii nabízel (a snad dosud nabízí) „český komfort“ syn cestovatele pana Vágnera. Problémy všeho druhu byl ochoten řešit pan Pavelka v Chartúmu.

Jiné stránky české „podnikavosti“
Mohli jste se ovšem setkat i s jinou stránkou české „podnikavosti“. To když vás český taxikář v noci vezl od stanoviště v Centrálním parku v New Yorku do vašeho hotelu za tehdy nikoliv bezvýznamnou částku. Za denního světla jste pak zjistili, že vzdálenost obnášela necelého půl kilometru, takže, chudák, s vámi čtvrt hodiny objížděl několik bloků, aby mu svědomí a podnikatelská čest dovolila vyřknout sumu zvící vaší dvoudenní diety.

Česká ekonomika změnila vlastnické poměry
Změnou poměrů po roce 1989 se mění i situace, pokud jde o důsledné vedení hranic mezi tuzemskými a zahraničními aktivitami českých podnikatelských subjektů i státu jako celku. Na počtu, rozsahu a prestiži stále více nabývá pořádání akcí s mezinárodní účastí v tuzemsku. Z řady příčin snad nejvíc vystupuje do popředí skutečnost, že česká ekonomika po dlouhých desetiletích změnila vlastnické poměry i svou strukturu a otevírá možnosti vstupu zahraničních subjektů na český trh. Akciová společnost Veletrhy Brno zaujímá na tuzemském veletržním dění pravidelně stále vyšší podíl mezinárodních veletrhů – měřeno velikostí zahraniční účasti – a to jak na straně nabídky, tedy vystavovatelů, tak i návštěvnické poptávky. V současné době tento podíl obnáší téměř 90 %.V této podobě tak prezentace České republiky ve směru k zahraničí poněkud paradoxně probíhá ve velmi významném rozsahu také „na domácím hřišti“.

Ekonomická prezentace jako propagace státu
To ale nejsou jediné aktivity společnosti Veletrhy Brno (vedle již zmíněného organizování účastí českých firem na zahraničních veletrzích) ve směru k cizině. Využíváme každé možnosti k seznamování zahraničních partnerů i široké veřejnosti nejen s našimi obchodními aktivitami, ale také s děním v Brně, v regionu i v České republice jako celku. Ekonomickou prezentaci koncipujeme důsledně jako propagaci celého Česka. Většinou ani dost dobře nejde oddělovat jedno od druhého. Každá prezentace vypovídá o ekonomických možnostech země a projekčním zpracováním, grafickou úpravou a myšlenkovou náplní dokumentuje celkovou kulturní úroveň společnosti. Je vždy potěšitelné, pokud se tyto aspekty podaří sjednotit v konečný žádoucí efekt, kterým je komerční úspěch akce společně s posílením pozitivního image České republiky.

Oslovení co nejširšího spektra adresátů
Při přípravě prezentací úzce spolupracujeme s našimi zastupitelskými úřady v příslušných teritoriích, s Českými centry i expoziturami agentury CzechTrade. K prezentaci České republiky i veletržního Brna využíváme sítě našich zástupců v zahraničí. Jako podpůrnou součást našich veletrhů stále intenzivněji využíváme možností informačních a komunikačních technologií k oslovení co nejširšího spektra adresátů našich sdělení.

Správný krok správným směrem ve správnou chvíli
Už více než tři roky je majoritním vlastníkem naší firmy Messe Düsseldorf. Pokud předem vyloučím jako nereálnou variantu, že by naše firma mohla v delší perspektivě fungovat samostatně, pak na rozdíl od mnoha českých firem je vstup strategického partnera možné hodnotit jako správný krok správným směrem ve správnou chvíli. Messe Düsseldorf jako jedna z největších evropských veletržních správ nám nabídla své know how a se stejnou samozřejmostí také síť svých dvaceti zahraničních zastupitelských míst. Významně byly posíleny naše investiční možnosti. To se ve velmi krátké době projevilo výrazným zkvalitněním veletržní infrastruktury a také zlepšením dopravní dostupnosti brněnského veletržního areálu nejen po „vlastní ose“, ale zejména obnovením leteckého spojení s Brnem a návazností na mezinárodní provoz leteckých společností operujících do Prahy.

Město Brno významným akcionářem
Začátkem listopadu byl registrací akciové společnosti Veletrhy Brno oficiálně stvrzen vstup města Brna jako významného akcionáře do majetkové struktury firmy. Byl završen model úspěšně fungující v řadě západních měst Evropy, v nichž vyvíjí činnost veletržní společnost. Benefity jsou přitom pro oba hlavní akcionáře zřejmé. Pro Českou republiku a pro Brno nespočívají pouze v obecném pojmu „mezinárodního zviditelnění“ veletržního města a regionu, ale i v tisících pracovních příležitostí bezprostředně navázaných na výstavní činnost. V konkrétním finančním vyjádření ekonomického přínosu v souvislosti s přítomností účastníků veletržních projektů.

Veletrhy jako nástroj marketingové komunikace
Veletrhy jako nástroj marketingové komunikace si udržují pozici nejúčinnější formy prezentace České republiky v zahraničí. A to ať už přímo, nebo účastí na veletrzích prostřednictvím podnikatelských subjektů. Představují jeden z hlavních kanálů, jimiž se tlumočí ekonomické zájmy, ale i politická poselství zahraničním adresátům. Akciová společnost Veletrhy Brno představuje nesporně osvědčeného organizátora podobných vystoupení a současně rovnocennou protistranu zahraničním veletržním správám a oficiálním i zájmovým institucím, které vystupují v roli pořadatelů.

Co nejblíže nejvýznamnějším partnerům
Veletrhy Brno, a.s. chtějí být mimo jiné i prostřednictvím mé osoby co nejblíže svým nejvýznamnějším partnerům, ambasádám, nadnárodním institucím, zahraničním médiím, ale i tuzemským rozhodovacím místům, která mají své zastoupení či sídlo většinou v Praze. Snažím se tedy na základě více než třicetiletého působení ve veletržním dění (z toho podstatnou část v obchodní sféře naší firmy) využít zkušenosti a komunikační schopnosti ku prospěchu firmy i zákazníků. Nejde o nic jiného, než o permanentní servis obchodním partnerům zreálněním metod a prostředků CRM v každodenní praxi.

Ing. Břetislav Fabián , obchodní ředitel akciové společnosti Veletrhy Brno

Veletrhy Brno, a.s.

Washingtonova 9

110 00 Praha 1

tel.: 02/ 24236959

fax: 02/ 24228243

e-mail: bfabian@bvv.cz

www.bvv.cz

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo