Menu

Mikroregion Podřipsko – perspektivní destinace cestovního ruchu

03. 11. 2015

Analytická část práce mapující přírodní a kulturně-historický potenciál Podřipska potvrzuje, že sledované území má co nabídnout, jen doposud nenašlo cestu, jak se důrazněji prosadit v povědomí potenciálních návštěvníků. Z hlediska možností sekundární nabídky je Podřipsko dispozičně poměrně dobře vybaveno navzdory svému malému územnímu rozložení. Za takzvanou Achillovu patu lze na Podřipsku považovat nedostatečné vybavení mikroregionu ubytovacími zařízeními, jak co do kvality, tak i kvantity. Na území Podřipska zcela chybí kemp evropské úrovně poskytující komplexní služby v moderních bungalovech nebo apartmánech, zázemí pro obytné automobily a karavany. Přitom vzhledem k charakteru mikroregionu jakožto destinace vhodné pro cykloturistiku a jiné sportovní aktivity je tento způsob pobytu nejvhodnější. Tento nedostatek je zlehka vyvážen množstvím restauračních zařízení, které je na Podřipsku dostatečné. Stejně tak vybavenost doprovodnou turistickou infrastrukturou je více než dobrá. Vyzdvihnout by se také měla skvělá poloha sledovaného území, neboť ji protíná hustá silniční i železniční síť spojující dvě metropole – Prahu a Ústí nad Labem.
Při analýze současného stavu rozvoje cestovního ruchu v mikroregionu Podřipsko byly využity strukturované rozhovory se starosty obcí, zástupci 110 jednotlivých uskupení zabývajících se cestovním ruchem na Podřipsku a v neposlední řadě také výstupy z dotazníkového šetření z řad rezidentů na Podřipsku. Zprvu byly vymezeny kompetence a pravomoci v jednotlivých úrovních systému marketingového řízení destinace v mikroregionu Podřipsko. Tato analýza kompetencí a pravomocí umožnila potvrdit hypotézu č. 1 (H1: Na Podřipsku nejsou jasně vymezeny kompetence a pravomoci v oblastí řízení cestovního ruchu.). Následně již byl za pomoci Matice hodnocení struktury a obsahu prvků strategických a rozvojových dokumentů posouzen strategický plán rozvoje zpracovaný Místní akční skupinou Podřipsko a dále strategický plán rozvoje Svazku obcí Podřipsko. Na základě matice, jíž byly oba dva dokumenty podrobeny, vzešlo, že analytická ani návrhová část neplní požadavky, které jsou na obsah strategického dokumentu kladeny. Největší problém je spatřován v návrhové části, jež je považována za nosnou část celého dokumentu. S tímto problémem se potýká pouze strategický dokument rozvoje Podřipska, ale jedná se o slabinu téměř všech studií, které byly kdy zpracovány. Touto analýzou se potvrdila hypotéza č. 2. (H2: Podřipsko bude mít zpracovaný strategický plán rozvoje území a cestovního ruchu, který však nebude vyhovující z hlediska formální stránky a obsahu.).
Součástí práce jsou také konkrétní návrhy a doporučení pro rozvoj cestovního ruchu v mikroregionu Podřipsko. Hlavním výstupem je prezentace Podřipska jako mikroregionu sportu či mikroregionu praotce Čecha. Doporučením, jehož by mělo Podřipsko využít, je segmentace návštěvníků. Autorka práce vytyčila osm hlavních cílových segmentů. Jsou jimi sportovní nadšenci, cykloturisté, památkáři, rodiny s dětmi od 5 do 10 let, rodiny s dětmi od 11 do 15 let, přírodomilci, senioři a rezidenti. Pro sportovní nadšence, rodiny s dětmi a rezidenty byl představen ve stručnosti produkt s názvem „Podřipský pětiboj aneb Podřipsko sportuje“. Svým obsahem a strukturou odlišně zaměřený byl produkt „Toulky po území praotce Čecha“, který svým charakterem odpovídá cílovému segmentu památkářů, přírodomilců, rezidentů a rodinám s dětmi. V podobném duchu se nese i další navržený produkt s názvem „Výprava za pokladem praotce Čecha“, který je určen zejména pro rodiny s dětmi a rezidenty. Speciálním produktem pro všechny je Podřipská karta, která by umožnila využít slev u partnerských subjektů MAS Podřipsko. Dalšími dvěma produkty, svým rozsahem již menšími, jsou půjčovna kol a jiných sportovních potřeb pro sportovní nadšence, cykloturisty, rezidenty a rodiny s dětmi a piknikové koše poskytované zejména pro přírodomilce a rodiny s dětmi (viz obrázek 1).
Pro celkově efektivnější plánování rozvoje cestovního ruchu na území mikroregionu Podřipska je nezbytně nutné zavést systém monitoringu návštěvníků pohybujících se ve sledované oblasti. Do monitoringu by se měly zapojit informační centra, ubytovací zařízení, jednotlivé památkové objekty, ale i obce či organizace zabývající se cestovním ruchem. Rozvoj destinace cestovního ruchu je dlouhodobou komplexní činností, která vyžaduje propojenost a součinnost několika různých oblastí, přičemž podmínkou pro úspěšnost je především kooperace všech zainteresovaných subjektů působících v destinaci. To se na Podřipsku ještě stále zcela úplně nedaří, nicméně v tuto chvíli se již nachází na dobré cestě.
Ing. Iveta Hamarneh, Ph.D. Vedoucí katedry ekonomiky cestovního ruchu VŠO


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba