Menu

Individuální vzdělávání předškoláků

04. 03. 2018

Na základě novely školského zákona se povinná předškolní docházka vztahuje na děti, které v daném školním roce dosáhnou do měsíce září pěti let. Individuální vzdělávání dětí bylo s účinností od září 2017 zavedeno jako možná alternativa plnění povinného předškolního vzdělávání v mateřské škole a jeho podmínky a kontrola plnění jsou upraveny školským zákonem. Dalšími alternativami jsou vzdělávání v přípravné třídě základní školy či vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky. Základním rozdílem mezi uvedenými možnostmi je fakt, že v případě individuálního vzdělávání nedochází dítě k pravidelné denní docházce do mateřské školy.
Pod pojem individuální předškolní vzdělávání lze zařadit nejen výchovu dítěte doma zákonným zástupcem dítěte (rodičem), který nedokáže nebo nechce dítě pravidelně vodit do jakéhokoli zařízení, ale rovněž pokračování v docházce do předškolního zařízení, které není zapsané v rejstříku škol a školských zařízení (např. lesní školky, dětské skupiny apod.).
Zamýšlí-li zákonný zástupce poskytovat dítěti individuální vzdělávání po převážnou část školního roku, musí svůj záměr oznámit řediteli mateřské školy, do níž dítě patří (dle jeho spádové oblasti), nejpozději do 3 měsíců před začátkem příslušného školního roku, ve kterém se má dítě začít povinně vzdělávat. Pro individuální vzdělávání je možné se rozhodnout rovněž v průběhu školního roku, opět je však potřeba učinit písemné oznámení řediteli příslušné mateřské školy. Náležitosti oznámení určuje rovněž školský zákon a jsou jimi osobní údaje dítěte, stanovení období, ve kterém bude dítě individuálně vzděláváno, a konečně uvedení důvodu pro individuální vzdělávání.
Individuální vzdělávání je prováděno na základě doporučení ředitele spádové mateřské školy, který by měl zákonnému zástupci stanovit oblasti, v nichž bude dítě povinně vzděláváno. Schopnosti a dovednosti, které dítě takto získá, ověřuje v pravidelných intervalech spádová mateřská škola s tím, že pokud se dítě k ověření nedostaví, ředitel školy individuální vzdělávání dítěte ukončí.
Přestože je povinné předškolní vzdělávání dětí bezplatné, v případě individuálního vzdělávání platí, že veškeré náklady nese zákonný zástupce dítěte. Výjimky jsou stanoveny pouze v rámci speciálních kompenzačních pomůcek a výdajů na činnost mateřské školy, které v tu chvíli nese stát.
Jak již bylo uvedeno, individuální vzdělávání dětí je pouze alternativou k povinné předškolní docházce, tedy dojde-li k jeho ukončení, ať už z jakéhokoli důvodu, vztahují se na dítě nadále veškeré předpisy upravující povinnou předškolní docházku.
Závěrem je nutné uvést, že nejen nerespektování přepisů o povinné školní docházce, ale rovněž porušování povinné předškolní docházky (nedostavení se bez omluvy či nezapsání dítěte) může být postiženo ve správním řízení uložením peněžité pokuty.
JUDr. Lucie Kolářová, Advokátní kancelář Vácha & Kolář


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo