Menu

Co je koníčkem náměstka Sajdy?

26. 01. 2001

Pane doktore, byl jste úspěšný v zahraničním obchodu, pak jste se stal generálním ředitelem nejstarší české cestovní kanceláře, ředitelem vydavatelství Euronews,a.s. Loni jste byl jmenován náměstkem ministra pro místní rozvoj, a to pro cestovní ruch a evropskou integraci. Co Vaše jmenování znamenalo pro Vaši rodinu?
Pro rodinu žádná změna, tedy kromě příjmu. Rodina ale teď mnohem pečlivěji sleduje můj zdravotní, zejména psychický, stav. Jmenování jsem však přijal z jiných důvodů, než ekonomických. Dělám to jako koníčka a myslím, že člověk, který nemá koníčka, je o něco ochuzen. Zkrátka, chci mimo jiné dokázat, že k modernímu ekonomickému uvažování patří také promyšlený systémový rozvoj cestovního ruchu jako odvětví.

Cestovní ruch ale není v Česku stále ještě vnímán jako hospodářské odvětví. Většina lidí jej spojuje především se zahraničními zájezdy.
To je právě ono.Myslím, že cestovní ruch se stal nejpozoruhodnějším sociálně ekonomickým fenoménem minulého století a svoji pozici v tomto století ještě posílí. I v mnohých vyspělých státech je proto velmi váženým odvětvím národního hospodářství. Problém je trochu v posuzování jeho výkonnosti, protože je odvětvím otevřeným a měření mezinárodních příjezdů a příjmů z nich není zdaleka celým příběhem. Samozřejmě, že k tomu ještě zahraniční zájezdy, domácí turistika a celá série indikátorů musí být posouzeny společně a jednotnou metodikou, abychom zjistili skutečný vliv tohoto odvětví na národní hospodářství. Proto je např. soubor mezinárodních standardů a definic obsažených v konceptu satelitního účtu cestovního ruchu tak důležitý. Při jejich aplikaci lze nejen vyhodnotit odvětví cestovního ruchu v té které zemi, ale také velmi důvěryhodně tyto výkony porovnat. A z porovnání se pak můžeme učit atd.
Důležité ale je, aby všichni národohospodáři pracovali s úplnou a vypovídající statistikou a z tohoto důvodu se zde na ministerstvu snažíme, aby se co nejvíce změnilo k lepšímu. Pak se velmi rychle změní i vnímání cestovního ruchu obecně, což se už mnohdy děje. I nám se již podařilo něco prosadit a udělat. Jeden z podstatných kroků správným směrem je, že součástí tzv. „Národního rozvojového plánu“ (což je stěžejní dokument ve vztahu k Evropské unii), je několik prioritních os. Našemu ministerstvu se podařilo, že jednou z nich je cestovní ruch.

Rád bych, pane náměstku, obrátil vaši pozornost k business travel, který je hlavním tématem tohoto vydání Všudybylu. Již jsem naznačil, že jste díky svému někdejšímu profesnímu zařazení poznal jeho služby na vlastní kůži. Jak je Česká republika pohostinná k lidem, kteří k nám přijíždí za byznysem?
To by se dalo rozebrat z mnoha hledisek. Nejsme na tom špatně, ačkoliv přemrštěný optimismus také není na místě. Často se říká, že jsme pohostinní, ale z vlastní zkušenosti vím, že v mnoha zemích jsou obecně k návštěvníkům mnohem pozornější. Zejména k těm, kteří tam přijíždějí investovat se chovají tak, aby měli pocit, že zamýšlenou investici stojí za to realizovat. Speciálně Orient, kde jsem několik let působil, umí pro tyto účely vytvořit velmi příznivé prostředí.
Samotný „business travel“ je však zajímavá disciplína, která se velmi rychle vyvíjí a tvrdá konkurence se stará o to, aby cestování za prací bylo stále příjemnější všude na světě.

Je možné péči o business klientelu ze strany vašeho ministerstva nějak systémově podpořit?
Komfort a vstřícnost je věc obecná, ale v konkrétních službách je to záležitost podnikatelských subjektů. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR samozřejmě podporuje vytváření podmínek pro to, aby se i tito zahraniční návštěvníci českých regionů cítili u nás dobře. Aby se dokázali orientovat a měli přístup k informacím. Aby u nás chtěli investovat. Vytváříme, či spíše aktivujeme nástroje, které by měly zájem o Českou republiku více podpořit. Např. v souvislosti s Českou centrálou cestovního ruchu děláme kroky, které zefektivní její činnost v zahraničí. Tzn. chceme lépe zpracovávat informace z regionů a přenášet je na zahraniční zastoupení. Ve specifické oblasti business travel se totiž oblast cestovního ruchu úzce prolíná s dalšími gescemi Ministerstva pro místní rozvoj ČR. S činností regionálních rozvojových agentur i s kroky našeho ministerstva ve směru evropské integrace. I v této souvislosti iniciujeme grantové programy a se snažíme se vytvářet motivující podmínky pro české subjekty, zejména pak pro střední a malé podnikatele.


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo