Menu

Pražské služby, a.s. na základě výběrového řízení z roku 2001 a následně uzavřené desetileté smlouvy s hlavním městem Prahou vykonávají funkci operátora celopražského systému nakládání s komunálním odpadem. Ve spolupráci s dalšími subdodavateli zajišťují soustřeďování, zhodnocování a likvidaci odpadu produkovaného občany Prahy a dalšími subjekty. Denně do ulic vysílají přes stovku sběrných vozů na svoz směsného a tříděného odpadu. Další speciální vozidla zajišťují přistavení a obsluhu velkoobjemových kontejnerů.

V říjnu 1998 do provozu uvedly Zařízení na energetické využití odpadu – ZEVO Malešice, kde je termicky využíváno cca 80 % celkového množství směsného pražského komunálního odpadu. Je napojeno na teplárnu Malešice. Letos v ZEVO zahájily výstavbu kogenerační jednotky, která bude energii získanou spalováním komunálního odpadu přeměňovat i na energii elektrickou.

V květnu 2000 do provozu uvedly první třídicí linku na papír svážený ze sběrných separačních nádob a v srpnu 2007 pak i druhou třídicí linku papíru na levém břehu Vltavy. Jejich dvě třídicí linky papíru zpracují ročně okolo padesáti tisíc tun papíru a Pražské služby tak ročně zachrání více než osm set padesát tisíc stromů. Zajišťují a koordinují sběr a svoz tříděného skla, plastů a nápojových kartonů, které sběrná vozidla odváží do smluvních dotřiďovacích a zpracovatelských zařízení. Ročně je to okolo 9 500 tun skla, 7 100 tun plastů a 500 tun nápojových kartonů. Ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy provozují osm sběrných dvorů, přičemž součástí sběrného dvora v areálu v Praze 9, Pod Šancemi je linka na demontáž televizních a monitorových obrazovek a využití komponentů z vyřazené video a počítačové techniky.

Na základě víceleté zakázky na více než dvou třetinách území hl. m. Prahy zajišťují čištění komunikací a jejich součástí, sjízdnost a schůdnost komunikací. V režimu běžných (krátkodobých) městských a živnostenských zakázek provádějí dopravní značení, drobné stavební opravy chodníků a vozovek a údržbu silniční zeleně. V oblasti dopravního značení a zařízení jsou jednou z největších firem v Česku s celorepublikovou působností.

Díky Pražanům je na tom Praha tak dobře

17. 04. 2009

S předsedou představenstva a generálním ředitelem akciové společnosti Pražské služby, a.s. JUDr. Patrikem Romanem se potkáváme v souvislosti s připravovaným pátým vydáním Všudybylu 2009, jehož hlavním tématem je doprava. Určitě ne náhodou. Už proto, že Pražské služby jsou jednou z největších firem v oblasti dopravního značení a zařízení s celorepublikovou působností. Nicméně začal jsem jinou ze sfér portfolia této firmy.
Pane doktore, z hlediska kumulace zahraničního inkasa z cestovního ruchu je jednou z výrazných deviz Prahy to, že je v ní z hlediska uklizenosti a hygieny bezpečno, což se o řadě dalších neméně vyhlášených turistických destinacích v tzv. vyspělých zemích Evropské unie ne vždy dá tvrdit. Zkrátka z hlediska řešení, kam s ním (komunálním odpadem), to v Praze není ono dnes doslovně naruby obrácené pořekadlo: „Vidět Neapol a zemřít.“ To, že je v Praze pořádek a čisto, se bere jako samozřejmost.
Jsem rád, že mohu řídit firmu, která působí v tak nádherném městě a která Pražanům i návštěvníkům Prahy poskytuje kvalitní servis, který nejen umocňuje malebnost našeho hlavního města, ale také napomáhá šíření dobrého jména Prahy ve světě. Pro Pražské služby je to ta nejlepší vizitka, a mimo to jsme akciovou společností, v níž má naše hlavní město více než tříčtvrtinovou většinu, a i to nás předurčuje k tomu, dělat pro Prahu maximum.

Pane předsedo, v Praze platí vyhláška, která stanovuje doporučený objem nádob na komunální odpad na osobu a týden.
Ale to je pouze doporučení. Což je mnohdy velký problém. Přetékající popelnice a nepořádek kolem nich totiž pramení z toho, že dotyčný povinný subjekt, ať už občan nebo sdružení nájemníků či firma, si u nás neobjednal dostatečné množství nádob na odpad nebo frekvenci odvozu. Pokud v této souvislosti naše vozy brzdí průjezd některou ulicí, prosím ostatní účastníky provozu, aby byli trpěliví. Samozřejmě, že se snažíme jezdit v hodinách, kdy to obyvatele daných lokalit a tamní dopravu postihuje nejméně. Ale to není tak jednoduché. Lidé v automobilech, spěchající např. na pracovní jednání, nám vytýkají, proč popelnice nevyvážíme v noci nebo nad ránem. I to jsme zkoušeli. Jenomže to se setkalo s negativním ohlasem našich zákazníků, kteří tam bydlí. Stěžovali si, že tím způsobujeme hluk v době, kdy chtějí spát. Najít kompromis, který by uspokojil všechny, asi nelze.

Alfou i omegou trvale udržitelného rozvoje je ochrana životního prostředí. Omezení plýtvání s energiemi a surovinami, a tedy i kvalitní odpadové hospodaření.
Pražské služby se zabývají nejen sběrem odpadu, ale také jeho likvidací a recyklací. Nejsme tedy pouhými popeláři, ale komunální odpad skutečně recyklujeme a zhodnocujeme. Ostatně jak ukazují statistiky, odpad třídíme stále více a více a Pražané se pravidelně umísťují na předních příčkách ve sběru tříděného odpadu v České republice. Velkou zásluhu na tom má jistě hlavní město Praha s velmi dobře vyřešenou koncepcí odpadového hospodářství, která je na úrovni nejvyspělejších západoevropských měs­t.

Takže také díky vaší firmě se Česká republika dostala na úplnou evropskou špičku ve využívání plastů?
Podle Evropského statistického úřadu byla v roce 2006 Česká republika první v Evropě v třídění a recyklaci plastů, a to je obrovský úspěch, pokud vezmeme v úvahu, že u nás systém plastů funguje teprve od poloviny devadesátých let minulého století. Na rozdíl od obdobných systémů v Holandsku či Německu, kde s tím začali počátkem sedmdesátých let. Za to, že to umíme lépe a s vyšší účinností, vděčíme hlavně lidem, kteří si ve stále větším rozsahu uvědomují, jak jsou tyto suroviny hodnotné a jak je důležité je využívat. A také to učí své děti. Naše firma toto hnutí podporuje různými edukativními akcemi pro veřejnost a ve školách, takže třídí i děti a mladí lidé, kterým jsou pojmy ekologie a životní prostředí již velmi blízké a kteří jsou budoucností tohoto města. Proto, díky Pražanům, je na tom Praha tak dobře a rok od roku se v ní zlepšují podmínky pro život. Kromě toho, že je nádherným starobylým městem, atraktivním pro turisty, je celosvětově mezi experty na dopravu proslulá svou skvěle fungující integrovanou hromadnou dopravou. Ale nejen tím. Má také nejlépe propracovaný systém kolektorů. Praha má i řadu dalších technických unikátů a nepřeberné množství architektonických skvostů. Má i vynikající gastronomii. Důvodů, proč navštívit Prahu, je celá řada. Praha je ve srovnání s jinými srovnatelně prestižními metropolemi světa stále ještě cenově dostupným městem. Má úžasné, dynamicky se rozvíjející letiště. Ve srovnání s jinými je to velmi příjemné letiště. Mohu-li to porovnat s mně osobně velmi nepříjemnou zkušeností s letištěm CH.D.G. v Paříži nebo letištěm J.F.K. v New Yorku, je Letiště Praha oázou klidu, čistoty a pohody s logicky přehledným informačním systémem a orientačním značením pro cestující. Z hlediska hlavního tématu tohoto vydání Všudybylu – dopravy – ještě považuji za nutné vyzdvihnout osobní lodní dopravu na Vltavě, kdy pražské lodě zajíždějí až na Slapy a velké výletní šífy západoevropských rejdařů plující z Hamburku kotví pod Hradčany.

Praha spolu s Libercem a Brnem disponuje zařízeními na energetické využití komunálního odpadu.
Ano, v Praze-Malešicích z něho vyrábíme teplo a letos jsme zde zahájili výstavbu kogenerační jednotky. Ta v blízké budoucnosti, z páry vznikající při jeho spalování, umožní vyrábět také elektrickou energii. Naše Zařízení na energetické využití směsného komunálního odpadu je vybaveno špičkovými odlučovači škodlivin včetně nákladných de-dioxinových filtrů. Tato technologie nám umožnila naprosto radikálním způsobem snížit emise dioxinů, a to až o 90 % pod zákonem stanovený limit. Součástí již zmiňované kogenerační jednotky bude také zařízení De-NOx, které sníží emise oxidu dusíku o 50 % pod zákonem stanovený limit. Zařízení na energetické využití komunálního odpadu jsou tak vysoce ekologickými celky, které odpad zužitkovávají naprosto kontrolovaným způsobem. To je jejich obrovskou výhodou ve srovnání s ukládáním komunálního odpadu na skládku. Díky komunálnímu odpadu tak dnes mají teplo ve zhruba dvaceti tisících pražských domácností a zhruba jejich stejný počet bude zásobován elektřinou z kogenerační jednotky.


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 01/2020
01/2020 číst aktuální číslo
Czech specials new