Menu

V týdnu od 12. do 17. června proběhly „Dny Bratislavy v Praze“. Prezentace Bratislavy v Praze a Prahy v Bratislavě ilustruje konkrétní spolupráci profesionálních pracovišť obou měst v oblasti cestovního ruchu.

Dni Bratislavy v Praze

18. 08. 2001

Už v najstarších dejinách Bratislavy
zohrala dôležitú úlohu jej výhodná geografická poloha. Mesto rozprestierajúce sa na úpätí Malých Karpát na brehoch Dunaja, tejto prirodzenej spojnici juhovýchodu a západu Európy, bolo už od praveku križovatkou diaľkových obchodných ciest. Najstaršou a veľmi frekventovanou bola tzv. Jantárová cesta, ktorá spájala severnú Európu s kultúrne vyspelým juhom a prechádzala Dunaj pri Devíne. Dôležitá bola tiež odbočka tzv. Českej cesty cez Záhorie do Bratislavy. Dunajská cesta bola pre rozvoj obchodného podnikania mesta rozhodujúca.

V súčasnosti je v historickom centre Bratislavy
celý rad zrekonštruovaných nádherných barokových i rokokových palácov s romantickými nádvoriami, viacero kostolov a kláštorov, sôch a fontán a starých meštianskych domov. Spolu vytvárajú úzke uličky a neveľké námestia s osobitným čarom oživenej histórie. Dušou kultúrneho a spoločenského života je Hlavné námestie, ktorému dominuje kamenná fontána z roku 1572 pripomínajúca legendu o rytierovi Rolandovi, ochrancovi mestských práv. Toto námestie s priľahlými nádvoriami palácov a uličkami sa zapĺňa najrozmanitejšími podujatiami Kultúrneho leta, ale aj veľkonočnými a vianočnými trhmi i príležitostnými kultúrnymi akciami. V letnom období zaujme návštevníkov nočná laserová show, vežové koncerty a mnohé iné sprievodné podujatia Kultúrneho leta. Svoje miesta tu majú kaviarničky, cukrárne a obchodíky, ale aj múzeá, galérie, knižnice.

Bezpečnosť turistov
V centre mesta bolo nainštalovaných 5 bezpečnostných kamier, ktorými sú prekryté miesta koncentrácie turistov, čím sa zvýšila bezpečnosť v drobných majetkových priestupkoch. V spolupráci s Mestskou políciou sa realizuje rad ďalších opatrení na zvýšenie bezpečnosti turistov, tiež intenzívna je kontrola oprávnenia sprevádzať turistov na území hl. m. SR Bratislavy.

Trocha štatistiky
Hlavné mesto SR Bratislava má v rámci cestovného ruchu na Slovensku stabilizované postavenie, vyznačuje sa vysokou návštevnosťou, podpriemernou dĺžkou pobytov, priemernou návratnosťou hostí, nadštandardne sú zastúpené jednodňové a krátkodobé pobyty, z hľadiska účelu najmä pracovné cesty predovšetkým z Českej republiky.

Počet prenocovaní v ubytovacích zariadeniach v roku 2000 dosiahol 1.166.209, priemerný počet prenocovaní bol 2,1 dňa, priemerná cena za ubytovanie je 924,–Sk.

Bratislava investovala 60% z celkových obstaraných investícií hotelov a reštaurácií (2.986 mil. Sk) realizovaných na Slovensku. 20% celkového počtu podnikateľov v oblasti cestovného ruchu pôsobí v Bratislave.

Členom Európskej federácie konferenčných miest
Bratislava ako jediné mesto zo Slovenska je členom Európskej federácie konferenčných miest. Na tohtoročnom valnom zhromaždení vo Florencii bola opäť prezentovaná snaha mesta organizovať niektoré z najbližších valných zhromaždení v Bratislave.

Oddelenie regionálnej spolupráce a cestovného ruchu
je špecializovaným pracoviskom Magistrátu hl. m. SR Bratislavy, ktorého hlavnou náplňou je koordinácia činnosti jednotlivých subjektov cestovného ruchu na území mesta pri realizácii celomestských koncepcií a aktivít cestovného ruchu, spracúvanie rozborových a koncepčných štúdií cestovného ruchu, príp. gestoruje ich spracovanie, prezentácia Hlavného mesta SR Bratislavy na veľtrhoch, výstavách a podujatiach cestovného ruchu doma i v zahraničí, zabezpečenie prípravy a výroby propagačných materiálov o meste, spolupráca s medzinárodnými organizáciami, zaoberajúcimi sa cestovným ruchom a propagáciou a reprezentácia mesta v týchto organizáciách, realizácia spolupráce v oblasti cestovného ruchu s pracoviskami rovnakého profesijného zamerania v okolitých regiónoch, partnerských mestách a iných mestách podobného charakteru a veľkosti za účelom výmeny skúseností a informácií, ako aj prípravy a organizovania spoločných akcií v oblasti cestovného ruchu a propagácie, odborné a metodické riadenie činnosti mestskej organizácie Bratislavskej informačnej služby.

Činnosť Bratislavskej informačnej služby
pokrýva poskytovanie turistických informácií, informácií o adresách dôležitých inštitúcií a službách na území mesta Bratislavy. BIS zabezpečuje sprostredkovanie ubytovania, v stredisku na Klobučníckej ulici č. 2 si turisti môžu zakúpiť mapy, prospekty, publikácie ako i suveníry. Sprievodcovské oddelenie zabezpečuje pešie a autobusové prehliadky v cudzích jazykoch a v slovenskom jazyku nielen v rámci Bratislavy, ale aj do okolia, napr. Pezinok, Modra, hrad Červený Kameň, Piešťany a pod. Informačné stredisko na Hlavnej stanici poskytuje základné informácie turistom prichádzajúcim do hlavného mesta po železnici, okrem toho poskytuje ubytovací servis a predaj propagačného materiálu. Od 20. júna každú stredu od 16:00 hod. bude BIS realizovať jazdy historickou električkou s odborným výkladom po historickom centre mesta. V rámci Kultúrneho leta zorganizuje BIS pre deti osobitné vlastivedné vychádzky zamerané na históriu mesta formou povestí. Od pondelka až do piatku denne od 14:00 hod. z Primaciálneho paláca začína garantovaná prehliadka mesta v slovenskom a anglickom jazyku. Na prístupových uzloch Bratislavy (Primaciálne námestie, osobný prístav Danubius, železničná stanica Petržalka a autobusová stanica Mlynské Nivy) sa nachádzajú dotykové informačné systémy.

Prezentácia Bratislavy v Prahe a Prahy v Bratislave
predstavujú konkrétnu aktívnu spoluprácu profesionálnych pracovísk oboch miest v oblasti cestovného ruchu. Okrem poskytnutia informácií o meste Bratislava obyvateľom Prahy predpokladáme aj kontakt so zahraničnými návštevníkmi Pražskej informačnej služby. Nemenej dôležitým aspektom je aj výmena konkrétnych profesionálnych skúseností pracovísk Pražskej informačnej služby a Bratislavskej informačnej služby.

Adresa:
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
Oddelenie regionálnej spolupráce a cestovného ruchu
Primaciálne námestie 1
814 99 Bratislava 1, Slovenská republika

Tel.: 0421–7–5443 5151, 5935 6222
Fax: 00421–7–5443 5696
E-mail: orscr@bratislava.sk
http://www.bratislava.sk

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo
Czech specials new