Menu

V.I.A. PRAHA, a.s.

Firma, která pomáhá získávat peníze

23. 01. 2006


zahájila svou činnost v roce 1997. Poskytuje služby v oblasti komunikačního, obchodního, ekonomického a organizačního poradenství. Nejvýznamnější součást jejího produktového portfolia tvoří komplexní služby klientům spojené s přípravou projektů, vypracováním a podáním žádostí o čerpání podpory z fondů Evropské unie. Klientům neposkytuje „jen“ služby spojené se zpracováním projektové dokumentace a žádostí o poskytnutí podpory z fondů EU. Poskytované služby mají proti jiným, v této oblasti specializovaným firmám podstatný přesah do oblastí obchodního, organizačního a komunikačního poradenství. Tento komplexní a integrovaný přístup umožňuje poskytovat klientům efektivní pomoc při realizaci jejich podnikatelských cílů a řešení problémů, s nimiž se při tom potýkají. V případě potřeby je schopna pružně vytvářet na míru „ušité“ týmy specialistů, které pomáhají již při definování správného zaměření projektů, vyhledávání zajímavých investičních příležitostí i přípravě a řízeného vytváření příznivého prostředí pro realizaci podnikatelských záměrů. V této souvislosti řeší pro klienty složité situace z hlediska externí nebo interní komunikace.

Peníze z fondů EU
Navržení vhodných záměrů na projekty, vypracování žádosti a jejích povinných příloh typu studií proveditelnosti, podnikatelských záměrů apod., kompletace ostatních povinných příloh žádosti, poradenská podpora při jednání s administračními orgány, poradenská podpora při finančním zajištění realizační fáze projektu, dohled a poradenská podpora při realizační fázi projektů.

Vyhledávání investičních příležitostí
a ošetření zájmů klienta při přípravě a realizaci investice, snížení rizik investice. Vytipování příležitostí, shromáždění a ověření informací potřebných pro rozhodování investora, zmapování správního, legislativního a politicko-ekonomického prostředí, jednání s rozhodujícími „decisionmakery“ v politicko-správní sféře, zabezpečení externí a interní komunikace a eliminace rizik spojených se vznikem negativních postojů veřejnosti.

Zajištění podpory záměrů
a zájmů klientů, eliminace rizik v oblasti postojů veřejnosti nebo jejích vybraných segmentů. Tvorba komunikačních strategií, taktiky, scénářů a plánů, tvorba a řízení komunikačních týmů, zabezpečení konkrétních komunikačních aktivit v oblastech vztahů k veřejnosti (public relations), orgánům státní moci a správy (government relations), obcím, městům, krajům, odborům, občanským a zájmovým sdružením (public affairs), koordinace postupu různých subjektů v rámci integrovaných komunikačních projektů.

V souvislosti s hlavním tématem vydání Všudybylu jsem se zeptal člena dozorčí rady a senior consultanta akciové společnosti V.I.A. PRAHA Mgr. Pavla Šefla, CSc., jak vnímá postavení cestovního ruchu v České republice.
Nebudu se pouštět do obecných hodnocení. Postavení cestovního ruchu vnímám především z hlediska zkušeností naší společnosti s projekty v oblasti cestovního ruchu, které jsou připravovány v souvislosti s čerpáním dotací ze strukturálních fondů Evropské unie. A tady vidím minimálně dvě zásadní skutečnosti.
Za prvé, že v období let 2004 –2005 bylo, podle oficiálních informací, v rámci operačních programů vyčleněno na podporu projektů v oblasti cestovního ruchu v České republice 65,8 mil. EUR. Objem podpory požadované v podaných žádostech dosáhl 518,8 mil. EUR a schváleny byly projekty, které požadovaly 84,3 mil. EUR dotací. Objem žádostí podaných v oblasti cestovního ruchu byl nejvyšší ze všech oblastí, v nichž je podpora ze strukturálních fondů poskytována. Nikdy v historii u nás nebyl odvětví cestovního ruchu poskytnut takový objem podpory. To vnímám jako velmi pozitivní.
Za druhé. Celý systém poskytování dotací ze strukturálních fondů přinesl podle mého názoru kromě peněz ještě jedno významné pozitivum – vysoké nároky na kvalitní podnikatelské záměry a jejich projektovou přípravu. Mnoho zejména menších a středních podnikatelů bylo náročnými podmínkami administrace žádostí doslova přinuceno poprvé v životě vypracovat kvalitní studie proveditelnosti včetně marketingového a finančního plánu. To vidím jako přínos pro vyšší profesionalitu řízení firem, a tedy i pro rozvoj českého průmyslu cestovního ruchu.

To zní velmi optimisticky. Já se ale často setkávám s kritickým hodnocením.
Samozřejmě, ke kritice je možno najít mnoho věcí. Ostatně ukažte mi odvětví, kde by nebylo možno hovořit o nevyužitém potenciálu, o nekoncepčním přístupu nebo o stovkách nejrůznějších problémů. Lidé pracující přímo v cestovním ruchu by vám je určitě okomentovali velmi konkrétně a v souvislostech. Co se týká otázek spojených s využíváním peněz ze strukturálních fondů EU, je tu samozřejmě i řada problémů, které se přirozeně také vyvíjejí. V té souvislosti bych si dovolil podotknout, že vedle obrovského zájmu využít peníze z těchto fondů v rámci odvětví cestovního ruchu a lázeňství byla v prvotním období u žadatelů – podnikatelských subjektů – slabší úroveň připravenosti projektů. Žadatelé neměli dostatečnou představu o tom, za jakých podmínek lze peníze z evropských fondů čerpat. Často u nich převládala docela naivní představa, že nějak něco napíší a ony ty peníze přijdou. Život ukázal, že administrační podmínky jsou poměrně složité a náročné. Na to si spousta žadatelů stěžuje a je v tom i kus pravdy.Vedle již zmíněného pozitivního vlivu náročných administračních podmínek poskytování dotací je samozřejmě možno oprávněně kritizovat celou řadu konkrétních detailů administračního procesu, která určitě nepomáhá zvýšit profesionalitu řízení firem, ale naopak žadatelům jen komplikuje práci. Zatímco dříve je trápily např. nevyjasněné otázky výběrových řízení, u nichž je dnes už konečně celkem jasno, potýkají se v současnosti zase s problémy v otázkách partnerství projektů v jejich realizační fázi. To velmi znepříjemňuje život žadatelům zejména z oblasti neziskové sféry.
To, o čem je možné a nutné se dnes bavit, je, nakolik operační programy (to, jak byly postaveny a jak jsou dnes připravovány pro příští plánovací období let 2007 – 2013) podporují například rozvoj českého průmyslu cestovního ruchu z hlediska vytváření infrastruktury, pracovních příležitostí a dalších potřeb.

Dobře. Přejděme k dalšímu tématu. Jak byste charakterizoval akciovou společnost V.I.A. PRAHA?
Jsme firmou, která zákazníkům poskytuje služby v oblasti organizačního, obchodního a komunikačního poradenství. Našimi klienty jsou, jak jsem již uvedl, společnosti, které potřebují pomoci z hlediska přípravy projektů a žádostí v rámci čerpání fondů Evropské unie. Nejsme však klasickou poradenskou firmou, která nabízí „jen“ zpracování projektové dokumentace a žádostí o poskytnutí podpory z fondů EU. Naše činnost má proti jiným, v této oblasti specializovaným firmám podstatný přesah. Našim klientům pomáháme realizovat jejich podnikatelské cíle a řešit problémy, s nimiž se přitom potýkají. Jsme schopni pružně vytvářet na míru „ušité“ týmy specialistů, které pomáhají již při definování správného zaměření projektů, vyhledávání zajímavých investičních příležitostí i přípravě a řízeného vytváření příznivého prostředí pro realizaci podnikatelských záměrů. V této souvislosti pomáháme i při řešení složitých situací z hlediska externí nebo interní komunikace. Svojí činností pomáháme fakticky firmám získávat nebo šetřit peníze. Naše reference dokládají, že se to daří.

Zmínil jste komunikaci a komunikační dovednosti, jimiž se V.I.A. PRAHA, a.s. zabývá…
Ano, naše služby jsou komplexní – od zabezpečení komunikace mezi firmami v rámci obchodních jednání až po řešení otázek, které se týkají mediální komunikace a zajištění takovéhoto mixu v souladu se zájmy klientů. Služby, jimiž se V.I.A. PRAHA, a.s. zabývá, nejsou tím, co by se dalo nazvat klasickým public relations, ale specializujeme se na krizovou a imageovou komunikaci. Firmám pomáháme řešit krizové situace, vytvářet příznivé podmínky pro to, aby realizovaly své podnikatelské záměry. Požadavky klientů např. směřují k tomu, abychom pomáhali zvyšovat hodnotu společností. Nebo abychom pomáhali řešit situaci, kdy mohou být poškozeny dodavateli nebo odběrateli v souvislosti se vznikem nějaké vnější nebo i vnitřní krize či fámy. Pomáháme zvyšovat imunitu firem proti takovýmto situacím. Jsme schopni připravovat scénáře řešení a chování se v krizových situacích. Ke komunikaci samozřejmě náleží i to, co je nazýváno „lobbyingem“. Je to slovo, které u nás lidé často vnímají jako synonymum pro pojem „korupce“. Vedle korupce však existuje skutečný lobbying, který je založen na hluboké odborné znalosti problematiky, na umění jednat a vyjednávat s lidmi, kteří připravují nebo realizují rozhodnutí. Uplatňovat se prostřednictvím odborných znalostí, kvalifikovaně vedeného jednání a získáváním podpory navrhovaných rozhodnutí na základě přesvědčování věcnými argumenty, tak i dobrou pověstí toho, kdo lobbuje. Je to nejen zcela legitimní činnost, ale jsem přesvědčen, že je i potřebná.

Jak mohou služby v oblasti komunikačních aktivit napomoci rozvoji cestovního ruchu?
Jsem přesvědčen, že dobře plánované a řízené komunikační aktivity mohou pomoci významně, a to nejenom v oblasti propagace možností cestovního ruchu a nabídky služeb v této oblasti doma i v zahraničí. Za důležité považuji podpořit komunikačními aktivitami rozvíjení a posilování vnitřní poptávky po tom, aby domácí průmysl cestovního ruchu lépe využíval svůj potenciál a lépe než dosud vytvářel pracovní místa i zahraniční a domácí inkaso.
Myslím, že zde je jedna z největších rezerv, kterou v této oblasti máme.

www.via-praha.cz

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo