Menu

Hlavní město Praha naposledy otevírá možnost získat dotace na cestovní ruch z fondů EU

27. 11. 2005

Od 25. října běží třetí kolo výzev k předkládání žádostí o podporu z Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 (dále JPD 3) vyhlášené hl. m. Prahou. Pokud bude přihlášeno dostatečné množství kvalitních projektů a podaří se přidělit všech 778 milionů korun, které jsou k dispozici, bude třetí kolo výzev poslední a až do prosince roku 2006, kdy končí aktuální programovací období EU, se tato příležitost nebude opakovat.

JPD 3 je jediný dotační program,
v rámci kterého je v Praze možné čerpat podporu ze strukturálních fondů EU na projekty v oblasti rozvoje lidských zdrojů. Rozpočet tohoto programu pro období mezi roky 2004 až 2006 přesahuje 3,5 miliardy korun. Z 50 % je financován Evropským sociálním fondem, druhou polovinu prostředků poskytují státní rozpočet ČR a hl. m. Praha. Struktura JPD 3 je poměrně složitá. Praha má na starosti čtyři z celkových devíti věcných opatření (tj. oblastí, které podporuje). Vyjádřeno v objemu peněz, rozhoduje o využití téměř 2 miliard korun. Na oblast cestovního ruchu se z těchto sekcí zaměřuje opatření 4.3 – Rozvoj lidských zdrojů v cestovním ruchu.

Jaké projekty mají možnost získat podporu z JPD 3
Šanci uspět mají projekty, které přispějí k dalšímu rozvoji cestovního ruchu prostřednictvím zvyšování kvalifikace lidí pracujících v tomto sektoru. Vzdělávání se může týkat velmi širokého spektra oborů: komunikačních dovedností, jazykových znalostí, informačních technologií, chování v náročných situacích, marketingu apod. Kromě cestovního ruchu má Praha v rámci JPD 3 na starosti také:
Opatření 2.1 – Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí
Opatření 3.1 – Rozvoj počátečního vzdělávání
Opatření 3.2 – Rozvoj dalšího vzdělávání

Financovatelné aktivity a oprávnění žadatelé o podporu
Požádat o podporu v rámci opatření 4.3 – Rozvoj cestovního ruchu může široké spektrum organizací. Podmínkou je, aby žadatel patřil do některé z následujících skupin: podnikatelé v cestovním ruchu, asociace a profesní sdružení v cestovním ruchu, vzdělávací instituce a veřejná správa či organizace zřizované veřejnou správou. Text výzvy k předkládání žádostí o podporu, kde se lze dočíst přesné vymezení podporovaných aktivit a cílových skupin, elektronický formulář žádosti, instrukce, jak a kde žádost o podporu předložit, a další informace jsou k dispozici na internetových stránkách hl. m. Prahy věnovaných JPD 3 www.praha-mesto.cz/jpd3 .

Termín podávání žádostí
Příjem žádostí běží od 25. října. Uzávěrka byla stanovena na 17. února 2006, 14.00 hodin.

Příležitost poradit se s přípravou projektu
Návod, jak při psaní projektu postupovat, mohou zájemci získat během některého z desítky seminářů, které pro potenciální žadatele o podporu pořádá Magistrát hl. m. Prahy. Na opatření 4.3 JPD 3 je zaměřen workshop pořádaný 24. listopadu. Účast je zdarma, registrovat se můžete e-mailem na adrese dagmar.zdenkovada@cityofprague.cz. Mimo semináře je také možné vše konzultovat s pracovníky oddělení pro implementaci JPD 3 odboru zahraničních vztahů a fondů EU magistrátu; e-mailové spojeni: jiri.kinsky@cityofprague.cz, tereza.kleinova@cityofprague.cz.

Dotace nejsou tak daleko, jak by se mohlo zdát
Obecně panující přesvědčení, že získat podporu z fondů EU je nesmírně složité, by mohla vyvrátit čísla. Z necelých pěti set projektů, které byly magistrátu dosud předloženy, jich úspěšně na dotaci dosáhlo 177. Pro opatření 4.3 JPD 3 dosahuje úspěšnost konkrétně 48 %. Pro všechny projekty platí, že mohou trvat maximálně 24 měsíců a jejich rozpočet se musí pohybovat v rozmezí od 1 do 10 mil. Kč.

Přehled počtu dosud předložených žádostí o podporu z JPD 3

Oblast podpory Předložené žádosti Požadovaná podpora ( v mil.Kč) Finance k dispozici (v mil.Kč) Schválené projekty Schválená podpora (v mil.Kč) Úspěšnost žádostí
Sociální integrace 115 717,1 587,8 55 312,1 48%
Počáteční vzdělávání 158 1 033 327,1 56 292,5 35%
Vzdělávání dospělých 138 935 394,5 44 258,9 32%
Cestovní ruch 46 198,3 162,6 22 73,9 48%
Celkem 457 2 883,4 1 472 177 937,4 39%

Spektrum organizací, které o dotaci na rozvoj cestovního ruchu dosud požádaly, zachycuje následující tabulka. Nejvíce aktivní jsou profesní asociace a podnikatelské subjekty.

Typ žadatele Počet předložených projektů
Nestátní neziskové organizace 2
Školy a vzdělávací instituce 8
Organizace zřizované veřejnou správou 2
Asociace a zájmová sdružení 19
Podnikatelé 15
Městské části 0
Celkem 46

Peníze z JPD 3 na gastronomické centrum i kurzy managementu housekeepingu 

Projekt Asociace kuchařů a cukrářů ČR
K nápadům, které dotaci úspěšně získaly, patří projekt Asociace kuchařů a cukrářů ČR na zřízení gastronomického centra. Centrum bude poskytovat vzdělávání nejen kuchařům a cukrářům, ale i manažerům v gastronomii. Ambicí projektu je, aby za dva roky působení centra jeho branami prošlo přes 400 pracovníků. Kurzy se zaměří na novinky v gastronomii, ale také na základy podnikání a práci s lidskými zdroji. Dotace z JPD 3, za kterou Gastronomické centrum vznikne a bude dva roky fungovat, je necelých 5,5 milionů korun.

Posílit kongresovou turistiku
má ambice projekt „Profesionální tým pro zajištění mezinárodních kongresů v Praze“. Jeho předkladatelem je akciová společnost Kongresové centrum Praha. Projekt se zaměřuje na zaměstnance Centra, kteří přicházejí do kontaktu se zahraniční klientelou. Jedním z cílů je zlepšit jazykové dovednosti těchto zaměstnanců. Kromě toho se také budou učit nové metody propagace a marketingu.

„Vzdělávací program
- Odborné minimum pro začínající podnikatele v oblasti hotelových a restauračních služeb“, na který získala Škola hotelnictví a gastronomie hotelu International z JPD 3 částku 2,8 milionů korun, naučí skupinu 40 začínajících podnikatelů v cestovním ruchu jak úspěšně provozovat hotel a restauraci. Formou prezenční i distanční výuky budou účastníci kurzů seznámeni s marketingem specifickým pro hoteliérství, se základy řízení stravovacího úseku, hotelového úseku a housekeepingu. Škola kromě konkrétního vyškolení lidí plánuje vytvořit metodiku vzdělávacího programu pro rozvoj lidských zdrojů v oblasti cestovního ruchu. Partnerem v projektu je Národní federace hotelů a restaurací.

Kontakt
Magistrát hl. m. Prahy
odbor zahraničních vztahů a fondů EU
oddělení pro implementaci JPD 3
e-mail: jiri.kinsky@cityofprague.cz
tereza.kleinova@cityofprague.cz
tel.: 236 003 947 nebo 236 003 994

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001