Menu

Nositelé tradice lidových řemesel roku 2001

28. 09. 2001

V Olomouci se udělovaly tituly
Ministr kultury Pavel Dostál 31. srpna v Olomouci uděloval tituly „Nositel tradice lidových řemesel“ pro rok 2001 těmto lidovým řemeslníkům: Jiřímu Drhovskému z Týna nad Vltavou v oboru hotovení dřevěných hraček, Antonínu Moštěkovi z Vlčnova v oboru lidová fajáns, Ladislavu Rejentovi z Proseče u Skutče v oboru zdobení dřeva vybíjením, Stanislavu Štěpánkovi z Morkovic v oboru pletení z proutí a Rudolfu Volfovi z Kolovče v oboru lidová hrnčina.

Podpora tradičních lidových řemesel
Každoroční udělování titulů „Nositel tradice lidových řemesel“ je vedle grantů na podporu tradičních lidových řemesel vyjádřením snahy podpořit tradiční lidovou výrobu, jejíž existence a zejména budoucnost je v současné době ohrožena. Tradiční lidová řemesla jsou negativně ovlivňována a vytlačována masově vyráběnými napodobeninami klasických řemeslných výrobků. Po zániku Ústředí lidové umělecké výroby chybí organizace, jejíž činnost by byla zaměřena jak na odborný výzkum tradičních technologií, tak i na jejich oživování v praxi. Ministerstvo kultury je si vědomo vysokých estetických a uměleckých hodnot tradičních řemeslných výrobků a nutnosti podpořit výrobce ovládající tradiční řemeslné postupy a technologie, obzvláště proto, že některým oborům již hrozí zánik.

„Žijící lidské poklady“ UNESCO
Záměr udělovat titul „Nositel tradice lidových řemesel“ je naplněním jediného mezinárodně uznávaného dokumentu „Doporučení na ochranu tradiční lidové kultury“, vzešlého z 25. zasedání Generální konference UNESCO v r. 1989. Východiskem je rovněž na něj navazující dokument UNESCO nazvaný „Žijící lidské poklady“, který konkrétně rozpracovává systémy na podporu a ochranu tradiční lidové výroby, uplatňované již některými státy, zobecňuje existující postupy a doporučuje jejich užívání dalším členským státům UNESCO.

Podmínky udělování
Titul „Nositel tradice lidových řemesel“ může být udělen nanejvýš pěti osobám v průběhu jednoho kalendářního roku. Při výběru se bere v úvahu výjimečnost řemeslné činnosti nebo technologie, kterou kandidát ovládá, estetická hodnota výrobků a návaznost na tradici, pokud jde o použité materiály, vzory apod. Pozitivně je vedle snahy prezentovat výrobky na veřejnosti hodnocena zejména činnost směřující k zajištění pokračování příslušného řemeslného oboru (např. výuka zájemců o daný obor). Nezbytnou podmínkou udělení titulu je souhlas kandidáta s pořizováním dokumentace jím užívaných postupů pro archiv Ústavu lidové kultury ve Strážnici při zajištění autorských práv výrobce.

Nominace kandidátů
Návrhy kandidátů mohou předkládat vědecké a odborné instituce, muzea, občanská sdružení, jiné neziskové a zájmové organizace, fyzické osoby působící v daném oboru, orgány státní správy a samosprávy. Návrhy na udělení titulu se podávají Ústavu lidové kultury ve Strážnici. Titul bude udělován u příležitosti Dnů evropského dědictví se souhlasem jejich hlavního pořadatele Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. Podrobné podmínky a kritéria udělování titulu obsahuje statut titulu, uveřejněný na internetových stránkách Ministerstva kultury České republiky.www.mkcr.cz

Archiv vydání

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 03/2019
03/2019 číst aktuální číslo
Czech specials new
Restaurace Novoměstský pivovar