Menu

Garanční fond cestovních kanceláří

26. 04. 2019

Od 1. července 2018 zahájil činnost Garanční fond cestovních kanceláří (dále jen Garanční fond) spravovaný Státním fondem rozvoje bydlení. Garanční fond byl zřízen novelou zákona o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, která reagovala na požadavky Evropské unie směrem k větší ochraně zákazníků při platební neschopnosti (úpadku) poskytovatelů služeb cestovního ruchu.
Poskytovatelé služeb cestovního ruchu mají i nadále zákonem stanovenu povinnost sjednat si pojištění pro případ úpadku, případně namísto pojištění sjednat bankovní záruku s tím, že pojistné musí činit minimálně 30 % ročních plánovaných tržeb z prodeje zájezdů. Novela zákona o cestovním ruchu výše uvedené povinnosti nezrušila, pouze je doplnila o povinnost další, a to povinný příspěvek do Garančního fondu s cílem co možná největší ochrany koncového zákazníka – spotřebitele.
Garanční fond tvoří peněžní prostředky z příspěvků cestovních kanceláří, pokuty vybrané za přestupky a peněžní prostředky zajištěné Státním fondem rozvoje bydlení. Prostředky sdružené v garančním fondu jsou vlastnictvím České republiky, hospodaření s nimi přísluší Státnímu fondu rozvoje bydlení. Prostředky vybrané do Garančního fondu jsou nevratné.
Povinnost hradit tyto příspěvky vyplývá cestovním kancelářím přímo ze zákona a není podmíněna žádným předpisem ani výzvou. Kontrolu plnění povinností cestovních kanceláří v souvislosti s hrazením příspěvků do Garančního fondu provádí Ministerstvo pro místní rozvoj. Základem pro výpočet ročního příspěvku cestovních kanceláří do Garančního fondu pro rok 2019 byly roční plánované tržby pro tento rok z prodeje zájezdů a z prodeje služeb cestovního ruchu.
V případě, že pojišťovna po ukončení šetření pojistné události zjistí, že finanční částka na úhrady zákazníkům v celém rozsahu překročí sjednaný limit pojistného plnění (bankovní záruky) cestovní kanceláře, předloží do 14 dnů od tohoto zjištění Garančnímu fondu seznam zákazníků včetně jejich zákonných nároků přesahujících limit pojistného plnění a pojistnou smlouvu, na jejímž základě je plněno. Seznam musí obsahovat jména a příjmení zákazníků, jejich adresy, požadovanou částku nároku u každého zákazníka a celkovou částku přesahující limit pojistného plnění. Z fondu je následně těmto zákazníkům vyplacena částka rozdílu tak, aby došlo k jejich plnému odškodnění.
Garanční fond je jednoznačně institutem zvýšení ochrany koncového zákazníka a tento rok ukáže, nakolik se ustanovení o Garančním fondu uplatní v praxi, či zda budou způsobovat aplikační potíže.
JUDr. Lucie Kolářová, Advokátní kancelář Vácha & Kolář


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 01/2020
01/2020 číst aktuální číslo
Czech specials new