Menu

Hlavní město Praha naposledy otevírá možnost získat dotace na cestovní ruch z fondů EU

27. 11. 2005

Od 25. října běží třetí kolo výzev k předkládání žádostí o podporu z Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 (dále JPD 3) vyhlášené hl. m. Prahou. Pokud bude přihlášeno dostatečné množství kvalitních projektů a podaří se přidělit všech 778 milionů korun, které jsou k dispozici, bude třetí kolo výzev poslední a až do prosince roku 2006, kdy končí aktuální programovací období EU, se tato příležitost nebude opakovat.

JPD 3 je jediný dotační program,
v rámci kterého je v Praze možné čerpat podporu ze strukturálních fondů EU na projekty v oblasti rozvoje lidských zdrojů. Rozpočet tohoto programu pro období mezi roky 2004 až 2006 přesahuje 3,5 miliardy korun. Z 50 % je financován Evropským sociálním fondem, druhou polovinu prostředků poskytují státní rozpočet ČR a hl. m. Praha. Struktura JPD 3 je poměrně složitá. Praha má na starosti čtyři z celkových devíti věcných opatření (tj. oblastí, které podporuje). Vyjádřeno v objemu peněz, rozhoduje o využití téměř 2 miliard korun. Na oblast cestovního ruchu se z těchto sekcí zaměřuje opatření 4.3 – Rozvoj lidských zdrojů v cestovním ruchu.

Jaké projekty mají možnost získat podporu z JPD 3
Šanci uspět mají projekty, které přispějí k dalšímu rozvoji cestovního ruchu prostřednictvím zvyšování kvalifikace lidí pracujících v tomto sektoru. Vzdělávání se může týkat velmi širokého spektra oborů: komunikačních dovedností, jazykových znalostí, informačních technologií, chování v náročných situacích, marketingu apod. Kromě cestovního ruchu má Praha v rámci JPD 3 na starosti také:
Opatření 2.1 – Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí
Opatření 3.1 – Rozvoj počátečního vzdělávání
Opatření 3.2 – Rozvoj dalšího vzdělávání

Financovatelné aktivity a oprávnění žadatelé o podporu
Požádat o podporu v rámci opatření 4.3 – Rozvoj cestovního ruchu může široké spektrum organizací. Podmínkou je, aby žadatel patřil do některé z následujících skupin: podnikatelé v cestovním ruchu, asociace a profesní sdružení v cestovním ruchu, vzdělávací instituce a veřejná správa či organizace zřizované veřejnou správou. Text výzvy k předkládání žádostí o podporu, kde se lze dočíst přesné vymezení podporovaných aktivit a cílových skupin, elektronický formulář žádosti, instrukce, jak a kde žádost o podporu předložit, a další informace jsou k dispozici na internetových stránkách hl. m. Prahy věnovaných JPD 3 www.praha-mesto.cz/jpd3 .

Termín podávání žádostí
Příjem žádostí běží od 25. října. Uzávěrka byla stanovena na 17. února 2006, 14.00 hodin.

Příležitost poradit se s přípravou projektu
Návod, jak při psaní projektu postupovat, mohou zájemci získat během některého z desítky seminářů, které pro potenciální žadatele o podporu pořádá Magistrát hl. m. Prahy. Na opatření 4.3 JPD 3 je zaměřen workshop pořádaný 24. listopadu. Účast je zdarma, registrovat se můžete e-mailem na adrese dagmar.zdenkovada@cityofprague.cz. Mimo semináře je také možné vše konzultovat s pracovníky oddělení pro implementaci JPD 3 odboru zahraničních vztahů a fondů EU magistrátu; e-mailové spojeni: jiri.kinsky@cityofprague.cz, tereza.kleinova@cityofprague.cz.

Dotace nejsou tak daleko, jak by se mohlo zdát
Obecně panující přesvědčení, že získat podporu z fondů EU je nesmírně složité, by mohla vyvrátit čísla. Z necelých pěti set projektů, které byly magistrátu dosud předloženy, jich úspěšně na dotaci dosáhlo 177. Pro opatření 4.3 JPD 3 dosahuje úspěšnost konkrétně 48 %. Pro všechny projekty platí, že mohou trvat maximálně 24 měsíců a jejich rozpočet se musí pohybovat v rozmezí od 1 do 10 mil. Kč.

Přehled počtu dosud předložených žádostí o podporu z JPD 3

Oblast podpory Předložené žádosti Požadovaná podpora ( v mil.Kč) Finance k dispozici (v mil.Kč) Schválené projekty Schválená podpora (v mil.Kč) Úspěšnost žádostí
Sociální integrace 115 717,1 587,8 55 312,1 48%
Počáteční vzdělávání 158 1 033 327,1 56 292,5 35%
Vzdělávání dospělých 138 935 394,5 44 258,9 32%
Cestovní ruch 46 198,3 162,6 22 73,9 48%
Celkem 457 2 883,4 1 472 177 937,4 39%

Spektrum organizací, které o dotaci na rozvoj cestovního ruchu dosud požádaly, zachycuje následující tabulka. Nejvíce aktivní jsou profesní asociace a podnikatelské subjekty.

Typ žadatele Počet předložených projektů
Nestátní neziskové organizace 2
Školy a vzdělávací instituce 8
Organizace zřizované veřejnou správou 2
Asociace a zájmová sdružení 19
Podnikatelé 15
Městské části 0
Celkem 46

Peníze z JPD 3 na gastronomické centrum i kurzy managementu housekeepingu 

Projekt Asociace kuchařů a cukrářů ČR
K nápadům, které dotaci úspěšně získaly, patří projekt Asociace kuchařů a cukrářů ČR na zřízení gastronomického centra. Centrum bude poskytovat vzdělávání nejen kuchařům a cukrářům, ale i manažerům v gastronomii. Ambicí projektu je, aby za dva roky působení centra jeho branami prošlo přes 400 pracovníků. Kurzy se zaměří na novinky v gastronomii, ale také na základy podnikání a práci s lidskými zdroji. Dotace z JPD 3, za kterou Gastronomické centrum vznikne a bude dva roky fungovat, je necelých 5,5 milionů korun.

Posílit kongresovou turistiku
má ambice projekt „Profesionální tým pro zajištění mezinárodních kongresů v Praze“. Jeho předkladatelem je akciová společnost Kongresové centrum Praha. Projekt se zaměřuje na zaměstnance Centra, kteří přicházejí do kontaktu se zahraniční klientelou. Jedním z cílů je zlepšit jazykové dovednosti těchto zaměstnanců. Kromě toho se také budou učit nové metody propagace a marketingu.

„Vzdělávací program
- Odborné minimum pro začínající podnikatele v oblasti hotelových a restauračních služeb“, na který získala Škola hotelnictví a gastronomie hotelu International z JPD 3 částku 2,8 milionů korun, naučí skupinu 40 začínajících podnikatelů v cestovním ruchu jak úspěšně provozovat hotel a restauraci. Formou prezenční i distanční výuky budou účastníci kurzů seznámeni s marketingem specifickým pro hoteliérství, se základy řízení stravovacího úseku, hotelového úseku a housekeepingu. Škola kromě konkrétního vyškolení lidí plánuje vytvořit metodiku vzdělávacího programu pro rozvoj lidských zdrojů v oblasti cestovního ruchu. Partnerem v projektu je Národní federace hotelů a restaurací.

Kontakt
Magistrát hl. m. Prahy
odbor zahraničních vztahů a fondů EU
oddělení pro implementaci JPD 3
e-mail: jiri.kinsky@cityofprague.cz
tereza.kleinova@cityofprague.cz
tel.: 236 003 947 nebo 236 003 994

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo