Menu

Jako klíčové vidím mít několik specializovaných agentur

18. 05. 2006

S generálním ředitelem České agentury na podporu obchodu CzechTrade Ing. Ivanem Juklem jsem byl seznámen marketingovou ředitelkou Královského pivovaru Krušovice Dr. Pittnerovou na Golden Prague Farewell Coctail Evropského bankovního a finančního fóra v pražském Grandhotelu Bohemia koncem letošního března. A protože byl pan inženýr tak laskav a souhlasil s interview pro Všudybyl, zeptal jsem se jej, co dělal před tím, než byl jmenován generálním ředitelem CzechTrade.
Pracoval jsem na českém velvyslanectví v Kodani (šest let) jako vedoucí obchodně ekonomického úseku (v hantýrce se tomu postu říká „obchodní rada“). Pomáhal jsem tam českým podnikům prosazovat se v Dánsku. Mé úkoly ovšem nebyly „jenom“ o obchodu. To je hlavním posláním vládní agentury CzechTrade, jež disponuje unikátními informacemi o světových trzích a širokou sítí zahraničních a regionálních kanceláří.

Česko je zemí, která vítá investice, avšak zároveň je státem, jenž podporuje podnikatelské subjekty snažící se exportovat a investovat v zahraničí.
Úkolem CzechTrade je poskytovat českým podnikatelským subjektům individuální řešení pro jejich úspěšný export. Tedy aby expandovaly do celého světa. Jsme totiž přesvědčeni, že je zde obrovský prostor. Spousta našich podnikatelů ale má jakoby mentální blok si se zahraničím vůbec co začít, ať se jedná o vývoz zboží, služeb, investičních celků či klasickou expanzi spojenou se zakládáním poboček a vysíláním vlastních prodejců do zahraničních teritorií. Nicméně CzechTrade je tu od toho, aby pomáhal tento blok překonávat. Je to jedním z jeho cílů.

Čím je podle vás tato bariéra způsobována a jak se projevuje? Je to tím, že jsme tady byli tak strašně dlouho „na povel“ nebo zde hrají roli obavy z cizího kulturního prostředí?
Mentální blok už je v tom, že podniky, jejich majitelé a top management si mnohdy ani nepřipouští, že by mohli někam expandovat. Proto ani výhledově neuvažují o vstupu na zahraniční trhy. Zpravidla mají dobré výrobky a stačí jim prodávat je doma. Neberou v potaz, že se venku dějí nějaké procesy, které dříve nebo později mohou tyto jejich „podnikatelské jistoty“ ohrozit, a že některé obory budou z České republiky mizet. Dánové např. v textilním průmyslu, kde museli doma zavřít spoustu továren, problémům s tím spojeným předešli tím, že textilky postavili venku. Díky tomu paradoxně vygenerovali ještě víc pracovních míst. Dánští občané našli místa jako designéři, dopravci, obchodníci i v rámci podpory obchodu. To je trend, který by měl být nastartován i u nás.

Míra užitečnosti jakéhokoliv nástroje, tedy i agentury vašeho typu, je dána tím, jak s ním kdo zachází.
Zlatem CzechTrade jsou lidé. Zejména ti, kteří pracují na našich dvaatřiceti zahraničních zastoupeních a důvěrně znají podmínky, v nichž českým subjektům pomáhají uspět. Často se pohybují v terénu. Sžili se s tamním kulturním prostředím a sdílejí zvyklosti a obyčeje s místními lidmi. Díky tomu jsou jimi vnímání, jako kdyby z daného prostředí přímo pocházeli. To hodně prodává. Lidé dané země totiž velmi pozitivně kvitují, že vedoucí kanceláře CzechTrade je jedním z nich. Vycházejí nám pak daleko více vstříc při naplňování našeho poslání. Tohle když se podtrhne a sečte, výrazným způsobem umocňuje úspěšnost CzechTrade.

Řada osobností, prezentovaných ve Všudybylu, jsou představitelé českých firem investujících v zahraničí. Směrem na západ i na východ. Co můžete dělat pro české mateřské podnikatelské subjekty, které již mají své filiálky v Německu či v Rusku?
Můžeme jim pomoci expandovat do zemí, kde ještě nejsou etablovány. Výhodou podnikatelů, kteří mají reference z klíčových trhů, jako jsou vámi zmiňované Německo nebo Ruská federace, je právě to, že se snadněji dostanou dál. Že již překonali nejtěžší fázi – start. Např. ve Švédsku hodně prodává to, že už úspěšně podnikáte v Dánsku. Pakliže tomu tak není, nejbližší referencí je Německo. Pokud jde o Ruskou federaci, působí zde tři kolegové – v Moskvě, v Sankt Petěrburgu a v Jekatěrinburgu.

Společně s Ruskou federací jsou nejperspektiv­nějšími trhy Indie a Čína…
Ano, rozhodně to jsou zajímavá teritoria. Patří mezi ta, kam bychom chtěli napřít další kapacity. V Indii uvažujeme o Madrásu, v Číně o posílení naší kanceláře v Šanghaji. Až ukončíme toto interview, budeme já a mí kolegové jednat s firmou, která si nechce povídat o žádných jiných teritoriích než právě o Indii a Číně. Má konkurenceschopné produkty, už tam vyvážela a chce se do nich vrátit. Obrátila se proto na CzechTrade, aby jí v tom pomohl. Možná, až se jí to podaří, a dovolí-li nám to prezentovat, budeme mít pro Všudybyl další zajímavou informaci.

Přestože podpora odvětví cestovního ruchu spadá do kompetencí CzechTourism, dovolím se vás, pane generální řediteli, optat, jak vnímáte cestovní ruch.
Jako byznys. Jako zajímavé a z hlediska možných synergických přínosů pro český stát obrovsky perspektivní odvětví. Vnímám jej i jako jednu z výrazně úspěšných oblastí českého zahraničního obchodu, kterou jsem propagoval v rámci své zahraniční služby na obchodně ekonomickém úseku v Kodani. Obchod generuje turismus a naopak. Víme, že není ani tak důležité, jestli nějaké zboží prodám v zahraničí nebo doma, ale abych jej prodal. Prodám-li v Česku zahraničnímu turistovi např. porcelánový servis, je k tomu napojena spousta dalších služeb, jejichž výtěžek je realizován na území Česka. Umím si představit, že odvětví cestovního ruchu dokáže podnítit veliký a dosud blokovaný potenciál obchodních aktivit českých podnikatelů se zahraničím.

Jakým směrem by se podle vás měla ubírat podpora státu českým podnikatelským aktivitám ve světě?
To je zásadní téma. Dnes probíhá diskuze o tom, jakým způsobem dosáhnout lepší synergie působení subjektů, které mají co hovořit do prezentací a prosazování hospodářských zájmů České republiky v zahraničí. Diskuze je například i o tom, jestli mají být její aktéři v té které zemi soustředěni na jednom místě a mají-li být kompetence mezi ministerstvy nastaveny tak či onak. Jako klíčové vidím mít několik specializovaných, flexibilních agentur, které mají svá teritoria, obory i zákazníky. Současný systém tak, jak je nastavený v rámci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, opírající se o systém řízení managementu jakosti podle ISO, systém projektového řízení a sdílený informační prostor napříč celou státní správou včetně Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a Ministerstva zahraničních věcí ČR je tím nástrojem, který z těchto synergií umožňuje ve prospěch státu a českých podnikatelských subjektů čerpat nejefektivněji. Je naprosto zřejmé, že české firmy budou nuceny pod tlakem z vnějšku snižovat své náklady a část svých procesů lokalizovat mimo Českou republiku. Služby CzechTrade jsou proto zaměřeny i na pomoc při dislokování procesů spojených s podnikáním českých subjektů do zahraničí. Tedy pomáhat jim zvládat problematiku místních legislativ atd. V CzechTrade pro české podnikatelské subjekty připravujeme manuál tak, aby byly schopny se ve velmi krátké době rozhodnout, je-li či není pro ně uvažované teritorium zajímavé. To znamená, je-li pro ně výhodné tam část své produkce či aktivit umístit. V souvislosti s novou evropskou směrnicí o službách je pro CzechTrade dalším velkým úkolem také podpora vývozu služeb. Vývoz služeb spočívá i v tom, že si např. kadeřník své kadeřnictví otevře též na druhé straně hranice, kde bude mít stejnou značku a kde bude poskytovat ty samé služby jako doma. Kompromis, kterého bylo v rámci evropské legislativy dosaženo, asi není úplně tím, co všichni chtěli. Je však další pobídkou k tomu, aby v příhraničních oblastech české firmy dokázaly obsluhovat místa na druhé straně hranice, přitom jen pár kilometrů vzdálená od jejich sídel.

www.czechtrade.cz

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

easyfm