Menu

Národní systém kvality služeb cestovního ruchu v České republice

27. 10. 2013

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR realizuje od roku 2010 projekt s názvem „Národní systém kvality služeb cestovního ruchu v České republice“. Ten funguje jako systémový nástroj koncepce státní politiky cestovního ruchu na období 2007–2013, s návaznosti na koncepci pro období 2014–2020.

Cílem projektu
je přispět ke zvyšování kvality ve službách cestovního ruchu v České republice, která je tuzemskými i zahraničními zákazníky dlouhodobě vnímána jako nedostatečná. V rámci projektu vznikl systém, který může významně pomoci zejména malým a středním podnikům při zvyšování konkurenceschop­nosti, redukci nákladů spojených se špatně poskytnutými službami a při dosahování nejvyšší možné úrovně spokojenosti zákazníků. Český systém kvality služeb je koncipován jako dvoustupňový – základním principem prvního stupně je zavádění myšlenky kvality do života zapojené organizace a osvojení jednoduchých zásad řízení kvality. Ve druhém stupni se pak zapojená organizace věnuje rozvoji zásad zavedených v předchozím stupni a dále se učí ověřovat dosaženou úroveň kvality služeb pomocí externího hodnocení. Správně provedené externí hodnocení totiž představuje nejobjektivnější přístup k měření kvality poskytnutých služeb výlučné přizpůsobený každé organizaci.

Činnost systému
byla v září zahájena pilotním programem s vybranými organizacemi z řad partnerských asociací, které se rozhodly do systému zapojit a jít cestou kvality. Zástupci těchto pilotních organizací se zúčastnili školení pro trenéry kvality stupně I, na kterém se zabývali metodikou systému, ale zejména si na praktických ukázkách vyzkoušeli jednoduché formy řízení kvality tak, aby je mohli po návratu ze školení uplatnit ve své organizaci a získat tak mezi prvními Certifikát kvality Českého systému kvality služeb. V současné době je systém otevřen pro první fázi certifikace v prvním stupni, a to pro všechny organizace působící v cestovním ruchu, které si uvědomují důležitost kvality ve službách a chtějí se zlepšovat. V regionech také nově působí regionální koordinátoři Českého systému kvality služeb – ti jsou hlavními kontaktními osobami pro zapojené organizace v místě jejich působení.

Zájemci
se tedy mohou jednoduše zapojit přihlášením na webových stránkách www.csks.cz, vybrat ze svých řad zástupce, který absolvuje praktické školení u vybraného regionální koordinátora systému, zavést ve své organizaci jednoduché nástroje řízení kvality a ty neustále udržovat a rozvíjet. Certifikací v Českém systému kvality služeb totiž snaha o dosažení nejvyšší možné kvality poskytovaných služeb a spokojených zákazníků nekončí, ale naopak začíná.

V čem může Český systém pomoci
zapojeným organizacím, jsme se zeptali vedoucí rozvojové agentury při Českém Švýcarsku, o. p. s., a naší regionální koordinátorky, paní Radky Soukalové:
„Český systém kvality služeb, vlastní školení a certifikaci vnímám jako pozitivní impuls, který dovolí organizaci, jíž záleží na kvalitě, svých zákaznících a své budoucnosti, vytrhnout se z provozní šedi, převzít či rozvinout ověřené a funkční nástroje vedoucí ke zlepšení služeb, tím zvýšit svou konkurenceschopnost a získat spokojeného vracejícího se klienta. Věřím, že Český systém kvality služeb patří mezi aktivity, které když jednou vyzkoušíte, nechcete jinak. V systému cítím velký potenciál, jelikož reaguje na potřebu řady organizací deklarovat svůj zájem o kvalitu služby a spokojeného zákazníka. Zároveň odpovídá na zájem nás všech umět poznat a oddělit zrno od plev jinak než vlastní zkušeností. Český systém kvality služeb je pro mne, naši organizaci a věřím, že i pro náš region cestou, na níž platí, že cesta je cíl.“
Hana Balochová, koordinátorka kvality a certifikace


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba